Dôchodok

Študentské letné brigády a dôchodkové sporenie

Študentské letné brigády a dôchodkové sporenie

Leto je jedno z najkrajších období v roku nielen pre študentov. Je to čas dlhých letných večerov, festivalov, ale aj možností privyrobiť si počas letných brigád. Čo to však znamená pre študentov v rámci dôchodkového sporenia?

Študentské letné brigády a dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie je neoddeliteľne spojené s pracovnoprávnym vzťahom, a teda vstupom na trh práce či už ako riadneho zamestnanca, alebo ako brigádnika. Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A to je práve kontrakt zaujímavý pre letných pracujúcich študentov – brigádnikov.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku. Pre vznik takejto dohody je teda potrebné splniť dve kumulatívne podmienky, a to podmienku štúdia a vekovej hranice.

Z takejto pracovnej dohody však „dohodárovi“ (žiak/študent)  vzniká v určitých prípadoch povinnosť platiť aj povinné odvody a daň z príjmu zo závislej činnosti. Odvody však nezaplatí sám zo svojho účtu, ale zamestnávateľ mu príslušnú výšku odvodov, resp. dane zrazí z jeho odmeny a vyplatí mu odmenu už zníženú o dané zrážky. Odvody odvádza vždy zamestnávateľ.

Čo sa týka dôchodkového poistenia, pri študentoch sa platia odvody na dôchodkové poistenie len zo sumy, ktorá prevyšuje hranicu 200 €. Ak napríklad odmena bude vo výške 500 €, odvody na dôchodkové poistenie zaplatí zamestnávateľ dohodára iba z rozdielu, teda zo sumy 300 €. Preto sú pre študentov tieto formy pracovných kontraktov výhodné z hľadiska odvodového zaťaženia. Dohodár si môže uplatniť v kalendárnom mesiaci spomínanú odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 € len u jedného zamestnávateľa.

Bez ohľadu na výšku odmeny alebo uplatnenie odvodovo odpočítateľnej položky, študent/brigádnik sa stáva  automaticky dôchodkovo poisteným v rámci prvého dôchodkového piliera. Zároveň to v praxi znamená, že sa stáva aj sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri, a to v nadväznosti na novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá so sebou priniesla opätovne automatický vstup do druhého piliera od 1. mája 2023 pre tých, ktorým vzniklo dôchodkové poistenie prvýkrát. O tejto skutočnosti bude informovaný písomne listom zo Sociálnej poisťovne s tým, že ho vyzvú, aby si vybral sám konkrétnu dôchodkovú správcovskú spoločnosť v lehote 180 dní. V opačnom prípade, teda v prípade jeho pasivity, mu bude dôchodková správcovská spoločnosť určená Sociálnou poisťovňou podľa abecedy.

Ak si podobný list nájdete v schránke, nemajte obavy. Ide o informáciu, že ste dôchodkovo poistená osoba s právom vstúpiť aj do druhého kapitalizačného piliera, a že sa vám vaše odvody rozdelia do dvoch dôchodkových pilierov, z ktorých v prípade odchodu na dôchodok budete môcť čerpať svoje dôchodkové dávky.

Netýka sa to len študentov

Od 1. mája 2023 vzniká účasť v 2. pilieri automaticky každej fyzickej osobe mladšej ako 40 rokov, ktorej po tomto dátume vznikne prvé dôchodkové poistenie. Platí to aj pre dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby.

Každý sporiteľ, ktorý takto automaticky vstúpi do 2. piliera, má možnosť slobodne si vybrať niektorú z dôchodkových správcovských spoločností, ktorých zoznam možno nájsť na webovom sídle Sociálnej poisťovne, ako aj na webe NBS, a budú aj súčasťou informačného listu. So zvolenou spoločnosťou je možné potom uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 kalendárnych dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia.

Čo ak si sporiť nechcem

Zákon myslí aj na študentov a pracujúcich, ktorí napriek tomu, že sú svojím vekom ideálnymi kandidátmi na vstup do druhého dôchodkového piliera vzhľadom na jeho dlhodobosť, nemajú o takýto vstup záujem. Do dvoch rokov môžu vyjadriť nesúhlas, a teda dať Sociálnej poisťovni na vedomie, že do druhého dôchodkového piliera vstúpiť nechcú. Oznámenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis alebo ho možno podpísať pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne.

Z predmetného oznámenia musí byť zjavný prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, čím následne takáto účasť zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ však tento prejav svojej vôle, týkajúci sa jeho výstupu z 2. piliera, nebude môcť vziať späť.

Tu je však potrebné mať na zreteli, že počas dôchodkového poistenia má potenciálny sporiteľ právo opätovne začať sporiť v 2. pilieri ešte jeden raz. To znamená, že ak do 2. piliera vstúpite povinne (automatický vstup po 1. máji 2023), po pár mesiacoch sa rozhodnete, že chcete vystúpiť a následne opäť po čase budete chcieť do 2. piliera vstúpiť, je to možné, no už iba raz. Tým sa stanete dobrovoľným sporiteľom, čo znamená, že už nebudete môcť z 2. piliera vystúpiť.

Krátke zhrnutie na záver

  • Každej fyzickej osobe, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. prvýkrát sa zamestnala aj brigádnicky), a ktorá zároveň nemá viac ako 40 rokov, vzniká automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení.
  • Takáto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, určí jej ju Sociálna poisťovňa.
  • Účasť v 2. pilieri po automatickom vstupe nie je povinná. Sporiteľ má možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť a zároveň bude mať právo do 2. piliera opäť raz dobrovoľne vstúpiť, najneskôr do veku 40 rokov. O možnosti opätovného vstupu ho však Sociálna poisťovňa už nebude informovať.
  • Viac o brigádach a vstupe do druhého piliera sa môžete dočítať aj v článku Asociácie DSS