Podmienky ochrany súkromia v rámci programu „5peňazí“

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci osvetového programu 5peňazí, zameraného na zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva Slovenskej republiky (www.5penazi.sk) (ďalej len „program 5peňazí“). Osobné údaje spracúvame na základe dohody spoločných prevádzkovateľov uzatvorenej podľa čl. 26 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) spoločne ako Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., so sídlom Imricha Karvaša 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „IBV“) a Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „NBS“, pričom IBV a NBS spolu ďalej len „Spoloční prevádzkovatelia“).

Na základe dohody spoločných prevádzkovateľov sme sa dohodli, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov realizovaným v rámci programu 5 peňazí nás môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailom na ibv@ibv-nbs.sk, alebo na adresu sídla IBV, čím nie je dotknutá možnosť kontaktovať priamo aj zodpovednú osobu Národnej banky Slovenska emailom: dpo@nbs.sk alebo písomne: Ochrana osobných údajov, odbor ochrany a bezpečnosti, Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne GDPR, ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby [1], tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä §78 a §79) [2], ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

1. Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • vzdelávať široké skupiny obyvateľstva, vrátane maloletých detí o témach finančnej gramotnosti a usilovať sa zvyšovať ich schopnosti efektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami,
 • propagovať a zvyšovať povedomie o projekte 5 peňazí v online priestore a v médiách,
 • vytvárať štatistické údaje a skúmať vývoj finančnej gramotnosti u osôb, ktoré absolvovali naše vzdelávanie.

Nie ste povinní poskytnúť nám vaše osobné údaje, ale niektoré vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie našej činnosti a v prípade, ak nám niektoré vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby ste využili všetky možnosti vzdelávania a zúčastnili sa niektorých aktivít, ktoré ponúkame. Poskytnutie niektorých vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

2. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Nižšie uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje spoločne ako Spoloční prevádzkovatelia s právnym základom podľa GDPR. Bližšie informácie o tom na aké účely spracúvame osobné údaje ako samostatní prevádzkovatelia nájdete v prípade IBV v týchto Podmienkach ochrany súkromia a v prípade NBS v tejto Informácii o podmienkach spracúvania osobných údajov.

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR

[2] Viď § 78 a § 79 Zákona o ochrane osobných údajov

Účel Právny základ podľa GDPR Naše postavenie a vysvetlenie účelu
Zvyšovanie  finančnej gramotnosti obyvateľstva Slovenskej republiky Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Osobné údaje spracúvame s cieľom zvyšovania povedomia a vedomostí širokej verejnosti v oblasti finančného vzdelávania, a to prostredníctvom vzdelávacích projektov, osvetových aktivít, poradenských informácií, spolupráce so základnými a strednými školami a s inými organizáciami v oblasti rodinných a osobných financií, varovaní pred finančnými podvodmi. Pri tomto účele sa spoliehame na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva Slovenskej republiky, alebo osobné údaje spracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Toto spracúvanie typicky zahŕňa najmä činnosti potrebné pre organizovanie podujatí, využívanie privátnej časti webstránky projektu 5 peňazí na získavanie a vyhodnocovanie údajov zo škôl, poskytovanie spätnej väzby účastníkom vzdelávacích kurzov a pod.
Vedecké a výskumné účely Plnenie dôležitých úloh vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR Osobné údaje spracúvame pri analýze dát, vyhodnocovaní testov absolventov, vzdelávacích modulov, meraniach podstatných ukazovateľov ako aj pri skúmaní stavu finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti obyvateľstva Slovenskej republiky s ohľadom na ďalšie faktory. Pri týchto účeloch sa spoliehame na právny základ plnenia dôležitých úloh vo verejnom záujme.
Zvyšovanie povedomia o projekte 5 peňazí v online prostredí a médiách Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, alebo súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Spracúvanie osobných údajov na tento účel zahŕňa najmä správu našich profilov na sociálnych sieťach, komunikáciu s našim publikom prípadne používanie sociálnych sietí a remarketingových služieb na zobrazovanie cielenej reklamy na internete, pričom sa spoliehame pri tom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o programe 5peňazí v online prostredí a médiách, čo zahŕňa najmä informovanie o lektoroch, absolventoch kurzov, regionálnych centrách finančnej gramotnosti, a našich vzdelávacích aktivitách, úspechoch a významných udalostiach v online prostredí. V súčasnosti máme profil na sociálnej sieti LinkedIn, Facebook,  Twitter, Instagram a spravujeme aj vlastný kanál na Youtube, Soundcloud, Spotify, Applepodcast, Googlepodcast.
Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR Ide o spracúvanie osobných údajov pri  zasielaní newslettrov na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Súhlas môžete udeliť kedykoľvek slobodne cez našu webstránku prípadne aj osobne pri iných propagačných aktivitách a eventoch na podporu programu 5peňazí.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR V ojedinelých prípadoch musíme využívať osobné údaje aj pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní našich právnych nárokov súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem.
Archívne účely Právne základy pôvodných účelov v spojitosti s Čl. 89 a recitálom č. 50 GDPR a Zákonom o archívoch a registratúrach Ako pôvodca registratúry sme povinní postupovať v súlade so Zákonom o archívoch a registratúrach a spracúvať pritom osobné údaje aj na archívne účely v súlade s čl. 89 GDPR v súlade s našim registratúrnym poriadkom a  plánom.
Štatistické účely Právne základy pôvodných účelov v spojitosti s Čl. 89 a recitálom č. 50 GDPR  V súlade s podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. výročné správy, zoznam podujatí, počet návštevníkov).
Vyhodnotenie súťaží usporiadaných IBV a kontaktovanie výhercov  Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR V súvislosti so súťažami, ktoré z času na čas organizujeme, spracúvame na základe Vášho súhlasu Vaše osobné údaje, aby sme mohli vyhodnotiť výsledky súťaže, informovať Vás o výhre v takejto súťaži a doručiť Vám prípadnú výhru v súťaži.

3. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov opravneným zamestnancom IBV a NBS, ktorí sú poverení plnením úloh pri realizovaní programu 5peňazí v nevyhnutnej miere potrebnej pre ich riadne plnenie (napr. lektori, výskumníci, projektoví manažéri, technická podpora a pod.). V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov vašich osobných údajov:

 • Účtovníci, mzdové spoločnosti;
 • Profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
 • Digitálne a PR agentúry vykonávajúce správu našich profilov na sociálnych sieťach a reklamných kampaní v online prostredí;
 • Poskytovatelia služieb profesionálneho fotenia a výroby videí;
 • Marketingové spoločnosti;
 • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia;
 • Poskytovatelia technickej podpory;
 • Poskytovatelia marketingových nástrojov alebo služieb;
 • Prevádzkovatelia sociálnych platforiem a sietí (Facebook, Twitter, YouTube, TikTok);
 • Poštové spoločnosti a doručovatelia;
 • Poskytovatelia hostingových alebo cloudových služieb;
 • Oprávnení zamestnanci vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky, vaše osobné údaje neposkytujeme.

4. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tj. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska), ak to nie je nevyhnutné. Dôvodom je, že tieto tretie krajiny nemusia podľa rozhodnutí Komisie EÚ zabezpečovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Bez obmedzení môže dochádzať k prenosu osobných údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a nasledovných krajín, ktoré aktuálne poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa rozhodnutí Komisie EÚ: Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada (komerčné organizácie), Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika a Japonsko.

Vo všeobecnosti prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín predstavuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak je takýto prenos nevyhnutný, snažíme sa o dosiahnutie primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ, ak je to objektívne možné. Ak to možné nie je, musíme postupovať podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Najčastejšie ide o váš súhlas s prenosom alebo plnenie zmluvného vzťahu.

Zároveň však využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov ako napr. Google (napr. Youtube), LLC. Facebook, Inc,, Linkedin, Microsoft Corporation. Pri šírení obsahu zahŕňajúceho aj osobné údaje v online prostredí môžeme využívať aj Spotify (Švédsko) a Soundcloud (Nemecko), ktoré môžu tieto údaje prenášať na základe štandardných zmluvných doložiek tiež do USA, spravidla v rámci svojej vlastnej podnikovej štruktúry. Uvedených „dovozcov“ osobných údajov nevyužívame primárne na prenášanie údajov o našich zamestnancoch alebo účastníkoch vzdelávacích aktivít v rámci programu 5peňazí, ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, blogu, vyhľadávačoch, sociálnych sieťach a marketingu, kde k prepojeniu môže dochádzať nie len s našimi študentami a zamestnancami ale aj so širokou verejnosťou. Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a tie sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield vo všetkých z uvedených prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

Nižšie môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky vo vzťahu k prenosom do USA, ktoré môžeme pri používaní niektorých služieb vykonávať:

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/l/dpa
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs
Microsoft Corporation https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide
YouTube / Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Apple / Apple podcast https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
Twitter https://twitter.com/en/privacy https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
Spotify https://www.spotify.com/sk/legal/privacy-policy/?_ga=2.219495129.1754942402.1602746356-552290926.1600255639 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
SoundCloud https://soundcloud.com/pages/privacy https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 

Účel Všeobecná doba uchovávania osobných údajov
Zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva Slovenskej republiky 5 rokov od prihlásenia sa na vzdelávaciu aktivitu alebo do podania námietky voči spracúvaniu osobných údajov, ak v individuálnom prípade budú prevažovať práva a slobody dotknutej osoby.
Vedecké a výskumné účely Maximálne 10 rokov alebo do podania  námietky voči spracúvaniu osobných údajov, ak v individuálnom prípade budú prevažovať práva a slobody dotknutej osoby.
Zvyšovanie povedomia o programe 5peňazí v online prostredí a médiách Maximálne do podania námietky voči spracúvaniu osobných údajov, ak v individuálnom prípade budú prevažovať práva a slobody dotknutej osoby alebo ukončenia programu 5peňazí, príp. aj do vymazania a zablokovania možnosti spracúvať marketingové cookies tretích strán v prípade cielenia reklamy v online prostredí.

V prípade sociálnych sietí sa môže mať vplyv na uchovávanie osobných údajov aj odstránenie príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Nevhodné a nepotrebne príspevky z hľadiska dosahovania účelu vymazávame priebežne.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) Do zaslania námietky proti spracúvaniu osobných údajov na priamy marketing alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newlsettra alebo do odvolania súhlasu, najdlhšie však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Až do premlčania právneho nároku, zániku alebo uplatnenia práva, vyčerpania všetkých opravných prostriedkov a meritórneho ukončenia súvisiacej právnej veci.
Archívne účely Do zaslania námietky proti spracúvaniu, najdlhšie však po dobu 5 rokov od skončenia pôvodného účelu spracúvania.
Štatistické účely Počas trvania pôvodných účelov spracúvania (viď vyššie).
Vyhodnotenie súťaží usporiadaných IBV a kontaktovanie výhercov Až do premlčania právneho nároku, zániku alebo uplatnenia práva, vyčerpania všetkých opravných prostriedkov a meritórneho ukončenia súvisiacej právnej veci.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania.

Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje s odkazom na čl. 15 ods. 1 GDPR.

6. Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme získavať od našich zmluvných partnerov (napr. škôl), ktorým poskytujete osobné údaje za účelom zabezpečenia špecifických vzdelávacích aktivít prípadne skúšok, ak udelíte svoj výslovný súhlas, aby nám boli vaše osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje nám môžete poskytnúť aj priamo vy, a to rôznymi spôsobmi napr.:

 • komunikáciou s nami, lektormi a s našimi regionálnymi centrami finančnej gramotnosti;
 • účasťou na našich aktivitách na sociálnej sieti;
 • účasťou našich vzdelávacích a osvetových podujatiach;
 • registráciou a prihlasovaním sa do privátnej časti používateľského prostredia našej webovej stránky;
 • prihlásením sa na odber noviniek;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, s ktorou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov.

7. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Spracúvame bežné osobné údaje, a to identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, vek), údaj o pracovnej funkcii a prípadne údaje o dosiahnutom vzdelaní, resp. údaje identifikujúce školu, ročník a triedu, ktorú aktuálne dotknutá osoba navštevuje. Pri maloletých účastníkoch kurzov spracúvame aj základné identifikačné osobné údaje zákonného zástupcu dotknutej osoby, ktorý udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré nám poskytujú základné a stredné školy, s ktorými spolupracujeme na projekte 5 peňazí.

Okrem prípadov, ak je to nevyhnutné na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, nespracúvame žiadne osobitné kategórie osobných údajov ani žiadne údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky.

8. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verených záujmov, ktoré sledujeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.

V prípade uplatnenia tohto práva vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné.
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek a každú žiadosť dotknutej osoby vybavíme najneskôr v lehote stanovenej GDPR.

9. Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na vás?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov.

10. Sociálne siete

Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní vašich osobných údajov cez naše profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, Linkedin) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

11. Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie.

Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia webových stránok programu 5peňazí je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz sa uloží do vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov pri návšteve webovej stránky programu 5peňazí.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia.

12. Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie.

Upozorňujeme, že pri využívaní nášho webu nemáme žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na tomto linku.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurement and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstoolshttps://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pri službe „public insights“, čo predstavuje vyhodnocovanie štatistik o používaní nášho profilu na Facebooku máme s Facebookom postavenie spoločných prevádzkovateľov, pričom časti dohody uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR je možné nájsť na tomto odkaze.

V prípade, ak vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu.

Tieto online dostupné nástroje vám umožnia vo vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu vašich osobných údajov.

13. X (predtým Twitter)

Môžeme tiež využívať pri komunikácii s okolitým svetom aj X, ktorý je prevádzkovaný firmou X Corp., U.S.A. Aktuálne okrem bežného používateľského využívania nášho konta na X nevyužívame na spracúvanie osobných údajov žiadne služby od tohto prevádzkovateľa sociálnej siete. Na spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete nemáme žiadny vplyv ani kontrolu. Pre získanie bližších informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov môžete použiť odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en

14. Ako chránime vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Implementovali sme všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán.

15. Zmena podmienok ochrany súkromia

Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

V Bratislave, 06.05.2024