Dôchodok

Nová predvolená investičná stratégia v 2. pilieri

Nová predvolená investičná stratégia v 2. pilieri

Ako funguje PIS a aké sú možnosti rozloženia úspor medzi dôchodkové fondy?

Nová predvolená investičná stratégia v 2. pilieri

Každý sporiteľ má možnosť zvoliť si, ako bude rozložený jeho majetok v 2. pilieri dôchodkového sporenia. Vďaka novele zákona z októbra 2022 sa zavádza pojem predvolená investičná stratégia (PIS). PIS je určená pre všetkých sporiteľov, ktorí sa nemusia v nejakom čase pred odchodom do dôchodku zamýšľať nad nastavením svojho majetku. Všetko za nich spraví v zákone nadefinovaný automat, ktorý na základe dosiahnutého veku bude prispôsobovať rozloženie majetku individuálne pre každého sporiteľa.

V rámci PIS je možné sporiť si len v 2 dôchodkových fondoch, a to v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde (indexový fond) a v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (dlhopisový fond). V indexovom fonde sa nachádzajú najmä rizikovejšie akciové investície, ktoré kopírujú vývoj vybraných akciových trhov a zvyčajne v priebehu dlhšieho obdobia majú potenciál vyššieho zhodnotenia ako dlhopisový fond. Ten sa skladá prevažne z konzervatívnejších (bezpečnejších) investícií do dlhových cenných papierov a termínovaných vkladov zriadených v komerčných bankách. Obidva fondy majú svoj význam z hľadiska rozloženia majetku sporiteľa (diverzifikácia) v čase sporenia si na dôchodok.

PIS umožňuje pre sporiteľov do 50. roku veku mať všetok svoj majetok v indexovom fonde. S každým pribúdajúcim rokom bude sporiteľovi postupne o 4 % znížený podiel jeho majetku v indexovom fonde v prospech dlhopisového fondu. Pravidelná zmena v nastavení majetku smerom do dlhopisového fondu slúži na to, aby sa dovtedy zhodnotený majetok z indexového fondu  postupne presunul do bezpečnejšieho dlhopisového fondu. A zároveň, aby dôchodková správcovská spoločnosť dokázala v priebehu obdobia sporenia ochrániť majetok každého sporiteľa pred výkyvmi na finančných trhoch v budúcnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť celkovú sumu nasporeného majetku určeného na jeho výplatu dôchodku.

Sporitelia, ktorí vstúpia do 2. piliera od mája 2023 a nezvolia si aktívne dôchodkový fond, budú automaticky zaradení do PIS. Pri dosiahnutí určitého veku sa bude postupne meniť nastavenie majetku všetkých sporiteľov podľa nasledujúcej tabuľky.

Pri očakávanom dosiahnutí dôchodkového veku by sporiteľov majetok mal byť rozdelený približne na polovicu medzi dlhopisový fond a indexový fond. Dôchodok z 2. piliera bude sporiteľom prioritne vyplácaný z majetku, ktorí majú alokovaný v dlhopisovom fonde.

PIS pre existujúcich sporiteľov

Medzi existujúcich sporiteľov patria tí, ktorí si už pred rokom 2023 sporili svoj majetok v 2. pilieri.  Dôchodkové správcovské spoločnosti už oboznámili týchto sporiteľov o ich možnosti byť v PIS. Ak sa sporitelia nerozhodnú inak, zmenu v rozložení majetku automaticky pre existujúcich sporiteľov vykoná dôchodková správcovská spoločnosť v priebehu obdobia od júla 2023 do decembra 2025 v zmysle nižšie uvedených pravidiel. Existujúcich sporiteľov môžeme rozdeliť na dve hlavné skupiny, a to pasívnych a aktívnych sporiteľov.

Okrem PIS môže nastať situácia, keď dôchodková správcovská spoločnosť bude spravovať majetok sporiteľov podľa ich vlastného rozloženia (vlastná investičná stratégia). Zákon nezabudol ani na túto skupinu sporiteľov, medzi ktorých patria napríklad aj aktívni sporitelia, ktorí neoznámili do mája 2023 svoj zámer byť v PIS, alebo iní sporitelia, ktorí sa z vlastného uváženia rozhodnú vystúpiť z PIS. Pre uvedenú skupinu sporiteľov budú v ponuke okrem dlhopisového a indexového fondu aj iné typy dôchodkových fondov, ktoré vytvorili a spravujú licencované a dohliadané dôchodkové správcovské spoločnosti.