Dôchodok

Garancie v dôchodkovom sporení

Garancie v dôchodkovom sporení

Spoznajte nové individuálne garancie na mieru každému sporiteľovi.

Garancie v dôchodkovom sporení

Pri vyslovení termínu „garancie v dôchodkovom systéme“ si asi väčšina pomyslí, že výšku dôchodkov z 1. priebežného piliera predsa vypočítava na základe zákona Sociálna poisťovňa, teda štát. Sú teda garantované zákonom. Za určitých podmienok existuje aj „garancia“ minimálneho dôchodku. Každý zákon sa však môže zmeniť a v slovenských podmienkach sa to deje relatívne často. Výška dôchodku z 1. piliera a jeho vyplácanie je teda závislé od vôle zákonodarcov. Príkladom je aj novela zákona z roku 2022, ktorá spomalila rast jednej z veličín na výpočet dôchodku.

Garancie 2. piliera

V 2. dôchodkovom pilieri pri slove garancia zas mnohým môže napadnúť myšlienka, že ich dôchodkové úspory budú  postupne rásť a nikdy nepoklesnú. Že dôchodková správcovská spoločnosť by ich mala nejakým spôsobom ochrániť pred rizikom straty. Avšak od vzniku dôchodkových fondov sa už vyskytli obdobia, počas ktorých sa ich výnosy a teda aj časť dôchodkových úspor sporiteľov dostali do straty. A preto sú namieste viaceré otázky. Ako funguje mechanizmus garancií v 2. dôchodkovom pilieri? Čo je spúšťačom tohto mechanizmu? Ako sú vlastne garantované moje prostriedky (dôchodkové úspory) v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde?

V prvom rade je dobré vedieť, že pri 2. dôchodkovom pilieri môžeme hovoriť okrem mechanizmu garancií proti poklesu hodnoty úspor (garantované fondy) aj o určitej forme ochrany nasporených úspor. Na rozdiel od 1. piliera totiž nasporené prostriedky spravujú súkromné spoločnosti, ale ich majetok je striktne oddelený od majetku sporiteľov. Ak by sa s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou stalo niečo zlé a nedajbože skrachovala, majetku sporiteľov sa to nedotkne. Je to rovnaké ako pri bežnom kolektívnom investovaní. Dôchodkové správcovské spoločnosti rovnako pri správe majetku svojich sporiteľov musia striktne dodržiavať investičné pravidlá a obmedzenia. Nemôžu teda prostriedky svojich sporiteľov investovať len tak „halabala“ do pochybných cenných papierov, pri ktorých hrozí neúmerne vysoké riziko straty. Na dodržiavanie odbornej starostlivosti pri nakladaní s majetkom sporiteľov dohliada NBS.

Garantované fondy po novom

Klasický mechanizmus garancií v 2. pilieri chrániaci proti poklesu hodnoty nasporených prostriedkov pred rokom 2023 nezohľadňoval vývoj reálnej hodnoty dôchodkových úspor, či prípadnej straty výnosov, ktoré sa môžu v priebehu sledovaných období vyskytnúť. Takto nastavený mechanizmus garancií viedol dôchodkové správcovské spoločnosti k opatrnejšiemu investovaniu. A práve konzervatívnejší prístup pri investovaní majetku môže významne znížiť potenciál vyššieho zhodnotenia dôchodkových úspor v dlhopisových fondoch, či efektívnejšie alokovanie prostriedkov počas sporiacej fázy starobného dôchodkového sporenia.

Individuálne garancie

Novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení dochádza od 1. 1. 2023 k významnej zmene v podobe zavedenia individuálnych garancií. Tie sa budú vzťahovať na všetky prostriedky pripísané na osobnom dôchodkovom účte každého sporiteľa, vedené pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Po novom sa teda nebude pozerať na dôchodkovú jednotku fondu, ale bude sa posudzovať a garantovať výška príspevkov do garantovaného fondu každého sporiteľa zvlášť.

Pri každej zmene dôchodkového fondu, prípadne zmene pomeru rozloženia sporenia dôchodkových úspor v prospech iného dôchodkového fondu, dochádza k úprave individuálnej garancie. Príslušná suma úspor odchádzajúcich z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu sa odpočíta z individuálnej garancie. To, či sa garancia uplatní a koľko sa prípadne sporiteľovi doplatí, sa vyhodnotí v čase, keď sporiteľ požiada dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo Sociálnu poisťovňu o dôchodok. Konkrétne, keď požiada o vydanie certifikátu pred začatím vyplácania starobného, resp. predčasného starobného dôchodku.

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť skontroluje aktuálnu výšku dôchodkových úspor sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Výška dôchodkových úspor musí byť minimálne na úrovni hodnoty individuálnej garancie sporiteľa, teda čistých vložených úspor do tohto fondu. Technicky je individuálna garancia sumy určená ako rozdiel medzi sumou, ktorá bola pripísaná na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, a sumou, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, napr.  z dôvodu prestupu do iného fondu. V prípade, že aktuálna hodnota dôchodkových úspor na osobnom dôchodkovom účte bude nižšia, ako je hodnota individuálnej garancie, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dorovnať výšku rozdielu z vlastného majetku. Platí totiž, že ak sú aktuálne dôchodkové úspory na osobnom dôchodkovom účte vyššie, dôchodková správcovská spoločnosť zhodnotila sporiteľove dôchodkové vložené príspevky. Garancia teda nie je nutná a neuplatňuje sa.

Nový mechanizmus individuálnych garancií má zvýšiť dôveryhodnosť 2. dôchodkového piliera vďaka adresnejšej a silnejšej ochrane nominálnej hodnoty dôchodkových úspor. Sporiteľ vďaka nemu získa garanciu všetkých vložených príspevkov sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde počas sporiacej fázy, garanciu minimálnej výšky mesačného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom a následnú garanciu výšky doživotného dôchodku v priebehu výplatnej fázy.

Porovnanie doterajšieho mechanizmu garancií a individuálnych garancií v schválenej novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení.