Dôchodok

Čo očakávať od štátom nastaveného dôchodku

Čo očakávať od štátom nastaveného dôchodku

Prečo dôchodkový systém na Slovensku pozostáva z viacerých pilierov? Akú majú úlohu? Dôchodkový systém Slovenska si môžeme predstaviť ako „dom“, ktorý má viacero pilierov. Každý pilier drží dom pohromade a prispieva k dôchodku. 

Čo očakávať od štátom nastaveného dôchodku

Minimálny dôchodok je nadviazaný na životné minimum a už samotný názov evokuje, že je to  minimálna výška dôchodku, ktorú môžete dostať. Jedným z najväčších pilierov dôchodkového systému je 1. pilier, ktorý je zabezpečovaný Sociálnou poisťovňou. Nasleduje 2. pilier, ktorý podľa ústavy spoločne s 1. pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia. Dôchodkový systém dopĺňajú  dobrovoľné formy sporenia na dôchodok,  tzv. 3. pilier, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a dlhodobé investičné sporenie.

Čo  môžeme očakávať od dvoch najväčších, štátom zabezpečovaných pilierov? Skúsme sa pozrieť na 1. a 2. pilier a na to, ako fungujú:

1. priebežný pilier

1. pilier sa označuje ako starobné dôchodkové poistenie, a je to univerzálny systém, do ktorého platia odvody všetci pracujúci. Z 1. piliera sa vypláca viacero typov dôchodkov, ale najväčším, čo sa týka výšky aj počtu vyplácaných dávok, je starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok po splnení dvoch základných podmienok: minimálne 15 rokov platenia odvodov, aspoň 15 odpracovaných rokov a dosiahnutie zákonného dôchodkového veku.

Na výplatnej páske si môžete všimnúť, že časť mzdy odvádzate na tzv. starobné dôchodkové poistenie. Starobné dôchodkové poistenie, alebo 1. pilier, má formu priebežne financovanej dôchodkovej schémy. Priebežne financovaná znamená, že dôchodky súčasných dôchodcov sú vyplácané z odvodov pracujúcich. V prípade, ak si na dôchodok sporíte aj v 2. pilieri (starobné dôchodkové sporenie), časť odvodov zo starobného dôchodkového poistenia odchádza do správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej si sporíte. V tomto prípade je po dovŕšení dôchodkového veku dôchodok z 1. piliera krátený o tú časť, ktorú ste posielali do 2. piliera.

Ako sa vypočíta starobný dôchodok

Výšku starobného dôchodku získate, ak vynásobíte tieto 3 parametre:                :

  • obdobie dôchodkového poistenia (počet rokov prispievania – platenia odvodov do spoločného systému) – ODP,
  • priemerný osobný mzdový bod (pomer vašej mzdy (vymeriavacieho základu) k priemernej mzde v ekonomike za celé obdobie poistenia) – POMB,
  • aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je nadviazaná na rast priemerných miezd v ekonomike – ADH.

Vzorec na výpočet dôchodku:

 

Starobný dôchodok = ODP * POMB * ADH

Starobný dôchodok bude mať každý z nás v inej výške. Prečo? Práve pre spôsob výpočtu starobného dôchodku, na ktorý vplýva počet rokov prispievania do systému a priemerný osobný mzdový bod – teda naša mzda (vymeriavací základ). Oba tieto parametre súvisia s typom práce, pozíciou, ale aj so vzdelaním, ktoré sme počas pracovného života dosiahli. Keďže ženy majú často nižší dôchodok, môžeme povedať, že na výšku dôchodku má  vplyv aj pohlavie. Je to spôsobené tým, že príjem žien často klesne v čase, keď je na materskej a rodičovskej dovolenke, a tým klesajú aj jej odvody. Čím dlhšie je toto obdobie, tým väčší vplyv má na výšku budúceho dôchodku. Ženy, ktoré vychovali dieťa, môžu zároveň odísť do dôchodku skôr, čo im opäť skracuje obdobie dôchodkového poistenia, strácajú na raste aktuálnej dôchodkovej hodnoty, a tým  majú priznaný nižší dôchodok.

Schopnosť 1. piliera dodržať svoje sľuby vo výške dôchodku pre budúcich dôchodcov je silne závislá od toho, koľko ľudí bude v budúcnosti prispievať a aké vysoké príjmy budú mať. 1. pilier je v plnej miere závislý od výkonnosti domáceho trhu práce a vekovej štruktúry populácie na Slovensku. Ak je veľa pracujúcich a málo dôchodcov, dôchodky môžu byť vyššie. Ak je málo pracujúcich a veľa dôchodcov, pre udržateľnosť dôchodkového systému by dôchodky mali byť nižšie. Pri pohľade na vekovú štruktúru populácie na Slovensku môžeme očakávať, že v budúcnosti bude viac dôchodcov a menej pracujúcich. Preto je dobré očakávať relatívne nižšie dôchodky z 1. piliera oproti dnešnému stavu. Relatívny pokles znamená, že v budúcnosti bude výška dôchodku v porovnaní k mzde nižšia, ako je to dnes. Tento pomer voláme  miera náhrady.

Na výšku dôchodku vplýva aj nastavenie dôchodkového veku. Čím vyšší je dôchodkový vek, tým dlhšie človek pracuje, teda má  vyšší dôchodok. Čím nižší dôchodkový vek, tým nižšie dôchodky. Nastavenie dôchodkového veku je veľmi dôležitým parametrom na ovplyvňovanie výšky dôchodku a finančnú stabilitu 1. piliera. Ak dôchodcovia prežijú na dôchodku viac rokov, musia pracujúci zaplatiť viac na odvodoch alebo musia byť dôchodky nižšie. Naopak, ak dôchodcovia na dôchodku prežívajú kratší čas, dôchodky môžu byť vyššie alebo odvody pracujúcich môžu byť nižšie. Ak chceme byť spravodliví, mali by sme dôchodkový vek nastaviť tak, aby každá generácia prežila v priemere na dôchodku rovnaký počet rokov. To prinesie viac stability do plánovania ľudí a zároveň viac finančnej stability do 1. piliera. Preto je dôchodkový vek nadviazaný na zmenu počtu rokov, ktoré dôchodcovia prežijú na dôchodku.

Dôchodok z 1. piliera je  základom balíka peňazí, ktoré dostaneme na dôchodku. Tento základný balík dopĺňajú  piliere, ktoré sú postavené na investovaní a zhodnocovaní príspevkov. Výhodou viacpilierového systému je, že si môžete rozdeliť vajíčka (vaše príspevky/odvody) do viacerých košíkov a nespoliehať sa tak na jedinú možnosť.

2. sporiaci pilier

Princípom 2. piliera je investovania zaplatených odvodov formou pravidelného sporenia. V dôchodkovom sporení postupne investujete malé časti majetku do finančných aktív tak, aby v prípade poklesu cien mohol sporiteľ nakúpiť viac kusov finančných aktív a, naopak, v prípade vysokých cien nakúpil menší počet kusov.

Sporenie v 2. pilieri neznamená platenie odvodov navyše. Práve naopak, časť odvodov do 1. piliera sa poukáže na osobný dôchodkový účet sporiteľa. K 1. 1. 2023  na účet sporiteľa každý mesiac odchádza 5,5 % zo mzdy (vymeriavacieho základu). Zvyšok 18 % odvodov, teda  12,5 %, odchádza do 1. piliera.

2. pilier alebo systém starobného dôchodkového sporenia je kapitalizačný pilier, čo znamená, že príspevky každého sporiteľa sú investované cez dôchodkové fondy do reálnych finančných aktív. Vytvárajú  sa tak  úspory sporiteľa, ktoré budú  slúžiť na výplatu dôchodku v budúcnosti. Dôchodkové fondy majú svoj rizikový profil, takže v čase klesajú a rastú rôzne. Dlhopisové fondy majú nízky rizikový profil. Znamená to, že rastú pomaly a v čase kríz neklesajú výrazne. Naopak, indexové fondy, ktoré investujú takmer výlučne do akciových investícií, rastú rýchlejšie, ale v časoch kríz klesajú viac ako dlhopisové fondy.

Dlhodobé sporenie má výhodu v možnosti investovať malé príspevky do dôchodkových fondov s vysokým rizikovým profilom. Pravidelnosť príspevkov spôsobuje priemerovanie nákupnej ceny a z dlhodobého hľadiska je bezpečnejšie. Práve bezpečnosť sporenia na dôchodok je kľúčovým prvkom. Bezpečnosť sporenia znamená, že sporiteľ s veľkou pravdepodobnosťou prekoná počas celého obdobia infláciu a ochráni tak svoju životnú úroveň. Naopak, dlhopisové investície sú pre dlhodobé budovanie úspor menej bezpečné, pretože neposkytujú ochranu pred infláciou. Sú vhodné skôr pre starších ľudí, ktorým do dôchodku ostáva menej rokov.

Akciové a indexové dôchodkové fondy investujú do reálnej ekonomiky. Tú predstavujú firmy, ktoré na trhu vyrábajú a predávajú svoje produkty či služby. V dôchodkovom fonde tak nájdeme akcie veľkého množstva  firiem z celého sveta. Rozkladá sa tak riziko medzi veľký počet investícií. Veď nie nadarmo sa hovorí: nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka. Ide o formu kolektívneho investovania do dôchodkových fondov, ktoré spravujú dôchodkové spoločnosti. Počet a štruktúra fondov sú stanovené zákonom.

(Zdroj: prepočty Oranžová obálka)

O dôchodok z 2. piliera môže sporiteľ požiadať Sociálnu poisťovňu alebo priamo dôchodkovú správcovskú spoločnosti (DSS). Vypláca sa viacerými spôsobmi. Základným spôsobom výplaty dôchodku je pravidelný doživotný príjem cez zakúpený doživotný dôchodok. Je to poistný produkt. Výšku ponúkaného dôchodku od poisťovne dostane budúci dôchodca cez ponukový list, ktorý mu zašle Sociálna poisťovňa. Tá zbiera v mene sporiteľa ponuky od životných poisťovní. Ak má sporiteľ vyšší doživotný dôchodok, ako je priemerná výška dôchodku, otvorí sa mu možnosť na výber iných produktov. Môže si priamo so správcovskou spoločnosťou dohodnúť výplatu dôchodku takzvaným programovým výberom a sám si určí počet výplat.

Každý sporiteľ má aj možnosť nepožiadať o dôchodok a z úspor si pravidelne vyberať dosiahnutý ročný výnos. Tento spôsob výplaty sa volá výnos z investovania. Úspory zostávajú vlastníctvom sporiteľa, ktoré môžu byť v budúcnosti kedykoľvek použité na výplatu dôchodku z 2. piliera. Dovtedy si sporiteľ vyberá len dosiahnutý výnos.

Výška dôchodku z 2. piliera závisí od dĺžky sporenia, výšky príspevkov a voľby investičnej stratégie, t. j. rozloženia úspor medzi dôchodkové fondy. Pri dĺžke sporenia platí, že čím dlhšie si budete sporiť, tým väčšiu časť úspor budú tvoriť dosiahnuté výnosy. Ďalším dôležitým faktorom je fond alebo investičná stratégia, v ktorej si sporíte.

Tento článok vznikol v spolupráci s projektom Oranžová obálka.