Dôchodok

SDS: 2. pilier dôchodkového systému

SDS: 2. pilier dôchodkového systému

Čo by sme mali vedieť o starobnom dôchodkovom sporení?

SDS: 2. pilier dôchodkového systému

Viete, či a kde máte 2. pilier? Prečo je vhodné ho mať a ako sa do neho prihlásiť? Na akých princípoch funguje? Stačí chvíľka a získate prehľad, ako sa nestratiť v systéme dôchodkového sporenia na Slovensku a ako na nič nezabudnúť v súvislosti s vaším budúcim dôchodkom.

Čo je starobné dôchodkové sporenie

Účelom starobného dôchodkového sporenia (2. pilier) je spolu s dôchodkovým poistením, tzv. 1. dôchodkovým pilierom, zabezpečiť jednotlivcovi základný dôchodok v starobe. Výška dôchodkovej dávky je závislá od zaplatených príspevkov do tohto piliera a ich zhodnotenia. Ide o dobrovoľný systém, avšak po vstupe sa pre jednotlivcov stáva povinným, čo znamená, že nie je možné z neho vystúpiť. Spolu s 1. pilierom tvorí základ na zabezpečenie sa na dôchodok.

Ako vstúpiť do 2. piliera

Pre všetkých, ktorí ešte nemajú 2. pilier a nedosiahli vek 35 rokov a aspoň raz im vzniklo dôchodkové poistenie (zjednodušene povedané, dosiahli príjem), existuje možnosť uzatvoriť zmluvu o SDS s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou („DSS“).  Od 1. 5. 2023 – bude povinný automatický vstup pre všetkých, ktorí prvýkrát vstupujú na trh práce a nedosiahli vek 40 rokov. Títo budú mať možnosť výstupu z 2. piliera do dvoch rokov. Dobrovoľne bude možné vstúpiť do veku 40 rokov. Stačí navštíviť pobočku finančnej inštitúcie, ktorá danú službu ponúka, alebo využiť služby finančného sprostredkovateľa a podpísať zmluvu. Aktuálny zoznam DSS, z ktorých si môžete vybrať, nájdete na stránke NBS. Rovnako si môžete vybrať dôchodkový fond, v rámci ktorého sa budú vaše odvedené príspevky zhodnocovať v súlade s investičnou stratégiou dôchodkového fondu.  Ak si nepamätáte, či ste do 2. piliera už vstúpili,  je najlepšie pozrieť si zmluvy, ktoré ste uzatvárali v minulosti, a možno medzi nimi objavíte zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení („Zmluva o SDS“). Ak vám zamestnávateľ odvádza časť odvodov do DSS, nájdete túto informáciu zvyčajne aj na výplatnej páske.  Aktuálne nastavenie si môžete overiť aj priamo  v Sociálnej poisťovni, ktorá spravuje zoznam všetkých zmlúv o SDS. V prípade, že už poberáte dôchodok, určite máte uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Vedeli ste, že:

Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní (od 1. 5 2023 do 60 dní) od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení písomne informovať dotknutú osobu (tzv. prvopoistenca) o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Koľko posielať do 2. piliera

Po uzavretí zmluvy o SDS vám bude vytvorený osobný dôchodkový účet sporiteľa („Osobný účet“). Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sú povinné a dobrovoľné. Ak sa rozhodnete platiť len povinné príspevky, o prevod na váš osobný účet sa stará Sociálna poisťovňa, ktorá je povinná príspevky poslať do DSS. Povinné príspevky sa totiž platia z  časti povinných odvodov, ktoré už aj tak platíte. Nestojí vás to ani cent navyše! Suma povinných príspevkov sa určuje na každý rok percentom z vymeriavacieho základu v určitom období. Od roku 2027 už sadzba zostane na úrovni 6 % vymeriavacieho základu. Tí, ktorí majú záujem platiť o niečo viac, majú možnosť si na svoj osobný účet posielať dobrovoľné príspevky z vlastných peňazí, pričom ich výška nie je obmedzená.

Čo sa deje s peniazmi na osobnom dôchodkovom účte

V sporiacej fáze sa všetky vaše príspevky (povinné aj dobrovoľné) hromadia na osobnom účte, ktorý na jednej strane vedie DSS, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu, ale na druhej strane  je oddelený od samotného majetku DSS. Príspevky sú evidované, a preto je ľahké si pozrieť, aká časť úspor pochádza z povinných príspevkov a aká časť z dobrovoľných. Bezpečnosť vašich úspor podlieha prísnym pravidlám, z ktorých najvýznamnejší je dohľad Národnej banky Slovenska. DSS v sporiacej fáze zhodnocuje vaše príspevky v zmysle uzatvorenej zmluvy o SDS prostredníctvom dôchodkových fondov s prihliadnutím na investičnú stratégiu tohto fondu.

Ako si vybrať správny dôchodkový fond

Tak ako pri každom investovaní do fondov, je výber správneho fondu veľmi dôležitý. Práve preto od 1. 5. 2023 bude zavedená predvolená investičná stratégia (indexový fond s postupným presunom do dlhopisového fondu). Predvolená stratégia bude pre všetkých, ktorí sa aktívne nerozhodnú nastaviť si sporenie sami.  Ak sa rozhodnete pre svoje nastavenie, úspory v 2. pilieri si môžete rozložiť  do 2 alebo viacerých fondov . Pri ich výbere by ste mali zohľadňovať svoj postoj k riziku, dĺžku sporenia a roky, ktoré vám zostávajú do dôchodku. Rovnako je dobré oboznámiť sa so štatútom a s kľúčovými informáciami dôchodkového fondu, ktorý vám povie viac o zameraní a cieľoch investičnej stratégie. V zmysle platných zákonov spravuje každá DSS povinne  jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond (od 1. 5. indexový fond). Okrem nich  môže vytvárať aj iné dôchodkové .fondy, garantované alebo negarantované, so špecifickými investičnými stratégiami.

Je možné počas sporenia dôchodkový fond zmeniť?

Aktuálny stav úspor v 2. pilieri a zvolené fondy si môžete kedykoľvek overiť, či už priamo vo svojej DSS alebo online. Zmeniť dôchodkový fond je možné a niekedy priam žiaduce (od 1. 5. 2023 bude prestup v určitých situáciách čiastočne obmedzovaný).  Mladší sporitelia, ktorí si budú sporiť na dôchodok 30 – 50 rokov, môžu zvážiť investíciu do negarantovaných fondov (akciové, zmiešané, indexové), kde s veľkou pravdepodobnosťou z dlhodobého horizontu bude vyššie riziko vyvážené vyšším výnosom. Starší spotrebitelia tesne pred dôchodkom by sa mali už prikláňať skôr ku konzervatívnejším garantovaným (dlhopisové) fondom, ktoré majú nižšie riziko straty a s tým spojený aj nižší výnos. V záujme vyššej ochrany nahromadených úspor (z povinných príspevkov) pred neočakávaným negatívnym vývojom na finančných trhoch sa začína od 52. roku spotrebiteľa dokonca postupný automatický presun jeho majetku do konzervatívnych dlhopisových fondov.

Kedy sa dostanem k nasporeným peniazom?

Po skončení sporiacej fázy prichádza na rad tzv. výplatná fáza. Jednotlivcom sa zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok. Jednou z podmienok je dovŕšenie dôchodkového veku, resp. predčasný dôchodok, o ktorý môžete žiadať najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Ak neviete, kedy dosiahnete dôchodkový vek, môžete použiť kalkulačku na výpočet dôchodkového veku, ktorú nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Rovnako sa z 2. piliera vyplácajú pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký, sirotský) oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ v zmluve o SDS (od 1. 1. 2024 sa z 2. piliera pozostalostné dôchodky vypúšťajú). Ak oprávnená osoba nie je určená alebo takej osoby niet, stáva sa jeho majetok po jeho smrti predmetom dedenia. Poberateľ dôchodku sa môže rozhodnúť, či mu bude vyplácať dôchodok vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).  Pozor,  vo výplatnej fáze nastanú od 1. 1. 2024 významné zmeny.

Ako požiadať o vyplácanie dôchodku z 2. piliera

O starobný a predčasný dôchodok sporiteľ žiada v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v DSS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o SDS. Po podaní žiadosti dostanete certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom účte. Sociálna poisťovňa vám následne pošle (poštou alebo elektronicky) ponukový list s ponukami výšok dôchodkov od jednotlivých poisťovní, z ktorého si vyberiete formu, ako vám bude dôchodok vyplácaný. Platnosť ponuky je 30 dní. V prípade, že si nevyberiete  žiadnu z predložených ponúk, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.  Vo výplatnej fáze nastanú od 1. 1. 2024 významné zmeny.