Správy

Konferencia o budúcnosti vzdelávania: Osvedčené postupy a inšpirácia

28.06.2023

Konferencia o budúcnosti vzdelávania: Osvedčené postupy a inšpirácia

Kľúčovým krokom na zlepšenie vzdelávania je kurikulárna reforma, ktorá by mala prispieť k dlhodobým zmenám v obsahu a formách vzdelávania.

Konferencia o budúcnosti vzdelávania: Osvedčené postupy a inšpirácia

Dňa 27. júna 2023 Nadácia Národnej banky Slovenska hostila dôležitú konferencia aktérov vo vzdelávaní. Táto významná udalosť priniesla viacero nápadov, osvedčených postupov a inšpirácie pre budúcnosť vzdelávania na Slovensku aj v Českej republike.

V rámci konferencie boli predstavené konkrétne príklady dobrej praxe od osobností a škôl z oboch krajín, ktoré môžu slúžiť ako vzor pre ďalšie členské krajiny Európskej únie. Diskutovalo sa o dôležitosti správneho zacielenia podpory pre školy pri implementácii kurikulárnej reformy.

Slovensko a Česká republika čelia výzvam v oblasti vzdelávania, najmä pokiaľ ide o výsledky v čítaní s porozumením. Avšak existujú školy, organizácie a osobnosti, ktoré už teraz demonštrujú opačný trend a dokážu inšpirovať nielen ministerstvá školstva, ale aj ostatné krajiny v EÚ.

Kľúčovým krokom na zlepšenie vzdelávania je kurikulárna reforma, ktorá by mala prispieť k dlhodobým zmenám v obsahu a vo formách vzdelávania. Na Slovensku sa očakáva implementácia novej formy vzdelávania od septembra 2026, s pilotným overovaním od septembra 2023. V Českej republike sa plánuje zaviesť reformované kurikulum od septembra 2025.

V rámci konferencie bolo prezentovaných šesť škôl, ktoré už pracujú podľa kompetenčného modelu kurikula. Tieto školy sa sústreďujú na rozvoj kritického myslenia, spolupráce v tíme, komunikačných a prezentačných zručností, ako aj charakteru a logického pochopenia vzťahov v rámci predmetov i medzipredmetovo.

Reforma vzdelávania je systémovo financovaná vrátane podpory prostredníctvom Plánu obnovy a fondov EÚ. Je nevyhnutné vytvoriť kvalitný obsah reformy a zaistiť dialogický prístup so zástupcami štátu. Na konferencii boli tiež prezentované úspešné skúsenosti zo zahraničia a pripomienky Európskej komisie.

Slovensko a Česká republika majú povinnosť úspešne implementovať kurikulárnu reformu, aby sa prispelo k rozvoju kompetencií žiakov a zodpovedali svetovým megatrendom. Organizácie a aktéri z oblasti vzdelávania sa aktívne snažia o zdieľanie know-how a spoluprácu s relevantnými subjektmi.

Táto konferencia je len jednou z mnohých aktivít, ktoré majú za cieľ zlepšenie vzdelávania a prípravu na budúcnosť.