Rozhovory

Danica Lacová: O finančnom vzdelávaní detí a pokrokoch v oblasti rozvoja finančnej kultúry

Danica Lacová: O finančnom vzdelávaní detí a pokrokoch v oblasti rozvoja finančnej kultúry

O finančnom vzdelávaní detí a pokrokoch v oblasti rozvoja finančnej kultúry sme sa rozprávali s Danicou Lacovou, riaditeľkou neziskovej organizácie FinQ Centrum, n. o.

Danica Lacová: O finančnom vzdelávaní detí a pokrokoch v oblasti rozvoja finančnej kultúry

 

Prečítajte si, ako vníma finančnú gramotnosť a čo všetko sa môžu deti naučiť vďaka programu FinQ. Ten podporuje aj  Národná banka Slovenska prostredníctvom svojej nadácie, ktorá spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne založila FinQ Centrum, n. o.

Ako vnímate finančnú gramotnosť detí v školách vy osobne?

Finančné vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo nedostatočné a hlavne nie je systémové. Táto situácia sa odzrkadľuje aj v školách; u detí je veľmi nízka potreba rozvíjať finančné vzdelávanie, necítia potrebu angažovať sa týmto smerom, nie sú k tomu vedené. Zároveň u nich chýba kritické a systémové myslenie, mnohí zaostávajú v čítaní s porozumením a matematickej gramotnosti, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci často nemajú sociálne kompetencie, chýba im schopnosť spolupracovať s okolím, vedieť zaujať postoj, prezentovať svoj názor či argumentovať. V oblasti skvalitňovania finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry je veľký priestor na rozvoj.

Čo by mali deti vedieť o financiách, keď skončia 1. stupeň ZŠ? Čo po konci základnej školy?

V našom programe FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre základné a stredné školy, rozvíjame kompetencie žiačok a žiakov (nie učenie sa naspamäť a reprodukcia textu) podľa úrovní od A1 po B2, podobne ako pri výučbe jazykov, a to v mnohých vyučovacích predmetoch (jazyky, matematika, fyzika, dejepis, zemepis, etika, prírodoveda a ďalšie). Čiže ku koncu prvého stupňa by mali byť na začiatku úrovne A2: dokázať využívať kompetencie v situáciách každodenného života – to znamená, že vedia spolupracovať so svojím blízkym okolím, majú vedomie o zodpovednosti za svoje záväzky, o celku a jeho častiach, o potrebe vykonávať kontrolu, o potrebe plánovať.

Po ukončení základnej školy by sa mali deti dostať na koniec úrovne A2, resp. na začiatok úrovne B1, čo je prahová úroveň finančnej kultúry. Tu by mali mať v základoch rozvinuté všetky kompetencie a dokázať ich aplikovať vo väčšine životných situácií. Mali by napr. rozumieť celku, jeho častiam, kvantite, vedieť o možnosti výberu, mať vedomie o rôznych formách konkrétnej operácie, o variabilite hodnoty, o potrebe zabezpečiť vlastný majetok a pod.

Majú učitelia, podľa vás, dostatočné vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti, aby ich mohli odovzdávať deťom?

Väčšina našich učiteľov nemá optimálne znalosti v tejto oblasti. Naša diferenčná analýza stavu finančného vzdelávania na Slovensku ukázala, že nie sú stanovené štandardy v oblasti finančného vzdelávania pre pedagógov. Učiteľom chýba metodická podpora, ktorá je pilierom na vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej kultúry. Taktiež chýba kontinuálne vzdelávanie, ktoré je v dnešnom dynamicky sa rozvíjajúcom svete financií nevyhnutnosťou.

Čo je program FinQ, pre koho je určený?

Program FinQ je inovatívny komplexný program rozvoja finančnej kultúry. Je určený pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl, jeho cieľovou skupinou sú tiež riaditelia škôl, učitelia, koordinátori finančného vzdelávania v školách a v neposlednom rade rodičia. Cieľom programu je, aby žiak podporou kompetencií a všetkých foriem myslenia dokázal pochopiť potrebu a kontext finančného vzdelávania; zaujať stanovisko k reálnym situáciám spojených s finančnou kultúrou; správne sa rozhodovať.

Čo sa vám už podarilo? V koľkých školách prebieha vzdelávanie? Koľko učiteľov sa zapojilo?

V rámci FinQ sa nám podarilo pripraviť v spolupráci so slovenskými expertmi z EDUAWEN EUROPE, ktorí použili inovatívnu metodiku DaCoSiDe, komplexnú metodickú podporu pre pedagógov v podobe dištančného a prezenčného vzdelávania. Na vzdelávacom portáli www.finq.sk sme spracovali samostatné moduly pre vedenie škôl a učiteľov vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda. Pre učiteľov ponúkame 430 metodických listov a 430 pracovných listov pre žiakov; pripravili sme pomôcku pre žiakov Moje FinQ portfólio. Máme pripravené diagnostické, testovacie a certifikačné nástroje.

FinQ vzdelávanie prebehlo v pilotnej fáze v 25 základných a stredných školách, zapojilo sa takmer 200 pedagógov, 174 získalo osvedčenie o inovačnom vzdelávaní v rámci pilotu v rokoch 2019/2021. Do programu sa v uvedenom období zapojilo 2 800 žiakov. V súčasnosti je už do programu zapojených 62 škôl, ktoré navštevuje spolu cca 22 000 žiačok a žiakov.

A aké sú výsledky spomínanej pilotnej fázy?

Máme veľkú radosť z výsledkov, predbehli naše očakávania, keďže pilot prebiehal v zložitých podmienkach pandémie. Všetky pilotné triedy dosiahli pokrok v porovnaní s kontrolnými triedami, čo je významný úspech, pretože v mnohých prípadoch boli do pilotu zaradené práve triedy so slabšími výsledkami. Naše merania ukázali, že pilotné triedy FinQ  sa posunuli za jeden školský rok  minimálne o pol úrovne, u väčšiny žiakov až o jednu celú úroveň. Môžeme konštatovať, že program FinQ ponúka rovnaké šance všetkým deťom byť úspešnými;  podporuje kritické myslenie, konkretizuje žiakom abstraktné učivo, prepája ho s praktickými situáciami. V neposlednom rade napriek náročnosti FinQ žiakov baví – až 78 % by chcelo pokračovať v programe a 54 % by privítalo venovať sa FinQ programu ešte viac.

Môžete priblížiť tieto výsledky detailnejšie? Ako to vyzerá s úrovňou finančnej kultúry detí v školách?

Na prvom stupni základnej školy nameraná celková priemerná úroveň žiakov počas pilotu naznačuje, že primárne vzdelávanie na Slovensku funguje dobre a má kvalitatívne zvyšujúcu sa tendenciu. Žiaci prvého stupňa v priemere dosahovali vyššiu úroveň A1, a to úroveň A1.2.

Žiaci druhého stupňa základnej školy v priemere dosahovali vyššiu úroveň A2, hovoríme o úrovni A2.2. Celkovo sme mohli konštatovať, že výsledky na 2. stupni základných škôl ukazujú priemernú úroveň ovládania základných spôsobilostí v kontexte finančného vzdelávania.

Výsledok nižšieho stupňa osemročných gymnázií je najlepší a poukazuje na významný rozdiel medzi týmito žiakmi a žiakmi 2. stupňa základnej školy.

Pilotné triedy gymnázií a stredných odborných škôl s maturitnou skúškou dosahujú kvalitné výsledky, pohybujú sa na úrovni B2.1. Výsledky naznačujú, že najkvalitnejšími vzdelávacími programami sú 5-ročné bilingválne gymnáziá.

Samostatnú skupinu tvoria žiaci stredných odborných škôl bez maturity. Títo žiaci dosiahli v úvodnej diagnostike priemernú úroveň A1.1, čo bol výkon žiakov druhého, resp. tretieho ročníka základnej školy. Pri certifikačnom (výstupnom) meraní sa výsledok zlepšil, 50 % týchto žiakov dosiahlo sledovanú úroveň A2.

A čo učitelia? Aké sú ich reakcie?

Spätná väzba od učiteľov je veľmi dobrá. Hodnotia program ako komplexný, systémový, s kvalitnými materiálmi. Metodické listy považujú za prehľadné, zrozumiteľné a zapracovateľné do výučby. Ich prínos vidia tiež v tom, že sú praktické, obohacujú vyučovanie, prinášajú podnety, ako udržať záujem žiakov o tému. Učitelia pozitívne hodnotia zapojenie viacerých pedagógov, FinQ  podporuje dialóg a spoluprácu. Viacerí učitelia konštatujú, že Moje portfólio FinQ je pre žiakov zaujímavé, zakladajú si tam svoje práce, zvyšuje sa úroveň diskusie a argumentácie detí, ich interakcia s okolím.

Učitelia rozvíjajú finančné témy so žiakmi v kontexte praktických životných situácií, ako napr. zostavenie rozpočtu domácnosti, rozpočtu na výlet, ako predchádzať zadlžovaniu sa, ako sa zdravo stravovať, ako sa správať a žiť ekologicky; riešia tiež náročnejšie témy ako parkovacia politika, pomoc jednorodičovským rodinám, základy investovania a pod.

V auguste program FinQ vstúpil do novej etapy. V čom táto zmena spočíva a čo si od nej sľubujete?

Máme radosť, že Nadácia Národnej banky Slovenska a Nadácia Slovenskej sporiteľne iniciovali a spoločne založili neziskovú organizáciu FinQ Centrum, n. o. Kľúčovým pilierom jej aktivít je práve program FinQ. Cieľom FinQ Centra je zvyšovanie finančnej kultúry na Slovensku, rozširovanie programu FinQ v základných a stredných školách vo všetkých regiónoch Slovenska, šírenie osvety o potrebe finančného vzdelávania v spoločensko-ekonomickom kontexte. Vidíme tu potenciál na skvalitnenie finančného vzdelávania jednak na úrovni profesionálneho rastu učiteľov, jednak v oblasti rozvoja kompetencií žiakov tak, aby  boli pripravení na život v 21. storočí.

Aké budú ďalšie konkrétne kroky novovzniknutého FinQ Centra?

Keďže sa začal nový školský rok, tešíme sa, že FinQ program vstupuje už do 62 základných a stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska. Ich učitelia absolvovali dištančné aj prezenčné vzdelávanie a budú pracovať s metodikou FinQ priamo v triedach. Žiačky a žiaci v triedach absolvujú vstupné diagnostické testy, aby sme zistili, na akej úrovni sa nachádzajú a aby ich učitelia mohli s nimi pracovať smerom k vyššej úrovni rozvoja kompetencií, ktorú budeme, samozrejme, opäť merať našimi testovacími nástrojmi.

Zároveň máme prihlásených 94 nových škôl, pre ich riaditeľov chystáme metodické dni, kde si program FinQ spolu podrobne prejdeme. Snažíme sa tiež o spoluprácu so zriaďovateľmi, aby  mali možnosť zapojiť sa do riadenia kvality vzdelávania vo svojom regióne, keďže naše nástroje merania rozvoja finančnej kultúry poskytujú zaujímavé dáta v tomto smere.

Je účasť v programe pre školy spoplatnená?

Vzdelávanie v programe FinQ je pre učiteľov v jeho základnej časti bezplatné. To znamená dištančné vzdelávanie vo všetkých moduloch a vzdelávacích oblastiach; využívanie metodických listov, pracovných listov pre žiakov; to platí aj o prezenčnom obsahovom vzdelávaní pedagógov. Čo sa týka fakultatívnej, čiže nepovinnej časti programu, táto je spoplatnená: ide o elektronický modul riadenia kvality školy (zahŕňa: administratívne riadenie programu, metodicko-didaktickú podporu pre učiteľov, didaktické nástroje a nástroje získavania spätnej väzby pre učiteľov, hodnotiace nástroje,  informácie o kvalite realizácie vzdelávania v školách FinQ), spoplatnená je tiež didaktická (elektronická alebo printová) pomôcka pre žiakov Moje portfólio FinQ, keďže nám v tomto smere pri narastajúcich počtoch škôl a detí rastú náklady.

Aplikujete pravidlá, ktoré sa deti učia, aj doma, resp. vo svojom okolí?

Považujem to za prirodzené. Vo svojom okolí vidím dosahy nerozvážnych rozhodnutí; nezodpovedné správanie sa často vedie do dlhovej pasce, z ktorej sa ťažko človek dostáva von. Preto pokladám za veľmi potrebné venovať sa rozvoju zručností a kompetencií v oblasti hospodárenia nielen v škole, ale tiež doma, v rodinách.

Považujete vreckové za výchovný nástroj alebo naopak, poskytuje deťom ľahko získané peniaze, ktoré môžu minúť bez rozmyslu?

Vreckové je citlivá a hlavne veľmi individuálna téma. Niektorí rodičia to s ním preháňajú, iní ho deťom nedávajú vôbec. Vreckové môže dieťa veľa naučiť. Musí si dobre premyslieť, na čo ho použije.  Nenásilne vedie dieťa k zodpovednosti sa svoje konanie, vedie k systémovému mysleniu, kontextovému uvažovaniu, učí mladých ľudí hospodáriť, ale tiež urobiť radosť iným. V tomto smere sú dôležité postoje rodičov, aby si našli čas, diskutovali s deťmi, nielen o vreckovom. Aby ich postupne zapájali do hospodárenia rodiny. Stretli sme sa vo FinQ programe s tým, že deti pri téme vyúčtovanie nákladov za byt žasli nad tým, že napríklad za odvoz smetí treba platiť. Pomocou diskusie na finančné témy v úzkom prepojení na životné situácie, ktoré deti zažívajú, odporúčame deti usmerňovať.

Titulná foto: Archív NBS