Dôchodok

4. pilier: existuje? Má zmysel? Ako si ho nastaviť?

4. pilier: existuje? Má zmysel? Ako si ho nastaviť?

O 1. a 2. pilieri dôchodkového zabezpečenia ste už určite počuli. Možno ste sa stretli aj s 3. pilierom, poznáte však pojmem 4. pilier? Čo je 4. pilier a kedy je dobré ho mať, sa dozviete v našom článku.

4. pilier: existuje? Má zmysel? Ako si ho nastaviť?

Možno si kladiete otázku, prečo máme vlastne toľko pilierov. Sú potrebné? Čo je ich úlohou? Hlavným dôvodom je diverzifikácia rizika, alebo inak povedané, aby sme sa nespoliehali výlučne na jeden zdroj príjmu, od ktorého budeme závislí na dôchodku. Štátom zabezpečovaný 1. pilier môžeme chápať ako základ, ktorý si vieme doplniť kapitalizačnými (sporiacimi) piliermi, ako sú napríklad 2. a 3. doplnkový dôchodkový pilier.

Čo je 4. pilier?

Pod pojmom 4. pilier sa skrýva jednoducho iná dobrovoľná forma sporenia na dôchodok nad rámec prvých troch pilierov. Dobrovoľné druhy sporenia môžu mať formu kapitalizačných schém sporenia. Kapitalizačný znamená, že vaše príspevky sú investované na finančných trhoch, a to do rôznych dlhopisových, akciových či indexových fondov. Prečo je to výhodné? Dlhodobé sporenie, a teda aj to dôchodkové, je charakteristické dĺžkou až desiatky rokov. A práve čas je dôležitý. Keď sa pozriete na dlhodobý vývoj finančných trhov (napríklad na najznámejší index S&P500) uvidíte, že trhy z dlhodobého hľadiska rastú. Prečo? Pretože príspevky sú investované do reálnej ekonomiky reprezentované rôznymi firmami, ako napríklad veľké nadnárodné, technologické či farmaceutické spoločnosti. Práve takýmto sporením a teda účasťou na finančnom trhu si viete zvýšiť celkový dôchodkový príjem a zároveň rozkladáte riziko závislosti len od jedného zdroja príjmu. Veď nie nadarmo sa hovorí: nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka.

A čo je teda 4. pilier? Je to forma sporenia na dôchodok, kde sú vaše príspevky, tak ako v 2. a 3. pilieri, investované na finančných trhoch. Ako 4. pilier tak môžu slúžiť rôzne investičné produkty s cieľom dlhodobého sporenia. Tvoria ho rôzne možnosti súkromného sporenia na dôchodok alebo súkromné investície, ktorých cieľom je zabezpečenie na dôchodok. Vo svojej podstate to môže byť akékoľvek dlhodobé investovanie, napr. do ETF.  Medzi takéto  sporenie môžeme zaradiť napríklad aj dlhodobé investičné sporenie (tzv. DIS) či iné dlhodobé poistné produkty. Osobitnú kategóriu predstavuje celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (tzv. PEPP).

Kľúčovým kritériom dôchodkového sporenia by mal byť jeho dlhodobý charakter, to znamená možnosť vybrať si svoje úspory až pri dovŕšení dôchodkového veku. Pri väčšine investičných produktoch toto však takto striktne neplatí a je možné si svoje úspory vybrať skôr.

Čo je PEPP?

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP – Pan-European Personal Pension Product) predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, prostredníctvom ktorého sa pravidelné príspevky sporiteľa investujú podľa vopred stanovenej stratégie do finančných nástrojov. PEPP je úplne nový dôchodkový produkt, ktorý je upravený priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 doplňujúcou právnou normou, tzv. delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2021/473. Európske normy určujú charakter produktu, ochranu sporiteľa, formy výplaty, prenositeľnosť, ale definujú aj požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovania rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Zároveň je PEPP individuálnym dôchodkovým produktom, čo znamená, že ho môže uzatvoriť akákoľvek plnoletá fyzická osoba a zároveň tento produkt nie je viazaný na pracovný pomer. Výška príspevkov je tiež dobrovoľná. Práve to môže byť zaujímavé napríklad pre SZČO.

Hlavné znaky PEPP produktu

  • Jednotná základná regulácia na úrovni celej Európskej únie, na ktorú nadväzujú sektorové regulácie jednotlivých poskytovateľov, ktoré sú v nadväznosti na príslušné smernice upravené na národnej úrovni. Všetky produkty sú zverejnené na stránke EIOPA: https://pepp.eiopa.europa.eu/.
  • Regulácia orientovaná na produkt a jeho bezpečnosť. Pod bezpečnosťou môžeme chápať techniky zmierňovania rizika, kde patria rôzne stratégie životného cyklu, ktorá znamená, že na začiatku sporenia máte svoje úspory v rizikovejších, no vo výnosnejších fondoch, a následne pred odchodom na dôchodok sa úspory postupne začnú presúvať do stabilnejších konzervatívnejších fondov. Druhou možnosťou je poskytovanie záruk.
  • Transparentnosť produktu a poskytovanie odhadu výšky dôchodku. Regulácia stanovuje pravidlá na predzmluvné informovanie klienta o stránkach produktu, minulej výkonnosti, nákladovosti a odhadoch budúcich dôchodkových dávok. Sporiteľ tak môže v čase sledovať, či nastaveným sporením má šancu dosiahnuť svoj cieľ – primeranú výšku dôchodku.
  • Prenositeľnosť. Každý sporiteľ má právo prispievať si do PEPP aj po zmene bydliska do iného členského štátu. To znamená, že si pri takomto prenose môže ponechať sporenie, aj keď odídete do zahraničia, a pokračovať v sporení. V súčasnosti je však zatiaľ možnosť výberu nového poskytovateľa PEPP limitovaná počtom registrovaných poskytovateľov PEPP.
  • Nízke náklady. Poplatky pri základnom PEPP sú stanovené maximálne na úrovni 1 % (pre tzv. základný PEPP).
  • Kontrola. Na činnosť poskytovateľov PEPP dohliada NBS a EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).

PEPP produkty by mali požívať podobné daňovo-odvodové zvýhodnenia ako obdobné produkty v tej-ktorej krajine. Na Slovensku má sporiteľ v PEPP produkte možnosť uplatniť si daňovo uznateľný výdavok na príspevky, a to do výšky 180 eur zo základu dane z príjmu. Platí to však len v prípade, ak si tento bonus neuplatňuje už v 3. pilieri. Naprieč Európou sa zatiaľ takéto daňové zvýhodnenie zabezpečuje ťažie, vzhľadom na rôznorodosť daňových systémov.

PEPP produkt do určitej miery chráni sporiteľov pred nimi samými. Ako dôchodkový produkt má obmedzenú možnosť výberu nasporenej sumy pred dovŕšením dôchodkového veku. Neumožňuje prejesť úspory určené na dôchodok ešte pred dovŕšením dôchodkového veku.

Vzhľadom na to, že PEPP je novým produktom, na rozšírenejšiu ponuku od finančných inštitúcii na Slovensku si spotrebitelia ešte musia chvíľku počkať.

Dlhodobé investičné sporenie

Jedným z možných  nástrojov, ktorý vieme využiť ako 4. pilier, je aj dlhodobé investičné sporenie (DIS). Je to forma dobrovoľného investičného sporenia, ktorá investuje vaše príspevky na finančných trhoch. Zaujímavosťou dlhodobého investičného sporenia je to, že výnos je oslobodený od dane zo zisku, ak sú dodržané základne princípy dlhodobého investičného sporenia, a to:

  • maximálny ročný vklad 3 000 eur (teda max. 250 eur mesačne) a minimálne obdobie sporenia 15 rokov alebo
  • držba finančného nástroja obchodovaného na regulovanej burze minimálne po obdobie 1 roka (časový test).

Prvá možnosť oslobodenia výnosu od dane z príjmu je naklonená pre poskytovateľov aktívne spravovanej stratégie. Druhá možnosť preferuje pasívny prístup k investovaniu. Nevýhodou dlhodobého investičného sporenia však je, že nechráni sporiteľov pred neuváženými rozhodnutiami. Z tohto produktu môžete kedykoľvek vybrať nasporenú sumu a spotrebovať ju. Pri dlhodobom investičnom sporení si sami určujete, či nasporené prostriedky vyčerpáte na dôchodku, vyčerpáte si ich postupne, alebo ich využitie vyriešite inak. Sporenie na dôchodok cez dlhodobé investičné sporenie tak vyžaduje disciplinovaného sporiteľa. Ak máte slabú vôľu a naozaj chcete sporiť na dôchodok, potom preferujte dlhodobé produkty s obmedzenou možnosťou výplaty pred dovŕšením dôchodkového veku.

Dlhodobé investičné sporenie poskytujú obchodníci s cennými papiermi.

Produkty dlhodobého investičného sporenia majú rôznu poplatkovú štruktúru a kvalitu portfólia. Nevyžaduje sa pri nich poskytovanie transparentných informácií o očakávanej výkonnosti a nasporenej sume. Produkty dlhodobého investičného sporenia pred ich ponúknutím klientom neprechádzajú testovaním výkonnosti a schopnosti dosiahnuť cieľ sporenia. Preto sú vhodné pre skúsenejších investorov, ktorí dokážu posúdiť kvalitu finančných nástrojov v portfóliu a posúdiť vplyv poplatkov na dosahovanú výkonnosť.