Dôchodok

Aby boli dôchodky, musia byť príspevky

Aby boli dôchodky, musia byť príspevky

Takto funguje slovenský dôchodkový systém.

Aby boli dôchodky, musia byť príspevky

Poznáte rozprávku O troch grošoch? Je to asi na najvýstižnejšia slovenská ľudová rozprávka   zodpovedného finančného správania sa.  Chudobný poddaný v nej kráľovi vysvetľuje, ako dokáže vyžiť z troch grošov. Iba jeden pritom použije na to, aby prežil.  Ďalší „požičiava“ svojim deťom a vychováva ich. Tretím spláca to, čo doňho investovali jeho rodičia a stará sa o nich v starobe.

Aká poučná a zároveň pravdivá slovenská rozprávka. Už naši ďalekí predkovia vedeli, že každého človeka raz čaká obdobie, keď už nebude vládať alebo môcť pracovať a zarobiť si na svoje živobytie. V modernej terminológii sa tomu hovorí dôchodok.

Keďže v období kráľov a  poddaných neexistoval  žiadny sociálny systém, boli sme odkázaní len na svoju rodinu a blízkych. To už však dávno neplatí a moderné časy nám priniesli aj moderné sociálne systémy, v ktorých sa už v mladom veku môžeme zabezpečiť na prežitie a vyžitie v starobe.

Základom sa stal takzvaný priebežný systém. V ňom tí, ktorí pracujú a majú príjem, určitú časť z neho odvádzajú do spoločnej kasy. Z nej sa následne platia dôchodky tým, ktorí sú v tom istom čase už na dôchodku. Ak je z nejakého dôvodu v kase málo peňazí alebo treba na dôchodky zaplatiť viac, ako do nej prišlo, zasiahne štát a chýbajúcu sumu doplní.  Štát aj svojimi zákonmi určí, koľko majú ľudia prispievať, aj to, aké vysoké majú byť dôchodky a od akého veku sa budú poberať.

Slovenský príbeh

Aj na Slovensku sme dlhé roky a generácie prenechávali  starosti o svoje prežitie na dôchodku na pleciach štátu. Vývoj počtu novonarodených detí a predlžovanie sa veku tých skôr narodených, je však nepriaznivý. Systém sa stáva dlhodobo neudržateľným. V roku 2060 hrozí, že budú výdavky na dôchodky viac ako dvojnásobné oproti príjmom do systému.

 

Takto funguje dôchodok z 1. piliera

Aby jeden pracujúci neživil dvoch a viac dôchodcov, by sa musela buď zásadne znižovať výška dôchodkov, zvyšovať príspevky pracujúcich alebo predlžovať vek odchodu do dôchodku. Preto prišla reforma a prvý priebežný dôchodkový pilier sme doplnili o druhý dôchodkový sporiaci pilier. V ňom každý prispieva časť svojich povinných príspevkov (odvodov) na svoj dôchodkový účet,  z ktorého mu následne bude vyplácaná časť dôchodku. Tento systém vychádza aj z presvedčenia, že ľudia by nemali zostať v starobe závislí od príjmu len z jedného zdroja,  čiže prostriedkov Sociálnej poisťovne, najmä ak je jeho financovanie existenčne ohrozené v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja.

 

Rozdelenie povinných  príspevkov (odvodov) do dôchodkového systému podľa zákonov účinných od roku 2023

Dobrovoľný, ale dôležitý prídavok

To, že štát priniesol dôchodkové systémy a určuje v nich podmienky, však neznamená, že za svoju budúcnosť nenesieme žiadnu zodpovednosť. Mali by sme, tak ako v rozprávke, myslieť aj na svoju budúcnosť, hoci nás od dôchodku delí ešte 20, 30 či možno až 40 rokov. Na pomoc tu prichádza zas štát, ktorý sa rozhodol našu zodpovednosť voči sebe samému podporiť zavedením tretieho piliera. A pomaly sa objavuje aj štvrtý pilier. Tie sa snažia rôznymi výhodami motivovať ľudí na doplnkové dobrovoľné sporenie a investovanie.  Netreba sa spoliehať len na povinné odvody a štátne dôchodky. Dlhodobým sporením si môžete aj pri nižších sumách zabezpečiť minimálny pokles príjmov pri odchode na dôchodok.

3 piliere dôchodkového systému

Slovenský dôchodkový systém pozostáva z troch pilierov, ktorý doplnil celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). Národná banka Slovenska zodpovedá za výkon dohľadu nad druhým, tretím pilierom a celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom.

  • 1. pilier – povinné dôchodkové poistenie

je priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou. Prostriedky vybraté Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, t. j. v tom istom roku prerozdeľujú dôchodcom vo forme dôchodkov. Výška dôchodku z 1. piliera závisí od počtu odpracovaných rokov, príjmov dosiahnutých počas celého pracovného života a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na výplatu dávky.

  • 2. pilier – starobné dôchodkové sporenie

je financované prostredníctvom sporenia si na osobnom účte a kapitalizácie majetku na ňom, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Tie vložené prostriedky sporiteľov investujú na finančných trhoch, a tak ich zhodnocujú.

  • 3. pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

je financované prostredníctvom kapitalizácie majetku z dobrovoľných príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.