Správy

Koronakríza: Podnikatelia si ešte stále môžu odložiť splátky úverov

06.11.2020

Koronakríza: Podnikatelia si ešte stále môžu odložiť splátky úverov

Kedy máte nárok získať odklad splácania pôžičiek a ktoré typy úverov musíte naďalej platiť?

Koronakríza: Podnikatelia si ešte stále môžu odložiť splátky úverov

Jedným z opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy je zákonom stanovená možnosť odložiť si splátky svojich záväzkov. Ak sa vaša firma dostala do ťažkostí, dočasné splátkové prázdniny vám môžu pomôcť sa znova naštartovať. Využiť túto možnosť môžete dovtedy, kým platí mimoriadny stav. Podnikatelia však musia splniť oproti bežným spotrebiteľom niekoľko ďalších podmienok.

Nie najväčší hráči

O odklad splátok môžete požiadať banku aj nebankovú spoločnosť, napríklad poskytovateľov lízingov. Nárok naň majú tí, ktorí meškajú, alebo im hrozí, že budú meškať so splácaním úveru v dôsledku pandémie COVID – 19. Možnosť odkladu pritom nemusia využiť len osoby, ktoré uzavreli zmluvu o úvere, ale aj ručitelia takýchto úverov (v prípade, že dlžník svoj záväzok nespláca a táto povinnosť prešla na vás).

Podľa zákona známeho pod názvom Lex korona sa toto opatrenie týka len tzv. malých zamestnávateľov. Patríte medzi nich aj vy?

Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov tvoria spoločnosti, ktoré:

  • zamestnávajú menej ako 250 osôb
  • a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur.

Kedy odklad nedostanem

Rovnako ako bežní spotrebitelia, aj podnikatelia sú naďalej povinní hradiť povolené prečerpanie účtu a kreditnú kartu. Odklad sa totiž týka len splátkových typov úverov, pri ktorých pravidelne mesačne odvádzate vopred stanovenú sumu, ako sú bežné spotrebné úvery, hypotéky, úvery na bývanie či napríklad lízing.

Odklad úveru vám tiež neschvália, ak ide o schému pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk. Toto opatrenie sa taktiež netýka úverov realizovaných na základe zmluvy o úvere, ktorý je splácaný zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie.

Banky zároveň poskytnú odklad len tomu, kto inak nemá problém s platobnou disciplínou. To znamená, že šancu dostanú tí, ktorí nemeškajú so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní pred podaním žiadosti a zároveň nemeškajú ani so splátkami žiadneho iného úveru v tej istej banke vo výške dlžnej sumy 100 eur a viac k 29. februáru 2020. Nesmie tiež ísť o tzv. zlyhaný úver, teda taký, ktorý dlžník pravdepodobne nesplatí bez toho, aby sa uplatnilo napríklad zabezpečenie (v prípade hypotéky sa môže uplatniť zabezpečenie nehnuteľnosťou, v prípade iného typu úveru až exekúcia) alebo taký, pri ktorom je dlžník s platbou v omeškaní viac ako 90 dní.

Ako to funguje

Na to, aby ste odklad dostali, musíte podať žiadosť vo svojej banke. Jej vzor je prílohou zákona, konkrétne informácie aj so žiadosťami v elektronickej forme nájdete aj na webových stránkach finančných inštitúcií. Pri vypĺňaní žiadosti budete okrem iného potrebovať číslo zmluvy a tiež sa v tomto kroku musíte rozhodnúť, na aký dlhý čas si chcete splátky odložiť.

V prípade, že žiadate o odklad banku, máte nárok až na 9 mesačné splátkové prázdniny. Myslite na to, že nebudete mať možnosť tento odklad predĺžiť. Pokiaľ si teda dnes zvolíte, že vám stačí odklad na tri mesiace a následne zistíte, že potrebujete dlhší čas, natiahnuť dobu bez splátok už nie je dovolené.

Ak žiadate o odklad nebankovú spoločnosť, maximálna dĺžka odkladu sú 3 mesiace. Po ich uplynutí môžete požiadať o predĺženie odloženia splátok na ďalšie 3 mesiace.

Banka aj nebanková spoločnosť má na vybavenie vašej požiadavky 30 dní.

Zákon pripúšťa aj odloženie splátky, ktorú ste už mali zaplatiť, ale neurobili ste to. Musíte však žiadosť podať do 30 kalendárnych dní od termínu, kedy ste ju pôvodne mali uhradiť. Doba odkladu splácania úveru potom začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky. A vy nebudete evidovaní ako neplatiči.

Čo bude s úrokmi?

Odloženie splátok neznamená, že ste zároveň oslobodení od platenia iných poplatkov, ako napríklad za správu úveru, či jeho poistenie. Rovnako majte na pamäti, že úroky sa nikam nevyparia. Práve naopak. Nazbierajú sa.

S bankou sa môžete dohodnúť, či budete mať odložené len splátky istiny alebo istiny aj spolu s úrokmi. Spravidla nezaplatené úroky banka následne rozvrhne do zvyšných splátok úveru, keď váš odklad skončí. Tiež sa dohodnete, či sa vám po skončení odkladu platenia úveru splátky zvýšia alebo či si predĺžite celkovú splatnosť úveru.

Ak sa zlepší vaša finančná situácia a opäť budete schopní úver splácať, môžete tak spraviť kedykoľvek. Stačí, keď svoj zámer oznámite banke.

Odloženie splátok na základe tohto opatrenia nemá vplyv na posudzovanie vašej bonity v budúcnosti. Nezapisuje sa do registra dlžníkov.

Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede o odklade splátok pre podnikateľov, ktoré pre vás pripravili experti z Národnej banky Slovenska.

Titulná foto: Pexels