Správy

Covid-19: Prehľad štátnej pomoci

17.12.2020

Covid-19: Prehľad štátnej pomoci

Potrebujete pomoc a neviete, na koho sa obrátiť? Prinášame vám zoznam inštitúcií a opatrení v čase pandémie COVID-19 na jednom mieste.

Covid-19: Prehľad štátnej pomoci

Zasiahli vás pandemické obmedzenia a hľadáte informácie o tom, aké kroky spravil štát pre zmiernenie dôsledkov koronakrízy? Tento sumár vám pomôže zorientovať sa v súbore prijatých opatrení. Zistite, na čo máte nárok ako zamestnanec, nezamestnaný a podnikateľ.

Prijaté opatrenia pre fyzické osoby počas pandémie COVID-19

1. Som zamestnaný

Ministerstvo hospodárstva SR

Kde nájdem informácie: COVID-19 opatrenia pre zamestnaných

Ako mi pomôžu: získate prehľadný sumár prijatých opatrení na podporu zamestnaných fyzických osôb. Každé opatrenie obsahuje jeho popis, zoznam oprávnených žiadateľov, podmienky na jeho poskytnutie, postup pre podanie žiadosti, linky na webové sídla a odkazy na právny základ daného opatrenia.

Zoznam opatrení: odklad exekúcie, SOS dotácia, pandemické ošetrovné, nemocenské ošetrovné, rodičovský príspevok, odklad splátok úveru a lízingu, odklad daňového priznania a platby dane, ochrana nájomcov, opatrenia v rámci Zákonníka práce – napr. čerpanie dovolenky, práca z domu alebo ochrana pred skončením pracovného pomeru, opatrenia na úseku BOZP, dotácia na nájomné, predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú, opatrenia pre cestovné kancelárie a organizované zájazdy, pre kultúrne podujatia, regulácia pendlerov, domáca karanténa, obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania a iné.

2. Som nezamestnaný

Ministerstvo hospodárstva SR

Kde nájdem informácie: COVID-19 opatrenia pre nezamestnaných

Ako mi pomôžu: získate prehľadný sumár prijatých opatrení na podporu nezamestnaných fyzických osôb. Každé opatrenia obsahuje jeho popis, zoznam oprávnených žiadateľov, podmienky na jeho poskytnutie, postup pre podanie žiadosti, linky na webové sídla a odkazy na právny základ daného opatrenia.

Zoznam opatrení: odklad exekúcie, príjem z dohody, SOS dotácia, pandemické ošetrovné, rodičovský príspevok, odklad splátok úveru a lízingu, ochrana nájomcov, dávka v nezamestnanosti, dotácia na nájomné, opatrenia pre cestovné kancelárie a organizované zájazdy, pre kultúrne podujatia, vstup/pobyt a zamestnávanie cudzincov, regulácia pendlerov, obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania a iné.

3. Spoločné opatrenia pre všetky fyzické osoby

Sociálna poisťovňa

Kde nájdem informácie: Podrobnosti o pomoci zo strany Sociálnej poisťovne

Ako mi pomôžu: nájdete tu podrobne opísaný postup podania žiadosti o jednotlivé sociálne dávky bez návštevy pobočky (online) počas pandémie COVID-19 (postup pre podanie žiadosti o pandemické ošetrovné, o dávku v nezamestnanosti, postup pre podanie žiadosti o posúdenie zdravotného stavu – invalidita), podmienky vzniku nároku na pandemickú PN, vzniku nároku na pandemické ošetrovné (pandemická OČR), pandemické nemocenské, postup pre zamestnancov a SZČO, ktorí počas pandémie COVID-19 nemohli vycestovať do zahraničia, vymedzenie oprávnených osôb a postupu odloženia platenia sociálnych odvodov.

Korona.gov.sk

Kde nájdem informácie: Domáca izolácia zamestnanca – povinnosti zamestnávateľa

Ako mi pomôžu: stránka vysvetľuje povinnosť zamestnávateľa ochraňovať zamestnancov (karanténne opatrenia).

Ministerstvo financií SR

Kde nájdem informácie: Detaily o Covid-19 opatreniach vo finančnej oblasti

Ako mi pomôžu: web prináša informácie o prijatých opatreniach pre fyzické osoby

  • v daňovej oblasti – napr. odklad platenia preddavkov na daň z príjmov FO, predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, odloženie daňovej exekúcie a iné,
  • v bankovej oblasti – napr. bezodplatný odklad splátok spotrebiteľského úveru alebo úveru na bývanie až o deväť mesiacov, zvýšenie limitov pri bezkontaktných platbách z 20 € na 50 €.

Prijaté opatrenia na podporu podnikateľského prostredia počas pandémie COVID-19

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR vytvorilo právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľom (dočasná ochrana) prevádzkujúcim podnik, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby COVID-19.

Kde nájdem informácie:

Ako mi pomôžu: spoznáte právny základ pre dočasnú ochranu podnikateľov, kto sú oprávnení žiadatelia, postup a spôsob podania žiadosti, príslušnosť súdov. Nájdete tu formulár pre podanie žiadosti, podmienky, ktoré musí podnikateľ splniť, trvanie a zánik poskytnutej dočasnej ochrany, povinnosti podnikateľa počas dočasnej ochrany a iné.

Ministerstvo hospodárstva SR

Kde nájdem informácie:

Ako mi pomôžu: na jednom mieste nájdete sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré sú reakciou na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti. Pomôžu vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie pre prenajímateľov a nájomcov.

Ako mi pomôžu: web ponúka zhrnutie všetkých prijatých opatrení pre podnikateľov (SZČO, firmy) v závislosti od počtu zamestnancov, veľkosti podniku a obmedzenia/zatvorenia prevádzky počas pandémie COVID-19. Štruktúra opatrení je vytvorená na báze tzv. rozhodovacieho stromu, ktorý má za cieľ pomôcť podnikateľom zorientovať sa a nasmerovať ich k tým opatreniam, ktoré sa ich týkajú a ktorých aplikácia im pomôže zmierniť negatívne dopady na ich podnikanie a každodenný život.

Ministerstvo financií SR

Kde nájdem informácie: Detaily o Covid-19 opatreniach vo finančnej oblasti pre podnikateľov

Ako mi pomôžu: získate informácie o prijatých opatreniach pre SZČO, malé a stredné firmy

  • v daňovej oblasti – napr. odklad platenia preddavkov na daň z príjmov PO, neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel, prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňovníka, odloženie daňových exekúcií a iné,
  • v oblasti finančného trhu – napr. poskytnutie pomoci pre mikropodniky a malé a stredné podniky formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom,
  • v bankovej oblasti – napr. bezodplatný odklad splátok pre malých a stredných podnikateľov (patria sem aj SZČO a jednoosobové spoločnosti).

Titulná foto: Pexels