Grantová schéma na podporu finančného vzdelávania je jedným z nástrojov implementácie cieľov Stratégie Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Ciele grantovej schémy

Cieľom grantovej schémy je podporiť kvalitné projekty, ktoré významne prispejú:

k zvýšeniu finančnej gramotnosti špecifických cieľových skupín, a to žiakov, študentov, starších občanov, dôchodcov alebo osobitne zraniteľných skupín (menšín, migrantov, zdravotne postihnutých dlhodobo nezamestnaných a ), ale aj tých občanov, ktorí:

      • majú nedostatočné základné znalostí osobných financií,

      • nemajú dostatočné skúsenosti s finančnými produktmi,

      • podliehajú nadmernému zadlžovaniu sa,

      • majú nízky objem úspor

      • neorientujú sa v nových technológiách;

k zvýšeniu kvality finančného vzdelávania prostredníctvom rozšírenia kompetencií učiteľov, lektorov, pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a iných osôb pracujúcich so špecifickými cieľovými skupinami (uvedené v bode a) v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Oblasti podpory

V rámci grantovej schémy sa môžu podporiť projekty, ktoré sú v súlade z Národným  štandardom finančnej gramotnosti a sú zamerané na niektorú z týchto oblastí:

1. POSILNENIE

Projekty zamerané na realizáciu overených a etablovaných vzdelávacích programov v oblasti finančného vzdelávania s používaním dostupných metodických materiálov a zdrojov informácií v oblasti finančnej osvety a ochrany spotrebiteľa finančných produktov/služieb.

2. INOVÁCIE

Projekty zamerané na realizáciu nových a inovatívnych vzdelávacích programov v oblasti finančného vzdelávania (vrátane neformálneho a rovesníckeho vzdelávania) s využitím inovatívnych metód, nástrojov, trendov a prístupov, prispôsobených špecifickým cieľovým skupinám.

3. INMÉDIA

Projekty zamerané na tvorbu inovatívnych metodických materiálov, informačných, propagačných a mediálnych nástrojov, ktoré moderným, efektívnym a zrozumiteľným spôsobom komunikujú so špecifickými cieľovými skupinami, prispievajú k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti finančnej gramotnosti a k zvyšovaniu kvality finančného vzdelávania.

4. DÁTA

Projekty zamerané na realizáciu výskumov, prieskumov a systematické meranie v oblasti finančnej gramotnosti cieľových skupín za účelom získavania pravidelných, relevantných a dôveryhodných dát, ktoré budú podkladom pre tvorbu analýz a ďalších strategických opatrení kompetentných orgánov na rôznych úrovniach.

 

Kto môže požiadať o grant?

V rámci zverejnených výziev môžu o grant požiadať školy, neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia (asociácie), nadácie, neinvestičné fondy a registrované sociálne podniky.

Požiadať o grant

Dokumenty na stiahnutie:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu 

Pozrite si aktuálnu výzvu a v prípade, že máte záujem predložiť projektovú žiadosť, kliknite na odkaz "Požiadať o grant". Žiadosť je potrebné predložiť do 29. 7. 2021 cez portál eGRANT.

2. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Povinná príloha k žiadosti o grant, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať štatutárom, úradne overiť, naskenovať a nahrať do elektronického systému eGRANT k žiadosti ako prílohu č. 1 a aj poslať do stanoveného termínu na adresu Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o.

3. Profil osoby vykonávajúcej odbornú činnosť

Povinná príloha k žiadosti o grant, ktorú vyplní a podpíše každý lektor/odborník v oblasti finančného vzdelávania, resp. osoba vykonávajúca odbornú činnosť v rámci projektu osobitne. Túto prílohu je potrebné taktiež naskenovať a nahrať do elektronického systému eGRANT k žiadosti ako prílohu č.4.

4. Štatút hodnotiacej komisie

Dokument, ktorým je ustanovená hodnotiaca komisia, pravidlá jej fungovania a kompetencie v rámci hodnotiaceho a výberového procesu.

5. Metodika hodnotenia žiadostí

Podľa tejto metodiky hodnotitelia a členovia hodnotiacej komisie posudzujú predložené projektové žiadosti a záverečné správy z realizácie projektov.