Grantová schéma na podporu finančného vzdelávania je jedným z nástrojov implementácie cieľov Stratégie Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Ciele grantovej schémy

Cieľom grantovej schémy je podporiť kvalitné projekty, ktoré významne prispejú:

k zvýšeniu finančnej gramotnosti špecifických cieľových skupín, a to žiakov, študentov, starších občanov, dôchodcov alebo osobitne zraniteľných skupín (menšín, migrantov, zdravotne postihnutých dlhodobo nezamestnaných a ), ale aj tých občanov, ktorí:

 • majú nedostatočné základné znalostí osobných financií,
 • nemajú dostatočné skúsenosti s finančnými produktmi,
 • podliehajú nadmernému zadlžovaniu sa,
 • majú nízky objem úspor
 • neorientujú sa v nových technológiách;

k zvýšeniu kvality finančného vzdelávania prostredníctvom rozšírenia kompetencií učiteľov, lektorov, pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a iných osôb pracujúcich so špecifickými cieľovými skupinami (uvedené v bode a) v oblasti finančnej gramotnosti.

Oblasti podpory

V rámci grantovej schémy sa môžu podporiť projekty, ktoré sú v súlade z Národným  štandardom finančnej gramotnosti a sú zamerané na niektorú z týchto oblastí:

1. POSILNENIE

Projekty zamerané na realizáciu overených a etablovaných vzdelávacích programov v oblasti finančného vzdelávania s používaním dostupných metodických materiálov a zdrojov informácií v oblasti finančnej osvety a ochrany spotrebiteľa finančných produktov/služieb.

2. INOVÁCIE

Projekty zamerané na realizáciu nových a inovatívnych vzdelávacích programov v oblasti finančného vzdelávania (vrátane neformálneho a rovesníckeho vzdelávania) s využitím inovatívnych metód, nástrojov, trendov a prístupov, prispôsobených špecifickým cieľovým skupinám.

3. INMÉDIA

Projekty zamerané na tvorbu inovatívnych metodických materiálov, informačných, propagačných a mediálnych nástrojov, ktoré moderným, efektívnym a zrozumiteľným spôsobom komunikujú so špecifickými cieľovými skupinami, prispievajú k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti finančnej gramotnosti a k zvyšovaniu kvality finančného vzdelávania.

4. DÁTA

Projekty zamerané na realizáciu výskumov, prieskumov a systematické meranie v oblasti finančnej gramotnosti cieľových skupín za účelom získavania pravidelných, relevantných a dôveryhodných dát, ktoré budú podkladom pre tvorbu analýz a ďalších strategických opatrení kompetentných orgánov na rôznych úrovniach.

 

Kto môže požiadať o grant?

V rámci zverejnených výziev môžu o grant požiadať školy, neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia (asociácie), nadácie, neinvestičné fondy a registrované sociálne podniky.

Grantová výzva č. GS-2021-V1

 • Vyhlasovateľ výzvy:  Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
 • Zverejnenie výzvy:  4. 6. 2021
 • Končený termín na podanie žiadostí: 29. 7. 2021
 • Počet registrovaných záujemcov:  92
 • Počet podaných žiadostí:  51
 • Počet akceptovaných žiadostí:  50
 • Celková výška požadovaných grantov: 3 136 528 €
 • Celková výška podporených projektov: 299 974 €
 • Hodnotiaci a výberový proces:  9.8. – 29. 9. 2021
  • hodnotenie kvality projektových žiadostí externými odbornými hodnotiteľmi z hľadiska obsahu na základe hodnotiacich kritérií a vypracovanie 2 – 3 odborných posudkov k jednotlivým žiadostiam
  • celkové posúdenie kvality a prínosu projektových žiadostí pre oblasť finančného vzdelávania nezávislou hodnotiacou komisiou, vypracovanie hodnotiacej správy o kvalite predložených projektových žiadostí so zoznamom kvalitných projektov, ktoré komisia odporúča Správnej rade inštitútu, aby im poskytla grant
  • posúdenie žiadostí Správnou radou inštitútu a výber úspešných projektov pre poskytnutie grantu
  • posúdenie možného konfliktu záujmov a rizík v prípade vybraných žiadateľov Výborom pre finančnú gramotnosť NBS.
 • Dátum zverejnenia výsledkov:  30. 9. 2021 

Podporené projekty

P.č. žiadateľ č. žiadosti názov projektu výška požadovaného grantu výška schváleného grantu
1. Cesta von GS-2021-V1-P07 Rozumné hospodárenie v marginaliz. rómskych komunitách 99 840,00  € 99 840,00  €
2. Indícia, n. o. GS-2021-V1-P18 Investland 2.0 100 000,00  € 88 000,00  €
3. PRO DYNAMIK GS-2021-V1-P28 Permoníčkovia v krajine (peňazí) centíčkov a euríčkov 66 550,00  € 66 550,00  €
4. Zmudri GS-2021-V1-P30 Zmudri vo financiách 14 810,00  € 14 810,00  €
5. OZ WellGiving GS-2021-V1-P48 Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov 30 774,00  € 30 774,00  €

 

CESTA VON

(GS-2021-V1-P07) Rozumné hospodárenie v marginalizovaných rómskych komunitách
Projekt chce naštartovať nový dlhodobý program Rozumné hospodárenie zameraný na sprevádzanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít na ich ceste von z generačne dedenej chudoby. Pomocou rodinného mentoringu, expertného poradenstva vo finančnej oblasti i v oblasti úspornejšieho nastavenia domácnosti si rodiny z vylúčených lokalít budú môcť skonsolidovať rodinné financie, posilniť i vlastné nefinančné zdroje a začať postupne zlepšovať svoju sociálnu situáciu. V roku 2022 má prebehnúť pilotná fáza projektu.

INDÍCIA, N. O.

(GS-2021-V1-P18) Investland 2.0
Projekt nadväzuje na úspešný projekt (verziu) Investland z rokov 1999-2006. S využitím lepších aktuálnych technológii chce priblížiť žiakom fungovanie ekonomiky, narábanie s peniazmi a s investíciami. Zohľadňuje aktuálne potreby žiakov a možnosti škôl zaradiť takýto nástroj do vyučovacieho procesu. Investland predstavuje krajinu, v ktorej sú simulované jednotlivé oblasti finančnej gramotnosti podľa tém Národného štandardu finančnej gramotnosti. Cieľom simulácie ekonomiky je, aby sa žiak učil na vlastných rozhodnutiach, veľakrát aj nesprávnych, a aby si postupne uvedomil dopad svojich rozhodnutí.

PRO DYNAMIK

(GS-2021-V1-P28) Permoníčkovia v krajine (peňazí) centíčkov a euríčkov
Zámerom projektu je vytvoriť nadčasový edukačný muzikálik s tematikou finančného vzdelávania, v spolupráci s niektorou „detskou hviezdou“ z youtube (trendový kanál). Projektom chce žiadateľ najpopulárnejšou a hravou formou (pomocou pesničiek, videoklipov, nahraného detského predstavenia, reportáží) dostať medzi deti základy finančného vzdelávania (napr. kde sa berú peniaze, kedy vznikli, ako a prečo si sporiť, čo je pôžička a čo je úrok, ako sa peniaze zarábajú, čo je mincovňa, načo máme banky, ako zbytočne nemíňať, kto sú Permoníčkovia Klimko a Barborka).

ZMUDRI

(GS-2021-V1-P30) Zmudri vo financiách
Projekt má za cieľ vytvoriť 5 vzdelávacích video kurzov orientovaných na finančnú gramotnosť mladých ľudí, ktorí stoja na prahu dospelosti a začínajú robiť finančné rozhodnutia. Zároveň poskytne učiteľom metodické materiály na mieru vytvorené k jednotlivým video kurzom, ktoré budú použiteľné v offline aj online vyučovaní a doplnia formát, ktorý mladých ľudí v súčasnosti najviac na internete priťahuje – video. Video kurzy tak budú pokrývať pre mladých ľudí dôležité témy formou, ktorá je nimi v čase YouTuberov a influencerov vyhľadávaná.

O.Z. WELLGIVING

(GS-2021-V1-P48) Východiská z generačnej chudoby pre marginalizované skupiny a samoživiteľov
Projekt je určený na komplexnú finančnú-sociálno-právnu výuku sociálnych pracovníkov, šitú na mieru sociálnej situácii ich klientov. Sociálni pracovníci budú svoje poradenstvo následne poskytovať sociálnym skupinám obyvateľstva v ich obci, meste, kraji, a to najmä rodinám z marginalizovaných skupín a rodinám rodičov samoživiteľov a ich deti.

Dokumenty na stiahnutie:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu 

Pozrite si aktuálnu výzvu a v prípade, že máte záujem predložiť projektovú žiadosť, kliknite na odkaz "Požiadať o grant". Žiadosť je potrebné predložiť do 29. 7. 2021 cez portál eGRANT.

2. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Povinná príloha k žiadosti o grant, ktorú je potrebné vyplniť, podpísať štatutárom, úradne overiť, naskenovať a nahrať do elektronického systému eGRANT k žiadosti ako prílohu č. 1 a aj poslať do stanoveného termínu na adresu Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o.

3. Profil osoby vykonávajúcej odbornú činnosť

Povinná príloha k žiadosti o grant, ktorú vyplní a podpíše každý lektor/odborník v oblasti finančného vzdelávania, resp. osoba vykonávajúca odbornú činnosť v rámci projektu osobitne. Túto prílohu je potrebné taktiež naskenovať a nahrať do elektronického systému eGRANT k žiadosti ako prílohu č.4.

4. Štatút hodnotiacej komisie

Dokument, ktorým je ustanovená hodnotiaca komisia, pravidlá jej fungovania a kompetencie v rámci hodnotiaceho a výberového procesu.

5. Metodika hodnotenia žiadostí

Podľa tejto metodiky hodnotitelia a členovia hodnotiacej komisie posudzujú predložené projektové žiadosti a záverečné správy z realizácie projektov.