Investovanie

Krátky ESG slovník

Krátky ESG slovník

Ak ste sa rozhodli spoločensky a zodpovedne investovať, mali by ste rozumieť týmto pojmom.

Krátky ESG slovník

SRI

Skratka pre Socially Responsible Investing alebo spoločensky zodpovedné investovanie. V súčasnosti sa na označenie takejto investície používa hlavne skratka ESG, ale niektorí účastníci finančného trhu označenie SRI používajú stále.

ESG faktory

Skratka pre Environment, Social a Governance, teda ochrana životného prostredia, spoločensky zodpovedné správanie a etické a transparentné riadenie firmy. Klasifikácia, ktorá má investorom pomôcť orientovať sa pri výbere produktu a dostať informácie o spoločnosti, ktoré sú spojené s jej výkonnosťou a vplyvom na životné prostredie, so sociálnou politikou a  riadenie spoločnosti. Investovanie do takýchto spoločností prináša firmám potrebný kapitál na udržateľné a zodpovedné činnosti a investorom zisk. Spoločnosti s  vysokým ESG zohľadňujú životné prostredie, správajú sa zodpovedne k svojim zamestnancom a obchodným partnerom a zodpovedne  riadia podnik.

Environmentálne faktory zohľadňujú ekologické správanie podniku v celom procese výroby a distribúcie produktov vrátane nakladania s odpadom. Posudzujú aj vplyv produktov na planétu. Patrí sem zmierňovanie zmeny klímy a ochrana životného prostredia, ako napr. predchádzanie znečisťovania ovzdušia, zastavenie poškodzovania ozónovej vrstvy, zachovanie biodiverzity a prirodzených biotopov, zníženie nadmernej spotreby zdrojov, okysľovania oceánov, zhoršovania fungovania systému sladkej vody a zmena využívania pôdy, znižovanie plastových odpadov, ako aj zabránenie výskytu nových hrozieb, ako sú nebezpečné chemikálie a pod.

Sociálne, resp. spoločenské faktory zahŕňajú dobré a etické vzťahy podniku s dodávateľmi, napr. fair trade, využívanie lokálnych zdrojov surovín, vzťahy so zákazníkmi, rodovú rovnosť (rovnaké platy pre obe pohlavia), pracovné vzťahy, investície do ľudského kapitálu, ľudské práva, zodpovednosť k zamestnancom, zákaz práce detí a podobne.

Riadiace faktory venujú pozornosť podnikovej kultúre, riadiacim štruktúram, odmeňovaniu manažérov, auditom, vnútorným kontrolám, právu a ochrane akcionárov, riadeniu rizík a podobne.

ESG rating

Tento rating prideľuje profesionálna ratingová agentúra alebo tzv. verifikátor po splnení stanovených kritérií. Hodnotí výkonnosť podniku/ fondu alebo krajiny z hľadiska environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov (ESG).

ESG/SRI fondy (aktíva) – pri investovaní zohľadňujú ESG kritériá. V majetku fondov sa nachádzajú akcie ESG spoločností, ESG dlhopisy, resp. iné ESG produkty.

Zelené dlhopisy (Green bonds)

Dlhové cenné papiere emitované na získanie kapitálu do projektov znižujúcich klimatické riziká.

Sociálne, resp. spoločenské dlhopisy (Social bonds)

Dlhové cenné papiere emitované s cieľom zvýšiť kapitál na investovanie do projektov, ktoré riešia spoločenské problémy, prispievajú k zlepšeniu spoločenského života. Môže ísť o širokú oblasť, napr. o financovanie projektov v oblasti zdravotníctva (nemocnice, zdravotné strediská, seniorské stacionáre), vzdelávania (MŠ, ZUŠ a pod.) a nájomného bývania.

Udržateľné dlhopisy (Sustainability bonds)

Sú kombináciou zelených a sociálnych dlhopisov. Sú to dlhové cenné papiere vydané na financovanie projektov podnikov, ktoré znižujú klimatické riziká a vytvárajú sociálne hodnoty.

Kryté dlhopisy (Covered bonds)

Dlhové záväzky vydané bankami, prostredníctvom ktorých získajú dlhodobé zdroje na financovanie dlhodobých úverov.  Ich výhodou je, že držiteľom dlhopisov ponúkajú tzv. dvojitú ochranu: ak emitent zlyhá, držiteľ dlhopisu má priamy a prednostný nárok na určité účelovo viazané aktíva (podkladové krycie aktíva) a zároveň bežnú pohľadávku na zostávajúce aktíva emitenta. Je niekoľko typov krytých dlhopisov, ktoré sa členia práve podľa typu podkladových aktív. V súčasností k nim pribúdajú  napr.  aj zelené kryté dlhopisy (Green covered bonds), sociálne kryté dlhopisy (Social covered bonds), ktoré sú kryté práve zelenými/sociálnymi hypotékami.

Zelené hypotéky (green mortgages)

Zelené hypotéky umožňujú dlžníkom kúpiť udržateľnú stavbu alebo zrekonštruovať existujúcu budovu tak, aby bola ekologickejšia, pričom musia byť dodržané environmentálne kritériá.

EÚ Taxonómia

Jednotný klasifikačný systém v členských štátoch EÚ, ktorým sa ustanovuje zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. Pomôže klasifikovať finančné produkty ako trvalo udržateľné a obmedzí tzv. greenwashing.

Eco label alebo environmentálna značka

Označuje finančné produkty tak, že definuje ich minimálnu environmentálnu výkonnosť a bude vychádzať z požiadaviek nariadenia EÚ o environmentálnej značke 66/2010. Bude súčasťou informácií o finančných produktoch.

Greenwashing

Praktiky, ktoré vytvárajú u spotrebiteľov dojem, že prezentovaný finančný produkt zohľadňuje ESG faktory, napr. má pozitívne dosahy na životné prostredie, je udržateľný alebo má menší škodlivý dosah ako produkty ponúkané konkurenciou, pričom to tak nie je (napr. používanie ESG označenia neoprávnene alebo nesprávne s cieľom podnietiť investorov na investície).

Titulná foto: Shutterstock