Investovanie

Čo sú akciové indexy

Čo sú akciové indexy

Počuli ste už o indexových fondoch? Prečítajte si, čo je akciový index a ako sa tvorí.

Čo sú akciové indexy

Čo je akciový index

 Na burzách cenných papierov investori obchodujú s tisícami akcií rôznych spoločností. Ak zoberiete zopár z nich, pretože vás z nejakého dôvodu práve táto skupina akcií zaujíma, a hodnotu tohto balíka vyjadríte jedným číslom, stvorili ste akciový index.

Ak vás napríklad zaujíma celkový vývoj akciového trhu určitej krajiny, do indexu musíte vybrať akcie, ktoré daný trh dobre reprezentujú, väčšinou je to skupina najväčších spoločností danej krajiny. Samozrejme, mohli by ste sledovať vývoj cien všetkých akcií na burze, ale to by vás pri tisícoch na burze obchodovaných spoločností rýchlo prestalo baviť a bolo by to nepraktické.

Sledovanie vývoja cien celého trhu tak nahradíte sledovaním vývoja jedného čísla – hodnoty indexu, ktorá je vyjadrená v tzv. bodoch.

Akciový index je metóda merania výkonnosti určitej skupiny akcií pomocou jednej hodnoty. Výber akcií do indexu, ich relatívna váha v indexe aj spôsob jeho výpočtu sa riadia metodológiou zadefinovanou tým, kto index vytvoril. Pre indexové fondy predstavuje index aj presný recept na zloženie ich portfólia.

Ako zostaviť index

Predstavte si, že vás zo všetkých akcií obchodovaných na burze zaujíma skupina dvanástich konkrétnych akcií a rozhodnete sa ich nakúpiť a ich vývoj sledovať. Spočítate ceny všetkých dvanástich akcií a výsledok vydelíte dvanástimi, vypočítate teda priemer cien týchto dvanástich akcií. Vždy, keď sa cena ktorejkoľvek z našich dvanástich akcií zmení, priemer prepočítate znova. Dostanete tak jedno meniace sa číslo, ktoré reprezentuje vývoj hodnoty vášho balíka akcií.

Práve ste si veľmi jednoduchým spôsobom vytvorili index vašich dvanástich akcií. Ak chcete, môžete tomuto indexu dať nejaké meno, napríklad Môj index 12 a vymyslieť mu symbol, napríklad MX12. Ak by bol váš index zaujímavý aj pre ostatných investorov, napríklad ak by boli presvedčení, že MX12 dobre reprezentuje vývoj celého trhu, mohli by ho začať používať aj oni a o vývoji MX12 by časom mohli začať informovať aj finančné médiá. V správach by ste sa mohli napríklad dopočuť, že včera bol index MX12 dole 6 bodov a od začiatku roka je hore 25 bodov.

Zdá sa vám to príliš jednoduché? Možno, no presne takto v roku 1896 Charles Dow vytvoril index 12 veľkých amerických spoločností, známy ako Dow Jones Industrial Average (DJIA). Tento index prešiel mnohými zmenami a dnes obsahuje 30 už iných spoločností, ale stále existuje a je to jeden z najznámejších akciových indexov na svete.

Čo je známy index Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Index sa skladá z nasledujúcich 30 akcií:

Hodnota indexu DJIA sa vypočíta jednoducho spočítaním cien všetkých 30 akcií a vydelením jeho deliteľom. Tento deliteľ, ktorý pôvodne predstavoval jednoducho počet akcií v indexe, sa musel časom upravovať vždy, keď sa zmenila cena niektorej akcie bez toho, aby na to bol trhový dôvod. Jedným z takých príkladov je napr. stock split, kde sa spoločnosť rozhodne znížiť cenu akcie povedzme na polovicu a dať investorom dve nové akcie namiesto jednej starej. Aby sa v tomto prípade s novou cenou akcie nezmenila bez dôvodu aj hodnota indexu, musí sa upraviť deliteľ. Deliteľ sa takto v minulosti často upravoval, prvýkrát sa dostal pod hodnotu 1 v roku 1986 a v decembri 2021 mal hodnotu 0,15172752595384.

Poznáte tieto logá? Predstavujú celý index DJIA a je pravdepodobné, že používate produkty alebo služby aspoň niektorej z týchto spoločností. Nepriamo tak aj vy prispievate k vývoju hodnoty tohto indexu.

Dnes existujú tisíce indexov, ktoré ponúkajú pohľad na akciové trhy z rôznej perspektívy. Sú indexy globálne, regionálne, národné, indexy pre skupiny akcií s určitou spoločnou charakteristikou (napr. rastové spoločnosti, spoločnosti s vysokou dividendou, veľké spoločnosti, malé spoločnosti atď.), indexy pre akcie z konkrétnych odvetví a podobne. Najčastejšie sa však asi stretneme s indexmi, ktorých cieľ je reprezentovať celý trh, či už globálny alebo konkrétnej krajiny.

Kto indexy vytvára a prečo?

Indexy sú vytvárané špecializovanými finančnými spoločnosťami, pričom niektoré pri výskume spolupracujú aj so špičkovými finančnými univerzitami. Tieto spoločnosti si musia získať dôveru finančných trhov a okrem iného dodržiavať striktné pravidlá na vylúčenie konfliktu záujmov pri tvorbe indexov. Prečo spoločnosti indexy vytvárajú? Pretože sú presvedčené, že tieto indexy budú pre finančnú komunitu užitočné a že sa budú aktívne používať. Ak bude nejaká správcovská spoločnosť chcieť podľa konkrétneho indexu vytvoriť fond a predávať ho, zvyčajne platí tvorcovi indexu licenčný poplatok. Okrem komerčných finančných spoločností indexy používajú v rámci svojho výskumu aj univerzity a centrálne banky. Najznámejšie indexy sa často používajú aj ako benchmarky, čiže štandardy výkonnosti, s ktorými sa porovnáva výkonnosť aktívne vedených fondov.

Vytvorením indexu sa práca tvorcu nekončí. Spoločnosť, ktorá index vytvorila, aj naďalej sleduje, či index stále plní účel, pre ktorý bol vytvorený a či ho nie je potrebné upraviť. Napríklad pri indexe, ktorý má kopírovať vývoj celosvetových akciových trhov, je potrebné periodicky prehodnocovať, či pomer zastúpenia krajín v indexe stále zodpovedá vývoju ich ekonomík a či skupina akcií v indexe stále dobre zastupuje akciový trh danej krajiny. Tvorcovia indexov majú vytvorené komisie, ktoré v rámci tzv. Index Governance indexy sledujú a periodicky prehodnocujú. Len od roku 2020 boli v indexe Dow Jones Industrial Average štyri spoločnosti nahradené inými.

Rôzne druhy metód výpočtu indexov

Časom sa ukázalo, že používať obyčajný priemer cien akcií prináša so sebou určité problémy,  a preto sa metódy výpočtu hodnoty indexov časom vyvíjali. Dow Jones Industrial Average napr. stále používa na výpočet svojej hodnoty ceny akcií (price-weighted index), oproti tomu S&P 500 index už nepracuje s cenami akcií, ale s trhovými hodnotami spoločností (capitalization-weighted index). Použitie trhových hodnôt spoločností dáva v indexe väčšiu váhu veľkým spoločnostiam namiesto spoločností s vysokou cenou akcie a rieši aj časť prípadov, pre ktoré sa musel výpočet indexu upravovať. Okrem týchto dvoch existuje ešte niekoľko iných metód výpočtu hodnoty indexov.

Známe indexy, s ktorými sa môžete stretnúť