Pravidlá súťaže „Pátračka 5peňazí: Po stopách permoníkov z Kremnice“

 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Pátračka 5peňazí: Po stopách permoníkov z Kremnice“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. so sídlom Ulica Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v termíne od 25. 8. do 27. 8. 2023.

3. Forma súťaže:

Súťaž prebieha v meste Kremnica počas trvania podľa bodu 2 týchto Pravidiel. Podmienkou zapojenia do súťaže je správne vyplnenie a odovzdanie súťažného hárku s predpísanými úlohami. Úlohy spočívajú hľadaní odpovedí na otázky a informácií dostupných v priestoroch centra mesta Kremnica. Zber a kontrola vyplnených hárkov prebieha v stánku s označením 5peňazí za asistencie zástupcov Usporiadateľa alebo personálu s označením 5peňazí. Stánok bude počas trvania súťaže umiestnený pred budovou Múzea mincí a medailí NBS na Štefánikovom námestí 8 v Kremnici.

Súťaž je svojím charakterom a výhrami vhodná prednostne pre rodiny s deťmi vo veku 6 – 12 rokov.

4. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník súťaže”).

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa a spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže.

5. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 4 týchto Pravidiel, ktorý správne vyplní súťažný hárok a odovzdá ho v stánku s označením 5peňazí.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len raz.

Usporiadateľ vyžrebuje spolu šiestich výhercov Súťaže (ďalej len „Výherca“).

6. Žrebovanie:

Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých Účastníkov, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže 6 Výhercov do 10. 9. 2023.

7. Výhry:

Hlavné výhry

1× Hracia konzola a hra Nintendo Switch
1× Hoverboard
1× Detský prenosný reproduktor
1× Detské bezdrôtové slúchadlá
1× Detský karaoke mikrofón
1× Balíček a knihy z edície Kúzelné čítanie

8. Oznámenie výhry:

Každý výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú na súťažnom hárku. Výherca bude vyzvaný e-mailom, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje pre potreby doručenia Výhry.
V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

9. Osobné údaje:

Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.5penazi.sk.

10. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350 Eur uhradiť daň z príjmov.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je jeho súťažný hárok vyplnený nedostatočne/nečitateľne alebo je jeho obsah vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

V Bratislave, 24. 8. 2023