Prezenčné vzdelávanie pre ZŠ a SŠ

Prezenčný modul 1: Príjem a práca

Prihláste svoju triedu na neformálne finančné vzdelávanie 5peňazí. Realizujeme vzdelávania pre základné aj stredné školy.

Prezenčný modul 1: Príjem a práca

Vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí v Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach. Realizácia vzdelávaní prezenčnou formou je priebežne prispôsobovaná pandemickej situácií a konkrétnym opatreniam Ministerstvom školstva SR.

1. Vzdelávanie pre 1. stupeň základných škôl

Pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl sme pripravili zážitkové vzdelávanie na tému „Príjem a práca“, ktorého cieľom je priblížiť deťom svet práce a peňazí hravým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací modul v trvaní 120 minút ponúka žiakom lepšie pochopiť hodnotu peňazí v kontexte práce. Príbeh histórie peňazí im objasní prečo peniaze vznikli a aké platidlá sa používali v minulosti. Zistia akú funkciu plnili cechy a vyskúšajú si fungovanie výmenného obchodu rôznych remeselníkov. Súťažnou formou sa naučia rozdiel medzi príjmami a výdajmi. Súčasť vzdelávania obsahuje aj praktickú časť v ktorej si žiaci vyskúšajú rozdeľovať peniaze v rodinnom rozpočte.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

•    Žiaci dokážu jednoducho popísať históriu peňazí / (VÚ1)

•    Žiaci dokážu opísať, čo sú osobné príjmy človeka. / (VÚ1) – NŠFG 2.1

•    Žiaci si uvedomia rozdiel medzi príjmami a výdavkami. / (VÚ1) – NŠFG 2.2

•    Žiaci dokážu roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť. / (VÚ1) – NŠFG 2.1

2. Vzdelávanie pre 2. stupeň základných škôl

Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ je určené pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšajú rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Naučia sa orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a dozvedia sa o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku na konkrétnych príkladoch.

Praktickú časť vzdelávania tvorí skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorí priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

•    Žiaci vedia jednoducho vysvetliť pojem hrubá a čistá mzda. / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 2 (VÚ1-2) – NŠFG 2.1 

•    Žiaci vedia s pomocou zostaviť rodinný rozpočet. / Téma 2, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2 (SÚ3) – NŠFG 2.2 

•    Ako štát využíva príjmy z daní. / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 2 (VÚ1) – NŠFG 2.3

3. Vzdelávanie pre stredné školy

Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ je určené pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. Jeho cieľom je žiakom priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšajú rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Naučia sa orientovať v  pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedia sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.

Praktickú časť vzdelávania tvorí skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorí priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

•    Žiaci dokážu rozlíšiť superhrubú, hrubú a čistú mzdu. / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 3 (VÚ3-NŠFG 2.1) 

•    Žiaci vedia uviesť príklady zdrojov príjmu, iných než mzda (napr. peňažný príjem domácnosti, štátne príspevky a sociálne dávky, príjem z podnikateľskej činnosti). / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 3 (VÚ3-NŠFG 2.1) 

•    Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich. / Téma 3, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2 (ZÚ2-NŠFG 3.2)

Dôležité informácie

•    Vzdelávanie pre prvý stupeň ZŠ trvá 2 hodiny (120  minút) a pre druhý stupeň ZŠ a SŠ 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.

•    Vzdelávanie prebieha prezenčnou formou v čase štandardných vyučovacích hodín. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.

•    Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť s koordinátorom alebo lektorkou priamo v regióne.

•    Počet žiakov na vzdelávaní je obmedzený na 15 žiakov. V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť na menšie skupiny a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Ján Sedlák – koordinátor vzdelávania

jan.sedlak@ibv-nbs.sk

0917 667 143

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@ibv-nbs.sk

0917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

0903 850 832

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@ibv-nbs.sk

0917 177 872