Investovanie

ESG: Udržateľné a zodpovedné financovanie

ESG: Udržateľné a zodpovedné financovanie

Počuli ste o spoločensky zodpovednom investovaní, zelených investíciách, sociálnom a udržateľnom rozvoji?

ESG: Udržateľné a zodpovedné financovanie

 

S týmito pojmami ste sa mohli stretnúť už dávnejšie. Napríklad, keď sa v 60. rokoch minulého storočia investori vyhýbali financovaniu firiem podporujúcich režim v Juhoafrickej republike alebo zo svojich investícií vylúčili celé odvetvie tabakového priemyslu. Do popredia sa však táto téma postupne dostala až s klimatickou krízou.

Postupom času sa všetky formy udržateľného a zodpovedného financovania a investovania združili pod skratku ESG.

E: skratka pre evironmental – zohľadňujúce ochranu životného prostredia, znižovanie uhlíkovej stopy

S: skratka social –  podporujúce spoločenské ciele a zodpovednosť, vylepšovanie sociálnych dosahov oproti zamestnancom, zákazníkom, ako aj širšej komunite

G: skratka governance – vyjadruje etiku, transparentnosť a nezávislosť v riadení firmy

ESG združujú finančnú podporu takých projektov, ktoré prispievajú k zníženiu klimatických rizík, zlepšujú spoločenskú súdržnosť, riešia spoločenské problémy vrátane sociálnych, teda napr. nezneužívajú sociálne slabších na prácu, seniorom zlepšujú obdobie dôchodku, zvyšujú kvalitu zdravotníckych a vzdelávacích zariadení.

Európa ako líder ESG

Vďaka prísnym environmentálnym reguláciám a tlakom zo strany EÚ sa jej členské štáty a podniky, ktoré v nich pôsobia, stali lídrami na trhu ESG. Do vývoja, výskumu a budovania obnoviteľnej energie investujú obrovské prostriedky.

2015 Parížska dohoda

Prvá právne záväzná celosvetová dohoda o prijatí opatrení na elimináciu klimatických zmien.

2019 Európska zelená dohoda

EÚ sa zaviazala, že do roku 2050 odstráni toľko emisií skleníkových plynov, koľko vyprodukuje. Dohoda mení v členských krajinách hospodárstvo prostredníctvom udržateľných technológií, čím sa majú stať ekologickejšími najmä veľké sektory, ako napr. energetika, doprava, stavebníctvo, vodohospodárstvo a poľnohospodárstvo a tým vzduch, voda a pôda čistejšími.

Podniky, ktoré chcú byť označené ako „zelené a zodpovedné“, musia dodržiavať prijaté ESG faktory. Investori, pre ktorých sú tieto hodnoty dôležité,  môžu investovať svoje peniaze tak, aby aj týmto spôsobom pomohli k udržaniu našej planéty pre ďalšie generácie a súčasne im ich investícia priniesla aj profit.

Udržateľnosť a zodpovednosť vo finančných produktoch a službách

Môže si aj bežný investor kúpiť tzv. zelené produkty? Áno. Už teraz je možné nájsť udržateľné a zodpovedné finančné produkty medzi investičnými, bankovými a poistnými produktmi. Patria medzi ne napríklad:

  • Investičné produkty: ESG fondy/SRI fondy (spoločensky zodpovedné fondy), ESG/SRI dôchodkové fondy, zelené dlhopisy, zelené kryté dlhopisy, spoločenské dlhopisy, sociálne kryté dlhopisy.
  • Bankové produkty: pôžičky a zelené hypotéky, ktorých účelom je napríklad zavedenie ekologickejších technológií, digitálne bankové účty, zelené platobné karty.
  • Poistné produkty: investičné životné poistenie, ktorého súčasťou je investovanie do ESG fondov.

Okrem inštitucionálnych klientov sú čoraz častejšie niektoré z týchto finančných produktov dostupné aj pre bežných drobných spotrebiteľov. Zelené štátne dlhopisy už začali vydávať niektoré štáty na účely financovania zelených projektov. ESG investičné fondy zamerané na ochranu klímy ponúkajú viacerí správcovia či obchodníci s cennými papiermi na Slovensku. Banky poskytujú firmám úvery na realizáciu zelených projektov za výhodnejších podmienok, napr. na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie či elektrické autá. Zelená hypotéka podporuje výstavbu budov s nulovou spotrebou energie, používaním inovatívnych materiálov a znižovaním environmentálnej záťaže výrobou týchto materiálov. Zelené platobné karty usmerňujú ekologické správanie tým, že podporujú  ekologický nákup.

Budúcnosť ukáže, či budú zelené produkty, napr. zelené hypotéky, lacnejšie v porovnaní s tzv. hnedými produktmi a úvery podnikom, ktoré znečisťujú životné prostredie, drahšie.

Titulná foto: Shutterstock