Investovanie

Čo sú to ETF fondy?

Čo sú to ETF fondy?

Poznáte pojem ETF? Čo to je a načo sú dobré?

Čo sú to ETF fondy?

Čo sa skrýva pod názvom ETF?

ETF alebo Exchange Traded Fund je fond obchodovaný na burze. Popularita ETF fondov spočíva práve v ich jednoduchosti, transparentnosti a relatívne nízkych poplatkoch za ich správu. Tieto fondy dopĺňajú ponuku klasických podielových fondov o jednoduchý nástroj na pasívne kopírovanie výkonnosti indexov alebo komodít. Mnohé ETF fondy sú teda indexové fondy.

I keď sa u nás o ETF fondoch začalo viac hovoriť pomerne nedávno, tieto fondy vo svete existujú už viac ako 30 rokov. Prvý ETF fond bol vytvorený v Kanade v roku 1990 a v USA v roku 1993. V začiatkoch tieto fondy využívali hlavne inštitucionálni investori, neskôr však ich popularita  prudko narástla aj u bežných investorov. Dnes si môžete vybrať z niekoľko tisíc rôznych ETF, ktorých celkový majetok sa ráta v biliónoch dolárov, a ktoré sú obchodované na najväčších burzách sveta.

ETF je len iná forma podielového fondu

ETF je pasívne spravovaný investičný fond, ktorý presne ako klasické podielové fondy prijíma peniaze od investorov a dáva im za to podiely vo fonde. Spoločné peniaze investorov fond používa na investovanie podľa vopred dohodnutej investičnej stratégie. Od klasických podielových fondov sa ETF fondy líšia aj v mechanizme vydávania a redemácie podielov (vyplatenia investície) a v tom, že ich podiely sa obchodujú na burze, ich cena sa teda mení aj počas dňa.

Typický ETF fond je vytvorený na to, aby kopíroval určitý index, napríklad S&P 500 alebo komoditu, napríklad zlato. Ak chcete investovať napríklad do zlata, nie je nutné, aby ste fyzické zlato vlastnili, príslušné ETF to spraví za vás. Ak chcete investovať do nejakého indexu, opäť nie je nutné kupovať mnohokrát stovky akcií, ktoré sú v indexe obsiahnuté. ETF fond tieto akcie nakúpi a vám stačí kúpiť si len jeden cenný papier – podiel v tomto ETF fonde. Je to jednoduché a pretože väčšina ETF fondov je pasívne spravovaná, je to aj relatívne lacné, poplatky za správu sú typicky na úrovni niekoľkých desatín percenta ročne.

Kde môžem ETF fondy kúpiť?

ETF fond si môžete kúpiť na burze, na ktorej je obchodovaný, presne tak, ako by ste kúpili napríklad akcie nejakej spoločnosti, a to kedykoľvek v priebehu obchodných hodín burzy, na ktorej sa daný ETF obchoduje.

Nákup ETF fondov

Na nákup ETF fondov budete potrebovať investičný (majetkový) účet  u obchodníka s cennými papiermi alebo v banke. Treba tiež rátať s príslušnými poplatkami za nákup/predaj cenných papierov a ročný poplatok za vedenie tohto účtu. Toto sú však osobitné poplatky mimo poplatkovej štruktúry samotného fondu.

Podiely fondu teda kúpite na burze od iného investora, ktorý vám ich predá a fond samotný nemusí pre vás vydať vždy nové podiely tak, ako by to spravil klasický podielový fond. Neznamená to však, žeby počet podielov ETF fondu bol nemenný, fond vydáva a redemuje podiely tiež, ale iným spôsobom ako klasický podielový fond.

Ako ETF fondy fungujú

ETF fond vytvorí nejaký správca, takzvaný ETF sponzor, môže to byť banka alebo iná finančná inštitúcia. Povedzme, že náš ETF fond má za úlohu kopírovať index S&P 500. Fond teda nakúpi všetky akcie, ktoré sú obsiahnuté v tomto indexe tak, ako by to spravil klasický indexový fond.

Podiely nášho ETF fondu sa potom začnú obchodovať na burze. Ak sa však podiely nášho fondu obchodujú na voľnom trhu, ako dosiahneme, aby ich cena naozaj dobre kopírovala daný index a neuletela hore alebo dole? Ak je napríklad o ETF fond veľký záujem, nemôže sa stať, že jeho cena pôjde hore len vďaka dopytu po tomto fonde na voľnom trhu? Teoreticky sa to stať môže, ale prakticky by takéto odchýlky od indexu mali byť relatívne malé. Zabezpečí to zaujímavý mechanizmus, akým ETF fondy vydávajú a redemujú podiely. Sponzor ETF fondu spolupracuje so skupinou takzvaných schválených účastníkov (AP – authorized participants), ktorí fond neustále monitorujú. Každý AP je veľká finančná inštitúcia, ktorá neustále sleduje, či cena podielov daného ETF fondu na burze presne odráža ceny jednotlivých akcií obsiahnutých v tomto fonde. Ak to tak nie je, AP využije možnosti profitu z arbitráže medzi cenou ETF a cenou jednotlivých komponentov, čím vráti cenu fondu tam, kde mala byť.

Strážcovia správneho ocenenia fondu

Predstavte si jednotlivé akcie z indexu, ktorý chce náš fond kopírovať, ako cukríky a podiel nášho ETF fondu ako bonboniéru, v ktorej sú tieto cukríky poukladané. Obal samotný cenu nemá, respektíve má ju len vo forme poplatkov za správu. Naša bonboniéra, ako aj jednotlivé cukríky, sa obchodujú v rovnakom čase na burze.

Systémy AP neustále sledujú, či cena bonboniéry naozaj presne zodpovedá súčtu cien jednotlivých cukríkov. Kým je to tak, podiely fondu sa obchodujú medzi investormi bez toho, aby fond musel čokoľvek vydávať alebo redemovať. Ak je však v nejakom časovom okamihu cena bonboniéry vyššia než ceny cukríkov v nej obsiahnutých (to znamená že cena podielov fondu išla hore len vďaka dopytu po ňom), AP nakúpi jednotlivé cukríky a vytvorí z nich s pomocou sponzora novú bonboniéru, ktorú predá na trhu (ETF fond prijme od AP jednotlivé akcie a vydá nové podiely fondu, ktoré AP predá na trhu). AP je za svoju činnosť kompenzovaný výnosom z tohto rozdielu. Pretože AP túto činnosť iniciuje už pri malých rozdieloch, a pretože v našom príklade kupuje cukríky a predáva bonboniéry, cena bonboniéry sa rýchlo upraví na správnu úroveň.

Ak sú, naopak, jednotlivé cukríky drahšie než celá bonboniéra, AP spraví presný opak, teda kúpi celú bonboniéru a cukríky z nej jednotlivo odpredá (ETF fond prijme od AP podiely a za ne vráti jednotlivé akcie, ktoré AP predá na trhu). Tomuto dômyselnému mechanizmu sa hovorí creation/redemption mechanizmus, ktorý zabezpečuje, aby fond naozaj dobre kopíroval to, čo kopírovať chcel. Funguje to pozoruhodne dobre.

Ako sa ETF fondy líšia od klasických podielových fondov?

Hlavný rozdiel je, že väčšina ETF fondov sú pasívne spravované s cieľom kopírovať výkonnosť nejakého investičného aktíva alebo indexu. Podielové fondy sú, naopak, väčšinou aktívne spravované. Preto sú aj poplatky za správu ETF fondov nižšie.

Tak ako pri klasických podielových fondoch, aj pri ETF fondoch existuje mnoho druhov, medzi nimi akciové, dlhopisové, komoditné, menové atď. 

Výhody a nevýhody ETF fondov

Medzi hlavné výhody ETF fondov patrí ich jednoduchosť, transparentnosť ich investičnej stratégie a nákladová efektívnosť. ETF fondy sú väčšinou lacnejšie než klasické podielové fondy. V určitých prípadoch sú ETF fondy v súčasnosti aj daňovo efektívnejšie než klasické podielové fondy, to však môže závisieť aj od konkrétnej situácie individuálneho investora a nemusí to byť pravda pre každého a za každých okolností.

Medzi nevýhody patrí, že ETF sú zo svojej podstaty najmä pasívne spravované fondy. Ak hľadáte aktívne spravovaný fond, pretože sa vám páči nejaká konkrétna aktívna investičná stratégia, medzi ETF fondmi ho nenájdete.

I keď väčšina ETF fondov má dobrú likviditu, pri menej likvidných ETF sa môžete stretnúť s väčším rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou, pričom podielový fond kúpite vždy za NAV, teda za cenu čistej hodnoty majetku vo fonde pripadajúcu na jeden podiel.