Vzdelávanie pre SŠ

Modul 4: Ty a peniaze

Neformálne vzdelávanie na tému vzťah k peniazom je modul pre stredné školy, na ktorý je možné prihlásiť sa aj bez absolvovania ostatných modulov z ponuky 5peňazí.

Modul 4: Ty a peniaze

Neformálne vzdelávanie Ty a peniaze na tému vzťah k peniazom je modul, na ktorý je možné prihlásiť sa aj bez absolvovania ostatných modulov z ponuky 5peňazí. Je určený pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. 

Vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí vBanskej Bystrici,KremniciaKošiciach. 

Tento modul umožní žiakom si uvedomiť vplyv rodinného prostredia na formovanie ich vzťahu kpeniazom. Zoznámia sa s tendenciami, ktoré ovplyvňujú naše finančné rozhodnutia. 

Vrámci zážitkového vzdelávania počas individuálnych a skupinových aktivít zistia, aké praktické kroky použiť vprevencii extrémneho správania. Dozvedia sa, ako používať finančné zdroje vyváženým spôsobom. 

Súčasť modulu Ty a peniaze tvoria informácie opozitívnych anegatívnych vplyvoch reklamy ao dôležitosti kritického vyhodnocovania nástrojov marketingu. 

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.2 

  • Žiaci poznajú a dokážu zosúladiť osobné, rodinné a spoločenské potreby. Dokážu vysvetliť spôsoby nakladania s voľnými finančnými prostriedkami a ako vplýva spotreba na úspory a investície, Téma 3, čiastková kompetencia 1, Úroveň 3. 
  • Žiaci vedia uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe, vedia prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky, Téma 3, čiastková kompetencia 2, Úroveň 2. 
  • Žiaci dokážu rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa, Téma 3, čiastková kompetencia 3, Úroveň 2. 
  • Žiaci dokážu kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou a porozumieť úlohám marketingu Téma 3, čiastková kompetencia 3, Úroveň 3. 

Dôležité informácie 

  • Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok. 
  • Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Prosíme vás, aby ste sa so žiakmi dostavili do centra 5peňazí najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga. 
  • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť slektorom vo vami zvolenomvzdelávacom centre. 

Zažite prezenčnú formu vzdelávacieho modulu Ty a peniaze v autentických priestoroch NBS v Bratislave a regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí v Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach.

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

+421 945 720 333

bratislava@5penazi.sk

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@ibv-nbs.sk

0917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

0945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@ibv-nbs.sk

0917 177 872