Vzdelávanie pre SŠ

Modul 4: Ty a peniaze

Modul 4: Ty a peniaze

Neformálne vzdelávanie pre žiakov stredných škôl, na ktoré sa môžete prihlásiť aj bez absolvovania predchádzajúcich modulov.

Modul 4: Ty a peniaze

Modul Ty a peniaze je určený pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. 

Vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí vBanskej Bystrici,KremniciaKošiciach. 

Tento modul pomôže žiakom uvedomiť si vplyv rodinného prostredia na formovanie ich vzťahu kpeniazom. Zoznámia sa s tendenciami, ktoré ovplyvňujú naše finančné rozhodnutia. Počas individuálnych a skupinových aktivít zistia, aké praktické kroky môžu použiť akoprevenciu pred extrémnym správaním. Dozvedia sa, ako používať finančné zdroje vyváženým spôsobom. 

Súčasťou modulu sú aj informácie opozitívnych anegatívnych vplyvoch reklamy ao dôležitosti kritického vyhodnocovania nástrojov marketingu. 

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.2

  • Žiaci poznajú a dokážu zosúladiť osobné, rodinné a spoločenské potreby. Dokážu vysvetliť spôsoby nakladania s voľnými finančnými prostriedkami a ako vplýva spotreba na úspory a investície. (Téma 3, Čiastková kompetencia 1, Úroveň 3)
  • Žiaci vedia uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe, vedia prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky. (Téma 3, Čiastková kompetencia 2, Úroveň 2).
  • Žiaci dokážu rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na spotrebiteľa. (Téma 3, Čiastková kompetencia 3, Úroveň 2)
  • Žiaci dokážu kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou a porozumieť úlohám marketingu. (Téma 3, Čiastková kompetencia 3, Úroveň 3)

Dôležité informácie

  • Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok. 
  • Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Prosíme vás, aby ste sa so žiakmi dostavili do centra 5peňazí najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom.
  • Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga. 
  • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť slektorom vo vami zvolenomvzdelávacom centre. 

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

bratislava@5penazi.sk

+421 945 720 333

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@nbs.sk

+421 917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

+ 421 945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@nbs.sk

+ 421 917 177 872