Vzdelávanie pre SŠ

Modul 2: Finančné plánovanie

Modul 2: Finančné plánovanie

Absolvovali už vaši žiaci vzdelávanie „Príjem a práca“? Prihláste ich aj na nadväzujúci modul „Finančné plánovanie“.

Modul 2: Finančné plánovanie

Neformálne vzdelávanie na tému „Finančné plánovanie“ je pokračovaním prvého modulu „Príjem a práca“. Aj tento modul je vedený zážitkovou formou a je určený pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. 

Prezenčné vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí v Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach. Modul je možné realizovať aj online formou.

V tomto module sa žiaci zamyslia nad svojimi pracovnými skúsenosťami a túžbami. Pomocou individuálnych a skupinových aktivít si uvedomia rozdiel medzi túžbami a cieľmi. Súčasťou vzdelávania je vytvorenie časovej osi vlastných cieľov s prepojením na ich finančné plánovanie. To môže byť v závislosti od cieľov krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

Teoretické vedomosti si žiaci overia počas skupinovej práce navrhovaním krátkodobého finančného plánu. Obsahom tejto aktivity je stanovenie cieľa, spôsobu zárobku, vymedzení rizík a preventívnych aktivít. Žiaci sa oboznámia so základnými finančnými produktami a vplyvom inflácie na hodnotu peňazí.

Ak sa vaša škola nachádza v dostupnosti niektorého vzdelávacieho centra 5peňazí, odporúčame vám využiť prezenčnú formu vzdelávania, ktorá na rozdiel od online ponúka žiakom väčšie možnosti socializácie, vzdelávanie v autentických priestoroch NBS, jej expozitúr alebo múzejnej expozície v Kremnici, ako aj aktívnejšiu participáciu žiakov na tímových aktivitách, v ktorých spoločne riešia zadania.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.2

  • Žiaci dokážu vypracovať finančný plán./Téma 2, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2
  • Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov, čiastková kompetencia 2, Úroveň 2
  • Žiaci vedia uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe, Téma 3, čiastková kompetencia 3, Úroveň 1

Dôležité informácie

  • Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.
  • Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Prosíme vás, aby ste sa so žiakmi dostavili do centra 5peňazí najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.
  • V prípade online vzdelávania sa žiaci pripájajú z domu, nie z triedy, kde sú spoločne.
  • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť s lektorom vo vami zvolenom vzdelávacom centre.
  • Zo skúseností lektorov odporúčame prihlasovať skupiny do 20 žiakov.
    V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

bratislava@5penazi.sk

+421 945 720 333

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@nbs.sk

+421 917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

+ 421 945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@nbs.sk

+ 421 917 177 872