Vzdelávanie pre ZŠ a SŠ

Modul 1: Príjem a práca

Prihláste svoju triedu na bezplatné neformálne finančné vzdelávanie 5peňazí prezenčne alebo online. Realizujeme vzdelávania pre základné aj stredné školy.

Modul 1: Príjem a práca

Vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí v Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach. Pre stredoškolákov máme dostupný aj online modul.

1. Vzdelávanie pre 1. stupeň základných škôl

Pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl sme pripravili zážitkové vzdelávanie na tému „Príjem a práca“, ktorého cieľom je priblížiť deťom svet práce a peňazí hravým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací modul v trvaní 120 minút ponúka žiakom lepšie pochopiť hodnotu peňazí v kontexte práce. Príbeh histórie peňazí im objasní prečo peniaze vznikli a aké platidlá sa používali v minulosti. Zistia akú funkciu plnili cechy a vyskúšajú si fungovanie výmenného obchodu rôznych remeselníkov. Súťažnou formou sa naučia rozdiel medzi príjmami a výdajmi. Súčasť vzdelávania obsahuje aj praktickú časť v ktorej si žiaci vyskúšajú rozdeľovať peniaze v rodinnom rozpočte.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

 • Žiaci dokážu jednoducho popísať históriu peňazí / (VÚ1)
 • Žiaci dokážu opísať, čo sú osobné príjmy človeka. / (VÚ1) – NŠFG 2.1
 • Žiaci si uvedomia rozdiel medzi príjmami a výdavkami. / (VÚ1) – NŠFG 2.2
 • Žiaci dokážu roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť. / (VÚ1) – NŠFG 2.1

2. Vzdelávanie pre 2. stupeň základných škôl

Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ je určené pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšajú rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Naučia sa orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a dozvedia sa o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku na konkrétnych príkladoch.

Praktickú časť vzdelávania tvorí skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorí priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

 • Žiaci vedia jednoducho vysvetliť pojem hrubá a čistá mzda. / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 2 (VÚ1-2) – NŠFG 2.1 
 • Žiaci vedia s pomocou zostaviť rodinný rozpočet. / Téma 2, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2 (SÚ3) – NŠFG 2.2 
 • Ako štát využíva príjmy z daní. / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 2 (VÚ1) – NŠFG 2.3

3. Vzdelávanie pre stredné školy

Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ je určené pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. Jeho cieľom je žiakom priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšajú rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Naučia sa orientovať v  pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedia sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.

Praktickú časť vzdelávania tvorí skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorí priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

 • Žiaci dokážu rozlíšiť superhrubú, hrubú a čistú mzdu. / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 3 (VÚ3-NŠFG 2.1) 
 • Žiaci vedia uviesť príklady zdrojov príjmu, iných než mzda (napr. peňažný príjem domácnosti, štátne príspevky a sociálne dávky, príjem z podnikateľskej činnosti). / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 3 (VÚ3-NŠFG 2.1) 
 • Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich. / Téma 3, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2 (ZÚ2-NŠFG 3.2)

Dôležité informácie

 • Vzdelávanie pre prvý stupeň ZŠ trvá 2 hodiny (120  minút) a pre druhý stupeň ZŠ a SŠ 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.
 • Vzdelávanie prebieha prezenčnou formou v čase štandardných vyučovacích hodín. Prosíme vás, aby ste sa so žiakmi dostavili do centra 5peňazí najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.
 • V prípade online vzdelávania sa žiaci pripájajú z domu, nie z triedy, kde sú spoločne.
 • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť s koordinátorom alebo lektorkou priamo v regióne.
 • Zo skúsenosti lektorov odporúčame prihlasovať skupiny do 20 žiakov. V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt na lektorov

Bratislava a online:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

+421 945 720 333

bratislava@5penazi.sk

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@ibv-nbs.sk

0917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

0945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@ibv-nbs.sk

0917 177 872