Vzdelávanie pre ZŠ a SŠ

Modul 1: Príjem a práca

Modul 1: Príjem a práca

Prihláste svoju triedu na bezplatné zážitkové vzdelávanie 5peňazí. Prvý modul je určený pre základné aj stredné školy.

Modul 1: Príjem a práca

Vzdelávanie prebieha v priestoroch NBS v Bratislave a v regionálnych vzdelávacích centrách 5peňazí v Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach. Pre stredoškolákov máme dostupný aj online modul.

1. Vzdelávanie pre 1. stupeň základných škôl

Pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl sme pripravili zážitkové vzdelávanie na tému „Príjem a práca“, ktorého cieľom je priblížiť deťom svet práce a peňazí hravým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací modul v trvaní 120 minút ponúka žiakom lepšie pochopiť hodnotu peňazí v kontexte práce. Príbeh histórie peňazí im objasní prečo peniaze vznikli a aké platidlá sa používali v minulosti. Zistia akú funkciu plnili cechy a vyskúšajú si fungovanie výmenného obchodu rôznych remeselníkov. Súťažnou formou sa naučia rozdiel medzi príjmami a výdajmi. Súčasť vzdelávania obsahuje aj praktickú časť v ktorej si žiaci vyskúšajú rozdeľovať peniaze v rodinnom rozpočte.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

 • Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. (Téma 3, Čiastková kompetencia 1, Úroveň 1)
 • Opísať, čo sú osobné príjmy človeka. (Téma 2, Čiastková kompetencia 1, Úroveň 1)
 • Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť. (Téma 2, Čiastková kompetencia 2, Úroveň 1)
 • Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí (Téma 3, Čiastková kompetencia 4, Úroveň 1)

2. Vzdelávanie pre 2. stupeň základných škôl

Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ je určené pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšajú rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Naučia sa orientovať v pojmoch hrubá a čistá mzda a dozvedia sa o základoch daňovo-odvodového systému na Slovensku na konkrétnych príkladoch.

Praktickú časť vzdelávania tvorí skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorí priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

 • Žiaci vedia jednoducho vysvetliť pojem hrubá a čistá mzda. (Téma 2, Čiastková kompetencia 1, Úroveň 2)
 • Žiaci vedia s pomocou zostaviť rodinný rozpočet. (Téma 2, Čiastková kompetencia 2, Úroveň 2)
 • Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní. (Téma 2, Čiastková kompetencia 3, Úroveň 2)

3. Vzdelávanie pre stredné školy

Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ je určené pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. Jeho cieľom je žiakom priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšajú rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Naučia sa orientovať v  pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedia sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.

Praktickú časť vzdelávania tvorí skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorí priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

 • Žiaci dokážu rozlíšiť superhrubú, hrubú a čistú mzdu. (Téma 2, Čiastková kompetencia 1, Úroveň 3)
 • Žiaci vedia uviesť príklady zdrojov príjmu, iných než mzda, napr. peňažný príjem domácnosti, štátne príspevky a sociálne dávky, príjem z podnikateľskej činnosti. (Téma 2, Čiastková kompetencia 1, Úroveň 3)
 • Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich. (Téma 3, Čiastková kompetencia 2: Úroveň 2)

Dôležité informácie

 • Vzdelávanie pre prvý stupeň ZŠ trvá 2 hodiny (120  minút) a pre druhý stupeň ZŠ a SŠ 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.
 • Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Prosíme vás, aby ste sa so žiakmi dostavili do centra 5peňazí najneskôr 10 minút pred plánovaným začiatkom.
 • Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.
 • Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť s koordinátorom alebo lektorkou priamo v regióne.
 • Zo skúsenosti lektorov odporúčame prihlasovať skupiny do 20 žiakov. V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt na lektorov

Bratislava:

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

bratislava@5penazi.sk

+421 945 720 333

 

Banská Bystrica:

Bohuslava Brenkusová

bohuslava.brenkusova@nbs.sk

+421 917 408 295

 

Kremnica:

Agáta Lešková

agata.leskova@nbs.sk

+ 421 945 720 136

 

Košice:

Denisa Francanová

denisa.francanova@nbs.sk

+ 421 917 177 872