Kryptoškola

Poskytovatelia služieb kryptoaktív

Poskytovatelia služieb kryptoaktív

Trh s kryptoaktívami nie je tvorený iba samotnými kryptoaktívami, ale aj množstvom inštitúcií, ktoré v tejto oblasti podnikajú.

Poskytovatelia služieb kryptoaktív

 

Na trhu v súčasnosti existujú tisíce kryptoaktív, ktorých trhová kapitalizácia sa koncom februára 2022 pohybovala okolo úrovne 1 500 miliárd eur. Každý deň sa zobchodujú kryptoaktíva za miliardy eur. Hoci počet vlastníkov kryptoaktív nie je známy, odhaduje sa, že po celom svete ide o stovky miliónov ľudí. Tieto čísla ukazujú, že trh s kryptoaktívami dosiahol významnú veľkosť, ktorá dáva priestor na podnikanie množstvu poskytovateľov služieb kryptoaktív. Najúspešnejší podnikatelia v oblasti kryptoaktív sa dokonca dostali aj do rebríčka najbohatších ľudí sveta.

Základné typy služieb kryptoaktív

Existuje veľké množstvo rôznorodých poskytovateľov služieb kryptoaktív, pričom veľká časť z nich vykonáva súčasne rôzne činnosti súvisiace s kryptoaktívami. K najznámejším službám, ktoré poskytovatelia svojim klientom poskytujú, patrí:

Poskytovanie služieb peňaženky

Pomocou tzv. kryptopeňaženky je možné uschovávať a prevádzať kryptoaktíva. Existujú dva základné typy peňaženiek –  „custodial“ a „non-custodial“. V prípade custodial peňaženiek (nazývané aj „hosted wallets“) nedisponuje privátnym kľúčom majiteľ peňaženky, ale tretia strana – poskytovateľ služieb kryptoaktív. Naopak, v prípade tzv. non-custodial peňaženiek (nazývané aj „self-hosted wallets“) disponuje privátnym kľúčom priamo jej majiteľ. Poskytovatelia služieb kryptoaktív sa najčastejšie zameriavajú na prevádzku custodial peňaženky, ktorá býva spravidla užívateľsky prívetivá a prístupná aj klientom, ktorí majú len základné znalosti o kryptoaktívach.

Výmena kryptoaktív za oficiálne meny (bezhotovostne)

Vďaka tejto službe je možné bezhotovostne nakúpiť kryptoaktíva napr. prostredníctvom bankového prevodu či platby kartou.

Výmena kryptoaktív za oficiálne meny (pomocou hotovosti)

Na poskytovanie tejto služby sa využívajú tzv. kryptomaty. Ide o zariadenia podobné bankomatom, pomocou ktorých je možné vymeniť bankovky za kryptoaktíva a naopak.

Výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva

Na rozdiel od prechádzajúcej služby sa v tomto prípade neplatí za kryptoaktíva pomocou oficiálnych mien, ale pomocou iných kryptoaktív. Často sa na tento účel využívajú stablecoiny (kryptoaktíva, ktorých hodnota je nejakým spôsobom stabilizovaná).

Platforma na obchodovanie s kryptoaktívami

Na platformách na obchodovanie s kryptoaktívami sa stretáva dopyt a ponuka po jednotlivých kryptoaktívach a na základe toho sa mení aj ich cena. Fungovanie platforiem na obchodovanie s kryptoaktívami v mnohom pripomína burzu cenných papierov, preto sú spoločnosti, ktoré prevádzkujú obchodné platformy, často neformálne nazývane „kryptoburzy“.

Platby s kryptoaktívami

Vďaka spoločnostiam, ktoré zabezpečujú túto službu, je možné platiť u rôznych obchodníkov pomocou kryptoaktív a to či už online pomocou platobnej brány alebo fyzicky pomocou terminálu. Samotný obchodník si následne spravidla môže vybrať, či chce, aby mu platba prišla vo forme kryptoaktív alebo vo forme oficiálnej meny.

Požičiavanie kryptoaktív

V rámci tejto služby môžu veritelia poskytnúť svoje kryptoaktíva dlžníkom, za čo dostanú úrok. Celý proces v mnohom pripomína prijímanie vkladov a poskytovanie úverov v banke. Zásadným rozdielom je však to, že dlžníci musia spravidla založiť iné kryptoaktíva, ktoré slúžia ako zábezpeka pre prípad nesplatenia.

Riadenie portfólia kryptoaktív

V súčasnosti existujú tisíce kryptoaktív a ďalšie neustále pribúdajú. Popularita jednotlivých kryptoaktív sa v čase mení.  Celkovo sa trh s kryptoaktívami veľmi rýchlo vyvíja a pre bežného spotrebiteľa je veľmi náročné to neustále sledovať. Niektorí klienti sa preto rozhodnú zveriť investovanie do kryptoaktív spoločnostiam, ktoré za nich rozhodnú, ako investované prostriedky rozdelia do rôznych kryptoaktív. Tieto spoločnosti v mene klientov nakupujú a predávajú kryptoaktíva na základe dohodnutej stratégie.

Služby súvisiace s ťažbou kryptoaktív

Prevádzka blockchainov, ktoré využívajú tzv. Proof of Work mechanizmus konsenzu, vyžaduje ťažbu kryptoaktív. Niektoré spoločnosti zameriavajú svoje podnikanie priamo na ťažbu kryptoaktív, iné poskytujú služby, ktoré ťažbu kryptoaktív umožňujú. Ide napr. o spoločnosti vyrábajúce zariadenia, ktoré sú určené na ťažbu kryptoaktív.

Titulná foto: Shutterstock

Služby súvisiace so stakingom

Prevádzka blockchainov, ktoré využívajú tzv. Proof of Stake mechanizmus konsenzu, vyžaduje tzv. staking. V porovnaní s ťažbou ide o odlišný spôsob potvrdzovania transakcií, v rámci ktorého je potrebné na určitý čas zablokovať nakladanie s kryptoaktívami, za čo dostáva investor určitý výnos. Samotný proces „stakingu“ má na rôznych blockainoch rôzne podoby, ktoré sa líšia minimálnym potrebným množstvom zablokovaných kryptoaktív, ako aj technickou náročnosťou. Mnohí poskytovatelia služieb preto ponúkajú klientom možnosť stakingu kryptoaktív pomocou ich platformy.

Prehľad poskytovateľov služieb pôsobiacich na Slovensku

NBS v súčasnosti nevykonáva dohľad nad trhom s kryptoaktívami a preto nemá o subjektoch pôsobiacich na tomto trhu rovnaký prehľad, ako o iných regulovaných sektoroch finančného trhu. Z tohto dôvodu NBS uskutočnila v druhej polovici roka 2020 prieskum slovenského trhu s kryptoaktívami, do ktorého sa dobrovoľne zapojilo 18 respondentov. Podrobná sumarizácia výsledkov je k dispozícii na nasledovnom odkaze. Tu je zopár zaujímavých zistení z tohto prieskumu:

  • Slovenský trh s kryptoaktívami je mladý. Až 70 % respondentov vzniklo v posledných troch rokoch.
  • Slovenskí poskytovatelia služieb kryptoaktív sú relatívne malé spoločnosti. Iba tretina respondentov mala v roku 2019 viac ako 500 klientov a len 25 % zo zapojených spoločností prekročilo v tržbách za rok 2019 hranicu 1 mil. eur. Tomu zodpovedá aj veľkosť týchto spoločností, 80 % respondentov má do päť zamestnancov.
  • Slovenskí poskytovatelia služieb kryptoaktív sa venujú širokému spektru činností.

Graf: Hlavná činnosť slovenských poskytovateľov služieb kryptoaktív

Napriek obmedzenému počtu klientov je slovenský trh s kryptoaktívami pomerne pestrý, ako možno vidieť v grafe.

Na slovenskom trhu s kryptoaktívami sú najviac zastúpení poskytovatelia služieb, ktorí sa primárne zameriavajú na výmenu kryptoaktív za oficiálne meny. V rámci tejto kategórie sú početnejší prevádzkovatelia kryptomatov, ktorí ponúkajú možnosť nakupovať a predávať kryptoaktíva za hotovosť. Nasledujú poskytovatelia rôznych konzultačných služieb, ktorí pomáhajú poskytovateľom služieb kryptoaktív s technickými, právnymi a ekonomickými aspektmi činnosti. S rovnakým počtom subjektov zapojených do prieskumu nasledujú prevádzkovatelia kryptopeňaženky a spoločnosti umožňujúce obchodníkom prijímať platby pomocou kryptoaktív. Poslednou špecifickou kategóriou je prevádzka platformy na obchodovanie.

Ako sme už uviedli  vyššie,  prieskum sa uskutočnil v roku 2020 a mnohé otázky sa vzťahovali na rok 2019. Vzhľadom na nesmierne rýchly vývoj v posledných rokoch vyzerá slovenský trh s kryptoaktívami v roku 2022 odlišne, ako vyzeral v roku 2019, resp. 2020. Z tohto dôvodu je potrebné brať výsledky tohto prieskumu s istou rezervou.

Pripravovaná európska regulácia poskytovateľov služieb kryptoaktív

Poskytovatelia služieb kryptoaktív v súčasnosti na svoju činnosť nepotrebujú povolenie od NBS ani od žiadneho iného orgánu dohľadu. Od roku 2020 sa časť služieb kryptoaktív stala viazanou živnosťou. Na poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí disponujú touto viazanou živnosťou, sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov upravujúcich oblasť prania špinavých peňazí.  Mimo tejto právnej úpravy však na Slovensku nie je trh s kryptoaktívami komplexne regulovaný.

Tento stav by mala zmeniť pripravovaná európska regulácia (často označovaná anglickou skratkou „MiCA“). Cieľom MiCA je zjednotiť právnu úpravu v rámci celej EÚ a odstrániť právnu neistotu, ktorú pociťujú mnohí poskytovatelia služieb kryptoaktív. Vďaka tejto regulácii by sa mala výrazne posilniť ochrana spotrebiteľa a  trh s kryptoaktívami by sa mal vyčistiť od podvodov, ktoré sú v súčasnosti veľmi rozšírené.

Prvý návrh regulácie predstavila Európska komisia v septembri 2020. Odvtedy prebieha legislatívny proces, ktorý by mohol byť ukončený už v tomto, prípadne v budúcom roku. Následne sa hlavná časť regulácie začne uplatňovať po ďalších dvoch rokoch.

Titulná foto: Shutterstock