Dôchodok

Poplatky a náklady v dôchodkovom sporení

Poplatky a náklady v dôchodkovom sporení

Pozrite si aktuálne zmeny v poplatkoch v druhom a treťom pilieri

Poplatky a náklady v dôchodkovom sporení

Aj dôchodkové sporenie je finančný produkt a sú s ním spojené poplatky. Tie väčšina z nás nerieši pri založení sporenia, ale až keď ich objavíme vo výpise. Prečítajte si, aké poplatky sú spojené s 2. a 3. dôchodkovým pilierom a aké zmeny nastali v roku 2023.

Pozitívnou správou pre všetkých sporiteľov je, že od januára 2023 došlo k úprave výšky poplatkov a taktiež k zrušeniu niektorých poplatkov, čím sa druhý aj tretí dôchodkový pilier stali menej nákladným a tým pre všetkých sporiteľov určite atraktívnejším produktom.

2. pilier

Ak ste sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri, určite vás poteší zrušenie dvoch do prvého januára 2023 existujúcich poplatkov, a to:

  • Poplatok vo forme odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Išlo o poplatok, ktorý si boli dôchodkové správcovské spoločnosti zo zákona oprávnené účtovať pravidelne každý mesiac vo výške 1 % z príspevkov zaevidovaných v prospech osobného účtu sporiteľa.
  • Druhým zrušeným poplatkom je odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch (t. j. odmena vo výške 10 % za zhodnotenie vo forme prekonania predchádzajúcej maximálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a zhodnotenie majetku sporiteľov v dôchodkovom fonde za sledované trojročné obdobie). Jej počítanie mohlo pôsobiť komplikovane, ale v konečnom dôsledku nárok na takýto typ odplaty vznikol dôchodkovej správcovskej spoločnosti iba v období, v ktorom došlo naozaj k zhodnoteniu majetku sporiteľov, laicky povedané, ak dôchodkový fond zarobil v porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím.
  • Aj keď to v minulosti mnohokrát na výpisoch z osobných dôchodkových účtov tak nevyzeralo, skutočne dochádzalo k uplatňovaniu tejto odplaty výlučne pri kladných zhodnoteniach, ak fond prekonal svoje maximum.  Aj keď si tento poplatok DSS účtovala začiatkom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli dosiahnuté nové maximálne hodnoty, často sa sporitelia o ňom dozvedeli až pri získaní koncoročného výpisu. To mohlo v prípade celoročného nulového až záporného zhodnotenia viesť k mylnej predstave, že si spoločnosti účtovali odplaty za zhodnotenie aj za záporné výsledky, čo však nebola pravda.

Poplatok, ktorý ostáva

Po novej legislatívnej úprave si dôchodková správcovská spoločnosť môže účtovať už iba poplatok súvisiaci so správou majetku sporiteľov v dôchodkových fondoch. Ide o tzv. odplatu za správu, ktorá v roku 2023 dočasne vzrástla na úroveň 0,45 %, a to so zohľadnením zrušenia iných poplatkov a zároveň zvýšených nákladov dôchodkových správcovských spoločností pri plnení nových zákonných povinností súvisiacich s významnými zmenami  v 2. pilieri (nové garancie, PIS a postupným presunom majetok sporiteľov v období od júla 2023 do decembra 2025 z doteraz menej výnosných dlhopisových dôchodkových fondov do rizikovejších indexových dôchodkových fondov s potenciálom vyššieho zhodnotenia ich majetku v budúcnosti).

V nasledujúcom roku odplata za správu klesne na 0,425 % a od roku 2025 bude vo výške 0,4 % z priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Okrem odplaty za správu sa z majetku dôchodkového fondu samostatne uhrádzajú ešte niektoré špecifické náklady spojené s investovaním – ako náklady na depozitára, za obchodovanie či úschovu cenných papierov. Ich výška je v každej dôchodkovej správcovskej spoločnosti individuálna. Ich vplyv na výšku nákladov nie je však taký významný ako pri odplate za správu.

Dôchodková správcovská spoločnosť si tak v súčasnosti môže účtovať iba jedinú odplatu a zákonom stanovené ostatné náklady, vďaka čomu celkové náklady na sporenie v 2. pilieri významne klesli. Informácie o predpokladaných nákladoch a odhade nasporenej sumy môže sporiteľ nájsť v kľúčových informáciách o dôchodkovom fonde.

Napriek týmto zmenám si stále myslíte, že starobné dôchodkové sporenie je drahý produkt? Nejde o bezplatný produkt, avšak pri porovnaní s ostatným finančnými službami či produktmi je to znesiteľná, ba priam priaznivá suma.

3. pilier

Pri doplnkovom dôchodkovom sporení (3. pilier) neprišlo v roku 2023 k takej dramatickej zmene odplát ako pri starobnom dôchodkovom sporení. V tomto sektore sú odplaty tiež regulované zákonom.

Doplnková dôchodková spoločnosť má naďalej nárok na tri druhy odplát, a to:

  • odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu,
  • odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde,
  • odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Odplata za správu

Od januára 2023 došlo k zníženiu poplatku, týkajúceho  sa správy majetku účastníkov v doplnkových dôchodkových fondoch. Z pôvodnej výšky 1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa na rok 2023 znížil na výšku 1,15 %, pričom klesajúcu tendenciu bude mať poplatok aj v roku 2024, keď bude vo výške 1,05 %, a následne od roku 2025 bude poplatok predstavovať 1 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.

Zároveň je možné si započítať do nákladov aj poplatky vzniknuté v súvislosti s činnosťou doplnkového dôchodkového sporenia, ako sú dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde, pomerná časť odplaty za výkon činnosti depozitára, poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, poplatky za vedenie bežných účtov a vkladových účtov, poplatky obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi a podobne.

Odplata za zhodnotenie

Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa podľa zákona určuje každý pracovný deň. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na takúto odplatu, ak neprekonala maximum zhodnotenia od 1. 1. 2010. To znamená, že aj keď bolo dosiahnuté kladné zhodnotenie, ktoré však neprekonalo predchádzajúcu najvyššiu úroveň (napr. z dôvodu predchádzajúceho poklesu), doplnková dôchodková spoločnosť si nemôže účtovať odplatu za zhodnotenie. Výška tejto odplaty zároveň nesmie presiahnuť 10 % zo zhodnotenia.

Odplata za prestup

Poslednou odplatou v rámci doplnkového dôchodkového sporenia je odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, avšak výlučne, ak je to v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy, a to najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok, doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.