Rodinné financie

Poistite si najväčšie riziká

Poistite si najväčšie riziká

Poistenie znamená v podstate prenos rizika.

Poistite si najväčšie riziká

Predstavte si akúkoľvek nepredvídateľnú udalosť, ktorej by ste sa určite chceli vyhnúť. Či už ide o váš majetok, ako napríklad rozbité okno na aute či poškodená strecha na dome, alebo  ide o vaše zdravie, ako nečakané ochorenie, ktorého liečba môže byť veľmi nákladná.

Všetky tieto udalosti majú jednu vec spoločnú a to je ich nepredvídateľnosť alebo náhodnosť.
S náhodnými udalosťami prichádzajú náhodné výdavky. Ak sa chcete týmto výdavkom vyhnúť alebo ich aspoň obmedziť,  preneste riziko na niekoho iného.

Na to slúži poistenie. Poistením prenášate riziko  náhodnej udalosti a náhodných výdavkov na poistiteľa, ktorým je  poisťovňa.

V prípade nečakaných udalostí poisťovňa za vás uhradí časť výdavkov, ktoré vzniknú. Samozrejme, nič nie je zadarmo, rovnako tak ani  poistenie. Ak chcete riziko preniesť na poistiteľa, musíte mu za to zaplatiť či už formou jednorazového alebo pravidelného poistného. Poistné je suma, na ktorej sa vopred dohodnete a budete ju poistiteľovi uhrádzať.

Aby bola  dohoda pre vás výhodná, cena za poistenie by mala byť malá a vopred známa. Zároveň vás musí chrániť pred tým, aby ste v budúcnosti nemali vysoké, vopred neznáme náklady.

Tri najčastejšie príklady poistenia

Poistenie domu alebo bytu

Poistenie majetku, v tomto prípade nehnuteľnosti, patrí do kategórie tzv. neživotného poistenia. Nehnuteľnosť je ohrozená živelnými pohromami ako napríklad záplavy, potopy, požiare, víchrice či zemetrasenie. Ak ste dostatočne poistení pre podobné riziká a takáto situácia nastane, bude pre vás finančne omnoho jednoduchšie dostať vašu nehnuteľnosť do pôvodného stavu formou rekonštrukcie, prípadne nákupom nového nábytku a spotrebičov.

Poistenie auta

Poistenie auta patrí tiež do kategórie neživotného poistenia. Existujú dva základné typy poistenia auta a to povinné poistenie a dobrovoľné poistenie.

  • Povinné poistenie, tzv. povinné zmluvné poistenie (PZP), je zo zákona povinné pre každého, kto je majiteľom motorového vozidla. V prípade vami zapríčinenej autonehody tento typ poistenia slúži na preplatenie škody, ktorú spôsobíte inému či už na zdraví alebo na majetku, teda na jeho aute.
  • Druhým typom poistenia  je havarijné poistenie, ktoré je dobrovoľné. Tu je na vás, či sa rozhodnete  takéto poistenie platiť. Poistenie slúži na krytie škody  vášho vozidla v prípade havárie spôsobenej či už vami alebo niekým iným. Havarijné poistenie môže tiež pomôcť pri krytí rizika výdavkov v prípade krádeže auta alebo jeho časti, škody spôsobenej živlom aj vandalizmom, napríklad pri vlámaní alebo lúpeži.

Poistenie života a zdravia

Tento typ poistenia patrí do kategórie tzv. životného poistenia. Chránite ním svoju peňaženku pred rizikom ochorenia alebo úrazu, keď váš rozpočet môžu vážne ohroziť výdavky spojené s liečbou. Rovnako je v rámci tohto typu poistenia možné v prípade vášho úmrtia zaplatiť vopred dohodnutú sumu oprávnenej osobe, ktorou je často práve niekto z pozostalých.

Životné poistenie je veľmi dôležité, najmä ak ste živiteľom rodiny, keď viete v prípade nečakanej udalosti výrazne zjednodušiť finančnú situáciu práve vašej blízkej rodine.

Poistenie je vo väčšine prípadov naozaj dobrovoľné. Je na vás, či sa proti rizikám poistíte a rovnako sa môžete rozhodnúť, koľko ste za poistenie ochotní zaplatiť. Nečakané a náhodné udalosti sú neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás. Nemali by sme preto takéto riziko podceniť.

 

Tento článok vznikol v spolupráci s CFA Society Slovakia.

Titulná foto: Shutterstock