Rodinné financie

Money mindset: Ako riešiť nezhody pre peniaze vo vzťahu

Money mindset: Ako riešiť nezhody pre peniaze vo vzťahu

Nezhody týkajúce sa peňazí môžu byť zdrojom napätia v mnohých partnerstvách.

Money mindset: Ako riešiť nezhody pre peniaze vo vzťahu

Či už ide o rozhodovanie o rozdelení finančných prostriedkov, stanovovanie finančných cieľov alebo dokonca len o rozpočet na každodenné výdavky, tieto nezhody môžu viesť ku konfliktom a môžu byť obzvlášť náročné, pretože často majú hlboké korene v našej osobnej histórii a rodinnom zázemí. Preto pri ich riešení nemusia existovať skratky v podobe jednoduchých rád v oblasti tvorby rozpočtu, ale môže ísť o hlbší a dlhší proces.

Najčastejšie rozdiely vo vnímaní peňazí

Jedným z dôvodov, prečo vznikajú spory o peniaze, sú rozdielne hodnoty a presvedčenia, ktoré partneri prinášajú. Napríklad jeden partner môže uprednostňovať sporenie do budúcnosti, zatiaľ čo druhý môže uprednostňovať žitie v okamihu a slobodnejšie míňanie. Tieto rozdielne tendencie môžu viesť ku konfliktom, najmä pokiaľ ide o dôležité finančné rozhodnutia, ako je kúpa domu alebo investovanie. Voláme ich aj money mindset a považujeme ich za jeden z dôležitých aspektov narábania s peniazmi. Preto sme túto tému zaradili aj do modulov vzdelávania 5peňazí pre stredné školy.

Ďalším faktorom, ktorý môže prispieť k peňažným nezhodám v partnerstvách, sú minulé skúsenosti a rodinné zázemie. Naša výchova a prvé skúsenosti s peniazmi môžu formovať naše postoje a presvedčenie o financiách až do dospelosti. To potom formuje aj naše tendencie  napríklad na míňanie alebo šetrenie. Niekto, kto vyrastal v rodine s  finančnými problémami, môže mať väčšiu averziu k riziku a byť opatrnejší pri hospodárení s peniazmi, zatiaľ čo niekto z bohatšieho prostredia bude finančné riziko podstupovať pohodlnejšie.

Dosah rodinného zázemia a minulosti na náš vzťah s peniazmi vieme jednoducho rozdeliť do štyroch kategórií, tzv. kvadrantov: úzkosť, nestabilita, nevedomosť a bezpečie. Každý kvadrant popisuje iné prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, a ako táto skúsenosť mení vzťah k peniazom v dospelosti.

Ak sa človek nachádza v kvadrante úzkosti, znamená to, že peniaze v ňom vyvolávajú úzkosť. Nejde o úzkosť vytvorenú ich nedostatkom, ale všeobecný postoj k peniazom. Je to spôsobené tým, že v rodine sa o peniazoch nehovorilo a peniaze boli zdrojom nepokojov. Peniaze v takej rodine bola tabu téma a dieťa sa muselo učiť z neverbálnych prejavov. V kvadrante nestability sú peniaze extrémne stresujúce a vnášajú do život chaos. V rodine je verbálny prejav hrubý, až dochádza k vzájomnému osočovaniu členov rodiny. Vytvára sa premisa, že téma peniaze sa spája s konfliktom a vyhrotením situácie.

V kvadrante nevedomosti sa nachádza dieťa, ktoré žije v sladkej nevedomosti, takže peniazom sa netreba venovať. V tomto kvadrante je prítomný ochranársky štýl výchovy dieťaťa k peniazom.

Posledným kvadrantom je kvadrant bezpečia. O peniazoch sa v rodine komunikuje v pokojnej atmosfére, rozhodovací proces vo vzťahu k peniazom je cielený a plánovaný. Vďaka tomu sú peniaze vnímané ako prostriedok a nástroj.

Porovnanie kvadrantov u partnerov

Ako sa teda môžu partneri orientovať v týchto zložitých a často emocionálne nabitých finančných nezhodách? Kľúčom je otvorene a úprimne komunikovať o svojich hodnotách, presvedčeniach a skúsenostiach s peniazmi. Ak spoznáte partnerove nastavenie k peniazom, ľahšie sa budete vedieť dohodnúť, ako s nimi spoločne nakladať. Ako aj pri iných nezhodách, dôležité je ochotne bez posudzovania počúvať a byť otvorený kompromisom a konsenzom.

Tri otázky, ktoré vám pomôžu spoznať svoj a partnerov money mindset

  1. Čo som počul, videl a cítil vo vzťahu k peniazom vo svojej rodine?
  2. Čo boli najhlavnejšie momenty vo vzťahu k peniazom a čo ma naučili?
  3. Akým výzvam čelím dnes v dôsledku toho, v ktorom kvadrante som vyrastal(a)?

Mať jasno vo financiách je pre kvalitný partnerský život takmer nevyhnutné. Dôležité je stanoviť si jasné ciele a hranice ohľadom peňazí. Spoločne si stanovte rozpočet a sumy, ktoré budete míňať v jednotlivých kategóriách tak, aby ste boli obaja spokojní. Spoločne sa tiež rozhodnite, ako rozdelíte peniaze na veci, ako sú účty, úspory a výdavky. Kto ich bude platiť, aké ciele chcete naplniť a čo je dôležité pre každého z vás. Užitočné sú aj pravidelné kontroly, či sa vám darí držať hranice výdavkov a plniť ciele, aby ste mohli posúdiť svoj pokrok a podľa potreby vykonať úpravy.