Dôchodok

Krátky dôchodkový slovník​​

Krátky dôchodkový slovník​​

Rozumiete dôchodkovému systému na Slovensku a pojmom, ktoré sa v článkoch o ňom používajú?

Krátky dôchodkový slovník​​

 

Pripravili sme pre vás slovník základných pojmov, s ktorými sa stretnete v našich dôchodkových článkoch

Dôchodková jednotka

Predstavuje podiel na majetku v príslušnom dôchodkovom fonde. Hodnota dôchodkovej jednotky je vyjadrená v eurách, vypočíta sa každý pracovný deň a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest (napríklad 0,033194 €).

Dôchodkové úspory

Predstavujú naakumulované prostriedky (majetok) sporiteľa, najmä z jeho povinných príspevkov, na jeho osobnom dôchodkovom účte vedenom pre príslušný dôchodkový fond.

Platiteľ povinných príspevkov

Týmto platiteľom je zamestnávateľ sporiteľa (v niektorých prípadoch štát, resp. Sociálna poisťovňa) alebo aj samotný sporiteľ, ak je samostatne zárobkovo činná osoba. Výška povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie, resp. z vymeriavacieho základu povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Platiteľ dobrovoľných príspevkov

Platiteľom dobrovoľných príspevkov je len samotný sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dobrovoľne dohodol v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Je to jeden z dvoch povinne vytvorených a spravovaných dôchodkových fondov. Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a  finančné nástroje, ktoré slúžia na obmedzenie menového a úrokového rizika vyplývajúceho z nakúpených dlhopisových a peňažných investícií. Na dlhopisové a peňažné investície sa vzťahujú zákonom definované pravidlá na obmedzenie a rozloženie rizika.

Úverové riziko

V našich článkoch je úverové riziko vnímané ako hodnotenie úverového ratingu (kvality) krajiny, podniku, či banky (emitenti), ktorá vydáva dlhový cenný papier. Úverový rating je vnímaný ako indikátor, na základe ktorého je hodnotená schopnosť emitenta, zaplatiť svoj záväzok z vydaného dlhového cenného papiera. Ak napríklad štát s najvyšším (najlepším) úverovým ratingom na úrovni AAA vydá dlhový cenný papier, znamená to, že je takmer nulová (veľmi nízka) pravdepodobnosť, že by nám nedokázal vrátiť poskytnuté prostriedky, ak mu ich napríklad dôchodková správcovská spoločnosť konajúca v mene dôchodkového fondu (investor)​ zverila​. Úroveň úverového ratingu je pre investora dôležitá, keďže ako jeden z mnohých ukazovateľov určuje, za akých podmienok si prostredníctvom vydávania dlhových cenných papierov bude emitent požičiavať potrebné prostriedky. Ak má emitent lepší (vyšší) úverový rating a potrebuje ich na krátke obdobie, tak si bude požičiavať prostriedky za nižšie úroky (nižší výnos) oproti emitentovi s horším (nižším) úverovým ratingom, požičiavajúcim si prostriedky na dlhšie obdobie.

Certifikát

Certifikát je elektronické potvrdenie vydané sporiteľovi cez centrálny informačný ponukový systém Sociálnej poisťovne. V prípade certifikátu pre programový výber ide o potvrdenie s informáciami o dôchodkovej ​​hodnote ​a  individuálnej garancie pre programový výber. V prípade certifikátu pre doživotný dôchodok ide o potvrdenie s informáciami o dôchodkovej ​​hodnote ​a  individuálnej garancie pre doživotný dôchodok.

Doživotný dôchodok

Poistný produkt vo forme mesačnej výplaty starobného, resp. predčasného starobného dôchodku (doživotnej anuity) z druhej polovice naakumulovaných dôchodkových úspor sporiteľa z 2. dôchodkového piliera. Poistiteľ (životná poisťovňa) v deň vydania certifikátu pre doživotný dôchodok, na základe uzatvorenej zmluvy o poistení dôchodku medzi vybranou poisťovňou a sporiteľom (budúceho poisteného), vyhotoví pre sporiteľa záväznú ponuku doživotného dôchodku.

Programový výber

Nie je to poistný produkt, ale forma mesačnej výplaty starobného, resp. predčasného starobného dôchodku z prvej polovice naakumulovaných dôchodkových úspor sporiteľa z 2. dôchodkového piliera. Sporiteľ môže požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, o vyplácanie starobného, resp. predčasného starobného dôchodku formou programového výberu. Mesačná suma výplaty tohto dôchodku sa určí ku dňu uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

Titulná foto: Shutterstock