Magazín

Ako podať daňové priznanie za rok 2020

Ako podať daňové priznanie za rok 2020

Do konca marca je potrebné vyrovnať svoje daňové povinnosti a zaplatiť daň z príjmu.

Ako podať daňové priznanie za rok 2020

Ak vám ročné zúčtovanie nepripravuje zamestnávateľ alebo máte príjem z viacerých zdrojov, nezabudnite podať daňové priznanie k dani z príjmu. Poradíme vám, ako na to.

Zamestnanci, ktorí nemali za celý rok iný zdroj príjmu ako zo závislej činnosti, podávajú daňové priznanie typu A. Toto je najľahší typ, ktorý zvládnete vyplniť aj sami. Na stránke Finančnej správy SR nájdete tlačivo, ktoré spočítava riadky za vás. Jeho výhodou je okrem kontrolovania matematických súčtových chýb aj slovný komentár a pomôcky pri vybraných častiach. Na stránke nájdete aj poučenie k jednotlivým tlačivám, ktorého obsah sa sústreďuje na prezentáciu noviniek v daňovej legislatíve a tiež obsahuje veľké množstvo praktických príkladov.

Daňové priznanie typu A má povinnosť podať osoba, ktorá za rok 2020 dosiahla výlučne príjmy zo závislej činnosti (pracovný pomer a dohody) a ich výška presiahla 2 207,10 eura. Ak ste v danom roku zarobili nižšiu sumu, podanie daňového priznania je dobrovoľné, môže však byť pre vás výhodné, ak vám vzniká preplatok na dani.

Na týchto 5 vecí by ste ako zamestnanci nemali pri daňovom priznaní zabudnúť:

1. Každý zamestnanec si môže uplatniť štyri nezdaniteľné časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje na rok 2020 sumu 4 414,20 eura. Ak ste však zarobili vyššiu sumu a váš základ dane je vyšší ako 19 506,56 eura, táto suma sa pomerovo kráti. Vypočítate ju podľa nasledujúceho vzorca:

44,2-násobok platného životného minima (9 290,84 €)  – ¼ základu dane daňovníka

2. Okrem toho si môžete ako daňovník súčasne po splnení dodatočných podmienok uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a tiež v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou.

3. Znížiť si výslednú daňovú povinnosť môžete aj o daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch pre mladých.

Daňový bonus na dieťa priamo znižuje daň z príjmov fyzickej osoby, nielen základ dane. Daňovým bonusom si teda môžete zvýšiť čistý mesačný príjem, ak ho uplatňujete mesačne alebo znížiť si daň v podanom daňovom priznaní či ročnom zúčtovaní dane.

4. Od roku 2020 došlo tiež k zásadnej zmene v spôsobe zaokrúhľovania, kde všetky výpočty sa zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.

5. Nezabudnite tiež darovať 2 % z dane, môžete ich darovať ktorejkoľvek verejnoprávnej neziskovej organizácii registrovanej v registri určených právnických osôb.

Daňové priznanie môžete podať elektronicky poštou alebo osobne na príslušnom daňovom úrade. Zistiť, pod ktorý daňový úrad patríte, môžete vďaka službe Finančnej správy SR.

Príjmy z viacerých zdrojov

Ak ste v minulom roku mali okrem príjmov zo závislej činnosti (pracovný pomer alebo dohoda) aj príjmy z podnikania alebo z prenájmu, máte povinnosť podať daňové priznanie typu B. Aj tento typ tlačiva nájdete na stránke Finančnej správy SR.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane je  rovnaké ako v prípade daňového priznania typu A. Rovnako si môžete znížiť daň o daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch pre mladých.  Pri príprave daňového priznania typu B za rok 2020 si treba dať pozor na výpočet nezdaniteľných častí základu dane a správne stanovenie sadzby dane. Pri nich došlo v minulom kalendárnom roku k najvýznamnejším zmenám.

Zmeny v roku 2020:

Pri výpočte daňovej povinnosti fyzická osoba rozdeľuje svoje príjmy na dve skupiny vzhľadom na uplatnenie novej sadzby dane z príjmov. Prvú skupinu tvoria príjmy najmä zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu, pri ktorých sa uplatní sadzba dane vo výške 19 % a 25 %. Druhá skupina sumarizuje výlučne príjmy z podnikania, pri ktorých je možné okrem spomenutých dvoch sadzieb uplatniť aj zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 % naviazanú na výšku príjmu fyzickej osoby.

Pri každom type príjmu máte právo uplatniť si vybrané skupiny výdavkov. Uplatňovať si môžete paušálne výdavky, skutočné výdavky na základe vedenia evidencie alebo na základe vedenia účtovníctva.

Od roku 2020 došlo tiež k zásadnej zmene v spôsobe zaokrúhľovania, kde sa všetky výpočty zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.

Titulná foto: Shutterstock

Daňové priznanie si môžete odložiť najviac o tri mesiace, teda do konca júna. Odklad je potrebné písomne oznámiť daňovému úradu na oficiálnom tlačive. Ak ste v minulom roku poberali aj príjem zo zahraničia, podanie daňového priznania si môžete odložiť až o šesť mesiacov.