Kryptoškola

5 + 5 základných „krypto“ otázok a odpovedí

5 + 5 základných „krypto“ otázok a odpovedí

V spolupráci s odborníkmi z NBS sme pre vás pripravili niekoľko otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo svete kryptoaktív a kryptomien.

5 + 5 základných „krypto“ otázok a odpovedí

Určite máte aj vy v okolí známeho, ktorý sa vám chválil, ako nakúpil či vymenil tovar za nejakú kryptomenu. Alebo ste si minimálne prečítali správy o rekordnom náraste či poklese hodnoty Bitcoinov. V spolupráci s odborníkmi z NBS sme pre vás pripravili niekoľko otázok a odpovedí, ktoré by vám pomôžu zorientovať sa vo svete kryptoaktív a kryptomien. Tento svet si totiž vyžaduje množstvo nových znalostí a prináša aj množstvo nástrah.

Čo sú to kryptoaktíva?

Slovenské právne predpisy nedefinujú pojem „kryptoaktívum“. Ani vo svete neexistuje jedna ustálená definícia, spravidla sa však spĺňajú nasledujúce znaky:

sú digitálnym vyjadrením hodnoty alebo práva

možno ich elektronicky prenášať a uchovávať

využívajú technológiu distribuovanej databázy záznamov (DLT)

Známe kryptoaktíva sú napríklad Bitcoin, Ethereum, či Tether.

 

Na čo sa kryptoaktíva používajú a aké typy kryptoaktív existujú?

 Kryptoaktíva majú rôznorodé použitie:

platby – dajú sa využiť na nákup a predaj tovarov a služieb

investícia/špekulácia – na zmene ceny kryptoaktív možno výrazne zarobiť, ale aj prerobiť

úžitková funkcia – umožňujú prístup ku konkrétnej službe alebo produktu poskytovaných osobou, ktorá ich vytvorila

Slovenská legislatíva klasifikáciu kryptoaktív neupravuje. Vo svete existuje veľa rôznych klasifikácií, najčastejšie sa používa delenie kryptoaktív podľa funkcie na:

Platobné tokeny

kryptoaktíva, ktoré sa využívajú ako prostriedok výmeny (kryptomeny, virtuálne meny)

neviažu sa k nim žiadne práva

Úžitkové tokeny (utility tokens)

umožňujú prístup ku konkrétnej službe alebo k produktu poskytovaných osobou, ktorá ich vytvorila

viažu sa k nim práva využívať určené produkty a služby

 Investičné tokeny (security tokens)

majú podobné funkcie ako cenné papiere

viažu sa k nim konkrétne práva – napr. vlastnícke právo, právo podieľať sa výnosoch/zisku, právo na kupón a istinu

podľa slovenskej právnej úpravy nemožno kryptoaktíva považovať za cenné papiere

 

Aký je rozdiel medzi kryptoaktívami a kryptomenami?

Kryptomeny sú jedným z typov kryptoaktív a využívajú sa ako prostriedok výmeny.

 

Aký je rozdiel medzi kryptoaktívami a virtuálnymi menami?

Virtuálne meny, ktoré využívajú technológiu DLT, sú jedným z typov kryptoaktív a tiež sa využívajú ako nástroj výmeny. Kryptoaktíva, na rozdiel od virtuálnych mien, nemusia slúžiť iba ako nástroj výmeny.

 

Aký je rozdiel medzi kryptoaktívami a digitálnymi menami? 

Digitálne meny alebo aj digitálne meny centrálnych bánk (central bank digital currency -CBDC) sú peniaze vytvorené centrálnou bankou vo virtuálnom prostredí bez priamej väzby na fyzické peniaze. Môžu byť tvorené ako kryptomena s DLT technológiou. Môžu však využiť aj to, že vo verejnom prostredí máme dôveryhodnú protistranu – centrálnu banku – ktorá už úspešne tvorí peniaze. Centrálna banka preto vie vytvoriť digitálnu menu aj vo forme individuálnych účtov, ktoré by mali jednotlivci v centrálnej banke.

Viac informácií o digitálnych menách je k dispozícii na stránke Národnej banky Slovenska.

 

Je používanie kryptoaktív na Slovensku legálne?

Áno, kryptoaktíva je možné legálne používať, avšak okrem daňovej oblasti a oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí (AML) nie sú kryptoaktíva na Slovensku regulované. Momentálne však prebieha príprava európskej regulácie kryptoaktív, ktorá stanoví jednotné pravidla pre trh s kryptoaktívami v EÚ.

 

Vykonáva NBS dohľad nad trhom s kryptoaktívami?

Nie, Národná banka Slovenska nevykonáva dohľad nad trhom s kryptoaktívami. Vývoj na trhu s kryptoaktívami však aktívne monitoruje. V roku 2020 zverejnila Prehľad trhu s kryptoaktívami v Slovenskej republike a zapája sa do diskusií o budúcej podobe regulácie kryptoaktív, ktorá prebieha na úrovni EÚ.

 

Aké riziká sa spájajú s investíciou do kryptoaktív?

  • Riziko extrémnej cenovej volatility (zmeny hodnoty)

Pohyb ceny je pri kryptoaktívach omnoho výraznejší ako pri iných investičných aktívach. Kryptoaktíva často vykazujú znaky cenovej bubliny a v najhoršom prípade môže investícia do nich klesnúť až na nulu.

  • Chýbajúca právna ochrana

Spoločnosti, ktoré poskytujú služby kryptoaktív nie sú regulované a dohliadané NBS. Investor, ktorý investuje do kryptoaktív teda, nie je, na rozdiel od investorov, ktorí investujú na kapitálovom trhu v SR, nijako špecificky chránený. Ak spoločnosť poskytujúca služby kryptoaktív prestane fungovať, stane sa terčom kyberútoku, sprenevery či podvodu, investor nemá nárok na žiadnu náhradu od štátu. Zlyhania subjektov, ktoré pôsobia na trhu s kryptoaktívami, sú pritom omnoho častejšie, ako je to medzi dohliadanými subjektmi finančného trhu (banky, obchodníci s cennými papiermi a podobne)

  • Nedostatočné informácie

Na trhu existujú tisíce kryptoaktív. K mnohým z nich nie sú k dispozícii relevantné a komplexné informácie a mnohé dostupné informácie o kryptoaktívach na internete sú skresľujúce alebo zavádzajúce.

  •  Podvody

Chýbajúca regulácia a značná miera anonymity predstavujú ideálne prostredie na podvody. Keďže investori nemajú dostatok skúseností s kryptoaktívami, stanú sa ľahšie obeťou podvodu. Množstvo podvodov na trhu s kryptoaktívami je väčšie, ako je to v ostatných sektoroch finančného trhu.

  • Strata prístupu ku kryptoaktívam

Ak investor stratí privátny kľúč (private key) k svojej peňaženke, dôjde o prístup k svojim kryptoaktívam. Na rozdiel od zabudnutia hesla k internetovému bankovníctvu je strata privátneho kľúča nezvratná. Ak privátny kľúč k peňaženke pozná iba samotný investor, jeho dediči sa po jeho smrti nedostanú ku kryptoaktívam

  • Kybernetický útok

Investor môže prísť o kryptoaktíva aj pre kybernetické útoky, v rámci ktorých získa útočník prístup k jeho peňaženke. Poskytovatelia služieb kryptoaktív spravidla takéhoto investora neodškodnia. Viac o rizikách spojených s investíciami do kryptoaktív si môžete prečítať v upozornení Európskych orgánov dohľadu (EBA, ESMA, EIOPA)

 

Ako možno zmierniť riziká spojené s investíciou do kryptoaktív?

nikdy neinvestujte do kryptoaktív viac, ako si môžete dovoliť stratiť

buďte pripravení na extrémnu zmenu hodnoty

dôkladne si overujte všetky informácie o kryptoaktívach, ako aj o protistrane, ktorá vám poskytuje služby kryptoaktív

naštudujte si spôsoby, ako možno kryptoaktíva bezpečne uschovávať

dodržiavajte bezpečnostné opatrenia na zariadeniach, ktoré využívate na prístup ku kryptoaktívam

uistite sa, že máte bezpečne zaznamenaný privátny kľúč k svojej peňaženke

 

Čo je to DLT a na čo sa využíva?

DLT – technológia distribuovaných záznamov:

umožňuje decentralizované zdieľanie záznamov v počítačovej sieti

umožňuje bezpečné zdieľanie záznamov aj medzi ľuďmi, ktorí si vzájomne nedôverujú

umožňuje zdieľať záznamy bez potreby sprostredkovateľa, ktorému by museli ostatné strany dôverovať

najznámejším typom DLT je „blockchain“

Prvým a najrozšírenejším využitím DTL sú kryptoaktíva. Je však možné využiť  ju všade tam, kde je užitočná decentralizovaná a nemeniteľná databáza, napr. pri zaznamenávaní jednotlivých krokov v dodávateľskom reťazci, pri ochrane autorských práv, pri zápisoch v katastri nehnuteľností.

Titulná foto: Shutterstock