Pravidlá súťaže Reč peňazí Podvody 2024

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže „Reč peňazí 2024“ (ďalej len „Súťaž“) je Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. so sídlom Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční od 07. 06. 2024 do 31. 7. 2024 vrátane.

3. Forma súťaže

Súťaž prebieha online na stránke https://recpenazi.sk (ďalej len „Stránka“) a je určená pre registrovaných užívateľov. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je registrácia na stránke, absolvovanie vzdelávacieho kurzu Podvody a odoslanie súťažného formulára.

4. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník Súťaže”).

Do súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci Usporiadateľa a ich rodinní príslušníci, okrem osôb, ktoré sa priamo podieľajú na organizácii tejto Súťaže.

5. Zaradenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 4 týchto Pravidiel, ktorý sa zaregistruje na Stránke absolvuje online kurz Podvody a následne odošle súťažný formulár, ktorý obsahuje súťažnú úlohu. Úloha bude účastníkovi zaslaná e-mailom a tiež zobrazená na Stránke po absolvovaní kurzu Podvody. Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže len raz, na základe splnenia podmienok.

6. Žrebovanie

Usporiadateľ vyžrebuje najneskôr do 7 dní od ukončenia Súťaže podľa bodu 2 týchto Pravidiel spolu 18 výhercov zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže a podmienky v bode 5 týchto Pravidiel. Z toho prví traja vyžrebovaní získajú nákupné poukážky v celkovej hodnote 500 € a zvyšných 15 vyžrebovaných získa nákupnú poukážku v hodnote 100 €. Výsledky žrebovania zverejní Usporiadateľ na Stránke a svojich sociálnych sieťach.

7. Výhra

Výhrou v súťaži je:

  • 3-krát nákupná poukážka v hodnote 500 €,
  • 15-krát nákupná poukážka v hodnote 100 €,

8. Oznámenie výhry

Výherca bude vyzvaný e-mailom, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje na účely zaslania výhry. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať alebo Výherca nezašle svoje kontaktné údaje Usporiadateľovi do 10 dní od zaslania výzvy Usporiadateľom, bude vyžrebovaný nový výherca.

9. Verejný prísľub Usporiadateľa

Usporiadateľ sa týmto zaväzuje zaslať prvým 1000 užívateľom, ktorí počas Trvania súťaže – od 10. 6. 2024 do 31. 7. 2024 splnia nasledovné podmienky, špeciálny suvenír – 0 Euro Souvenir s motívom 5peňazí/NBS (ďalej len „Suvenír“).

Podmienky získania Suveníru:

  1. b) úspešne absolvovať kurz Podvody,
  2. c) vyplniť a odoslať formulár – Žiadosť o 0-eurovku (ďalej len „Žiadosť“).

Žiadosť sa užívateľom sprístupní až po absolvovaní kurzu Podvody. Každý užívateľ môže požiadať len o 1 ks Suveníra. Za termín splnenia podmienok sa považuje dátum a čas odoslania Žiadosti. Usporiadateľ zašle Suvenír prvým 1000 užívateľom na adresu uvedenú v Žiadosti.

10. Osobné údaje

Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.5penazi.sk.

11. Dane

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

12. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj Podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.

Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na Stránke alebo sociálnych sieťach. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za dočasnú nefunkčnosť Stránky, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

V Bratislave, 6. 6. 2024