Správy

Prvá grantová výzva 5peňazí

04.06.2021

Prvá grantová výzva 5peňazí

Národná banka Slovenska prostredníctvom grantovej výzvy 5peňazí podporí kvalitné projekty zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Prvá grantová výzva 5peňazí

Grantovú výzvu 5peňazí vyhlasuje Inštitút bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska. Svoje projekty môžete prihlasovať cez portál egrant do 29. 7. 2021.

Ciele grantovej schémy

NBS podporí formou grantu kvalitné projekty, ktoré významne prispejú:

  • k zvýšeniu finančnej gramotnosti špecifických cieľových skupín, a to žiakov, študentov, starších občanov, dôchodcov alebo osobitne zraniteľných skupín (menšín, migrantov, zdravotne postihnutých dlhodobo nezamestnaných a ), ale aj tých občanov, ktorí majú nedostatočné základné znalostí osobných financií, nemajú dostatočné skúsenosti s finančnými produktmi, podliehajú nadmernému zadlžovaniu sa, majú nízky objem úspor alebo sa neorientujú v nových technológiách;
  • k zvýšeniu kvality finančného vzdelávania prostredníctvom rozšírenia kompetencií učiteľov, lektorov, pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a iných osôb pracujúcich so špecifickými cieľovými skupinami (uvedené v bode a) v oblasti finančnej gramotnosti.

Oblasti podpory

V rámci grantovej schémy sa môžu podporiť projekty, ktoré sú v súlade z Národným  štandardom finančnej gramotnosti a sú zamerané na niektorú z týchto oblastí:

1. POSILNENIE

Projekty zamerané na realizáciu overených a etablovaných vzdelávacích programov v oblasti finančného vzdelávania s používaním dostupných metodických materiálov a zdrojov informácií v oblasti finančnej osvety a ochrany spotrebiteľa finančných produktov/služieb.

2. INOVÁCIE

Projekty zamerané na realizáciu nových a inovatívnych vzdelávacích programov v oblasti finančného vzdelávania (vrátane neformálneho a rovesníckeho vzdelávania) s využitím inovatívnych metód, nástrojov, trendov a prístupov, prispôsobených špecifickým cieľovým skupinám.

3. INMÉDIA

Projekty zamerané na tvorbu inovatívnych metodických materiálov, informačných, propagačných a mediálnych nástrojov, ktoré moderným, efektívnym a zrozumiteľným spôsobom komunikujú so špecifickými cieľovými skupinami, prispievajú k zvyšovaniu povedomia o dôležitosti finančnej gramotnosti a k zvyšovaniu kvality finančného vzdelávania.

4. DÁTA

Projekty zamerané na realizáciu výskumov, prieskumov a systematické meranie v oblasti finančnej gramotnosti cieľových skupín za účelom získavania pravidelných, relevantných a dôveryhodných dát, ktoré budú podkladom pre tvorbu analýz a ďalších strategických opatrení kompetentných orgánov na rôznych úrovniach.

Kto môže požiadať o grant?

V rámci zverejnených výziev môžu o grant požiadať školy, neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia (asociácie), nadácie, neinvestičné fondy a registrované sociálne podniky.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu 2021

Detaily grantovej výzvy č. GS-2021-V1.

Metodika hodnotenia žiadostí v roku 2021

Podľa tejto metodiky hodnotitelia a členovia hodnotiacej komisie posudzujú predložené projektové žiadosti a záverečné správy z realizácie projektov.