Online vzdelávanie pre SŠ

Online modul 2: Finančné plánovanie

Vzdelávací modul „Finančné plánovanie“ nadväzuje na predchádzajúci modul „Príjem a práca“.

Online modul 2: Finančné plánovanie

Neformálne vzdelávanie na tému „Finančné plánovanie“ je vedené zážitkovou formou a určené pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií. 

V tomto module sa žiaci zamyslia nad svojimi pracovnými skúsenosťami a túžbami. Pomocou individuálnych a skupinových aktivít si uvedomia rozdiel medzi túžbami a krátkodobými, strednodobými a dlhodobými cieľmi. Súčasťou vzdelávania je vytvorenie si vlastnej časovej osi finančného plánovania.

Teoretické vedomosti si žiaci overia počas skupinovej práce navrhovaním krátkodobého finančného plánu. Obsahom tejto aktivity je stanovenie cieľa, spôsobu zárobku, vymedzení rizík a preventívnych aktivít. Žiaci sa oboznámia so základnými finančnými produktami a vplyvom inflácie na hodnotu peňazí.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti  verzia 1.2

•    Žiaci dokážu vypracovať finančný plán./ Téma 2, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2

•    Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov, čiastková kompetencia 2, Úroveň 2

•    Žiaci vedia uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe, Téma 3, čiastková kompetencia 3, Úroveň 1

Dôležité informácie

•    Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.

•    Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.

•    Žiaci sa na online vzdelávanie pripájajú z domu, nie z triedy, kde sú spoločne.

•    Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť s koordinátorom vzdelávania Jánom Sedlákom

•    Na vzdelávaní je obmedzený počet účastníkov na 15 žiakov. V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť na menšie skupiny a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

+421 945 720 333

bratislava@5penazi.sk