Online vzdelávanie pre SŠ

Online modul 1: Príjem a práca

Prihláste svoju triedu na bezplatné neformálne finančné vzdelávanie 5peňazí v online prostredí.

Online modul 1: Príjem a práca

Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ je určené pre žiakov stredných odborných škôl a gymnázií v prípade, že sa nevedia zúčastniť prezenčnej formy. Jeho cieľom je žiakom priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Vzdelávací program v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas vzdelávania si žiaci vyskúšajú rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Naučia sa orientovať v  pojmoch superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedia sa o základoch daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.

Praktickú časť vzdelávania tvorí skupinová práca. Príprava rodinného rozpočtu vytvorí priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Vzdelávanie napĺňa tieto ciele Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2

•    Žiaci dokážu rozlíšiť superhrubú, hrubú a čistú mzdu. / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 3 (VÚ3-NŠFG 2.1) 

•    Žiaci vedia uviesť príklady zdrojov príjmu, iných než mzda (napr. peňažný príjem domácnosti, štátne príspevky a sociálne dávky, príjem z podnikateľskej činnosti). / Téma 2, čiastková kompetencia 1: Úroveň 3 (VÚ3-NŠFG 2.1) 

•    Žiaci si vyskúšajú prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich. / Téma 3, čiastková kompetencia 2: Úroveň 2 (ZÚ2-NŠFG 3.2)

Dôležité informácie

•    Vzdelávanie trvá 3 hodiny (180 minút) vrátane prestávok.

•    Vzdelávanie prebieha v čase štandardných vyučovacích hodín. Na zachovanie princípov neformálneho vzdelávania sa naše školenia konajú bez prítomnosti pedagóga.

•    Žiaci sa na online vzdelávanie pripájajú z domu, nie z triedy, kde sú spoločne.

•    Triedu prihlasuje na vzdelávanie vyučujúci. Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť s koordinátorom vzdelávania, Jánom Sedlákom.

•    Na vzdelávaní je obmedzený počet účastníkov na 15 žiakov. V prípade väčšieho počtu žiakov je možné triedu rozdeliť na menšie skupiny a realizovať vzdelávanie v rôznych termínoch.

Kontakt

Beáta Žabková – koordinátorka vzdelávania

+421 945 720 333

bratislava@5penazi.sk