Pravidlá súťaže „Svetový deň kreativity a inovácií 2024“

 

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom Súťaže o Oculus Quest 2 128 GB (ďalej len „Súťaž“) je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa začne 15. 4. 2024 o 9.00 hod a ukončí sa 21. 04. 2024 o 24.00 hod v rámci komunikačných aktivít o Svetovom dni kreativity a inovácií.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života
  • a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník“).

Do Súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na organizácii tejto Súťaže, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže

Do Súťaže bude zaradený Účastník podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý spĺňa Pravidlá súťaže a ktorý v dňoch 15 až 21. 4. 2024 vyplní tematický kvíz uvedený na odkaze: https://bitly.ws/3heFm
Do Súťaže môže byť každý Účastník zaradený iba jedenkrát. V prípade, že sa Účastník zapojí do Súťaže viackrát, bude takýto Účastník do žrebovania zaradený iba jedenkrát, a to s odpoveďou, ktorú odoslal v rámci Súťaže ako prvú. Všetky jeho ďalšie odpovede nebudú zaradené do žrebovania.

5. Žrebovanie

Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci zaradení do Súťaže podľa bodu 4 týchto Pravidiel, ktorí odpovedali správne na všetkých 5 kvízových otázok. Usporiadateľ nasledujúci pracovný deň po skončení Súťaže vyžrebuje zo všetkých Účastníkov zaradených do žrebovania 1 výhercu.

6. Výhra

Usporiadateľ odovzdá výhercovi výhru – zariadenie Oculus Quest 2 128 GB.

7. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom telefónneho čísla alebo emailu, ktoré poskytol Usporiadateľovi pri vyplnení a odoslaní kvízu. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje

Vyplnením spätnej väzby udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: emailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na https://nbs.sk/ochrana-osobnych-udajov/

9. Dane

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350 Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.

Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.5penazi.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.5penazi.sk.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 13. 4. 2024