Pravidlá súťaže Mikulášska súťaž 2021

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom Súťaže „Mikulášska súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. so sídlom Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 06. 12. do 14. 12. 2021

3. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:
· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
(ďalej len „Účastník súťaže”)
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:
Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý napíše do komentára na Instagrame odpoveď na otázku: Aký najnevhodnejší darček ste dostali pod stromček?

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viac krát.
Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu.
Úplné znenie statusu:

Nášmu Mikulášovi zostali tri krásne termopoháre, ktorými nestihol nikoho obdarovať a túži vám ich dať. Chcete jeden získať? 😍

Odpovedzte na súťažnú ❔ otázku: Aký najnevhodnejší darček ste dostali pod stromček? Napíšte do komentára, sme zvedaví! 💬 Výhercov žrebujeme 15. 12. 

5. Žrebovanie:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 15. 12. 2021 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 3 výhercov.

6. Výhra:
Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:
3 x termopohár 5peňazí

7. Oznámenie výhry:
Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje do súkromnej IG správy a na email: 5penazi@5penazi.sk
V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje:
Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.5penazi.sk.

9. Dane:
Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Instagram účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 06. 12. 2021