Pravidlá súťaže „Kvíz GlobalMoneyWeek“

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže „Kvíz GlobalMoneyWeek“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. so sídlom Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 20. 3. do 26. 3. 2023.

3. Forma súťaže

Súťaž bude prebiehať online na webstránke 5penazi.sk, kde bude umiestnený súťažný kvíz GlobalMoneyWeek.

4. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
    (ďalej len „Účastník súťaže”)

Do súťaže sa môžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, okrem spolupracujúcich osôb, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže.

5. Zaradenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 4 týchto Pravidiel, ktorý správne vyplní všetkých 10 otázok kvízu a odošle ho na súťažnej podstránke. V prípade, že účastník nezodpovedal otázky na prvýkrát správne, môže sa zapojiť opakovane. Do žrebovania bude zaradený len raz, ak aspoň 1-krát zadal všetky správne odpovede.

6. Žrebovanie

Usporiadateľ vyžrebuje 26. 3. 2023 troch výhercov zo všetkých Účastníkov, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže a podmienky v bode 5. Výsledky žrebovania zverejní na svojich profiloch na sociálnych sieťach a výhercov bude kontaktovať e-mailom.

7. Výhra

3x strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Kristy Bendovej od Národnej banky Slovenska

8. Oznámenie výhry

Výherca bude vyzvaný emailom, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje na účely zaslania výhry. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať a ten nezašle svoje kontaktné údaje Usporiadateľovi do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

9. Osobné údaje

Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.5penazi.sk.

10. Dane

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 20. 3. 2023