Pravidlá súťaže Koláčik 5peňazí

1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom Súťaže „KOLÁČIK 5PEŇAZÍ“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. so sídlom Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 22. 12. do 27. 12. 2020

3. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:
· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a
· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.
(ďalej len „Účastník súťaže”)
Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:
Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý napíše do komentára ,,Aký máte najkrajší zážitok v tomto roku?“

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viac krát.
Usporiadateľ vyžrebuje jedného výhercu.
Úplné znenie statusu:

Rok 2020 sa blíži ku koncu a tak skoro naň asi nezabudneme. Veríme, že aj v dobrom, a preto sme pre vás pripravili vianočnú súťaž.

Stačí, ak nám napíšete:

Aký máte najkrajší zážitok v tomto roku? Nájdite si počas sviatkov oddychu a pokoja chvíľku a podeľte sa v komentári o váš naj moment 2020.

Piatich z vás čaká výhra, ktorá vám osladí medzisviatkové obdobie – koláčik 5peňazí. Žrebovať budeme v pondelok 28. decembra.

Tento unikátny recept vznikol v spolupráci so slovenským šéfkuchárom peter_slacka, ktorý, okrem skvelého varenia, je aj ambasádarom projektu 5peňazí.

https://www.facebook.com/5p.nbs/photos/a.147647437105192/166280688575200

5. Žrebovanie:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 28.12. 2020 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 5 výhercov.

6. Výhra:
Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:
5 x balíček s koláčikom 5peňazí

7. Oznámenie výhry:
Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje do súkromnej FB správy a na email: 5penazi@5penazi.sk
V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

8. Osobné údaje:
Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.5penazi.sk.

9. Dane:
Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 22. 12. 2020