Podmienky súťaže Global Money Week 2024

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže „Global Money Week SR 2024“ (ďalej len „Súťaž“) je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 6851/1, 811 07 Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční od 18. 03. 2024 do 24. 3. 2024 vrátane.

3. Forma súťaže

Usporiadateľ vyzýva všetky základné a stredné školy na Slovensku, aby sa zapojili do medzinárodnej kampane Global Money Week tým, že zrealizujú vlastnú aktivitu na zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov vo svojej škole. Zapojené školy sa musia zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára Global Money Week, realizovať aktivitu a následne po jej zrealizovaní vyplniť súťažný formulár. Hodnotitelia, určení  Usporidateľom (ďalej len Hodnotitelia“), vyhodnotia registrované a realizované aktivity informácie, o ktorých boli zaslané v súťažnom formulári. Hodnotitelia hodnotia aktivity škôl v zmysle zverejnených hodnotiacich kritérií, ktoré sú prílohou týchto súťažných podmienok. Aktivity školy s najvyšším počtom získaných bodov budú odmenené v zmysle Pravidiel.

4. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie základná alebo stredná škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník Súťaže”). Do súťaže sa môže zapojiť Účastník aj viackrát, ak napríklad realizuje viaceré aktivity a rozhodne sa ich prihlásiť každú samostatne (napr. spojená základná a stredná škola).

5. Zaradenie do Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže podľa bodu 4 týchto Pravidiel, ktorý sa zaregistruje cez registračný formulár do Global Money Week, zrealizuje vlastnú vzdelávaciu aktivitu a po jej realizácii vyplní Súťažný formulár najneskôr do 26. 3. 2024 vrátane.

6. Vyhodnotenie súťaže

Usporiadateľ najneskôr do 5. 5. 2024 prostredníctvom Hodnotiteľov vyhodnotí aktivity zaradené do súťaže. Účastníci s najvyšším počtom bodov získajú jednu z výhier, uvedených v bode 7.

7. Výhra

Výhrou v súťaži je:

 • 1x bezplatné vstupy pre 3 triedy do Múzea mincí a medailí v Kremnici
 • 3x permonícke pracovné zošity k finančnej gramotnosti pre 3. a 4. ročník ZŠ – pre všetky vaše triedy
 • 5x kufrík vzdelávacích materiálov Fenomény sveta Peniaze v hodnote 250 €
 • 10x poukážka nákup kníh podľa Vášho výberu v hodnote 100 €
 • 1x špeciálna cena Generácie €uro – 1x zážitkové vzdelávanie na mieru od 5peňazí priamo vo Vašej škole

Špeciálnu cenu Generácie €uro získa jedna spomedzi piatich škôl s najvyšším počtom bodov, ktorú vyberú víťazi slovenského kola medzinárodnej súťaže Generácia €uro.

8. Oznámenie výhry

Usporiadateľ zverejní výsledky Súťaže najneskôr 5. 5. 2024 na stránke https://5penazi.sk/pre-skoly/Global-Money-Week a víťazné školy budú kontaktované e-mailom alebo telefonicky v zmysle dohodnutej, preferovanej komunikácie.

9. Osobné údaje

Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.5penazi.sk.

10. Dane

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Bratislave, 13. 2. 2024

 

Príloha č. 1 : Hodnotiace kritériá

Každá škola, ktorá sa zapojí so svojou aktivitou bude mať pridelených 2 hodnotiteľov, ktorí jej každý samostatne priradia body v zmysle nižšie uvedených kritérií. Hodnotiteľov vyberá pre účely Súťaže Usporiadateľ: Národná banka Slovenska.

Hodnotiteľ pridelí zapojenej škole body v nasledujúcich kritériách:

Kvalitatívne kritériá – maximálny počet – 12 bodov

 • Rozsah a kvalita získaných vedomostí – najviac 4 body
 • Originalita prevedenia aktivity – najviac 4 body
 • Uplatniteľnosť naučených vecí v reálnom živote – najviac 4 body

Kvantitatívne kritériá – maximálny počet – 8 bodov

 • Zahrnuli ste niektorú z tém Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 (NŠFG)? (nesnažte sa obsiahnuť veľkú časť NŠFG na úkor kvality. Na získanie bodov stačí, ak si vyberiete vhodnú čiastkovú kompetenciu NŠFG pre vybranú cieľovú skupinu)
  • 4 body – áno
  • 0 bodov – nie
 • Koľko žiakov bolo v aktivite/projekte zapojených:
  • 1 bod – jedna trieda
  • 2 body – viac tried / celý ročník
  • 3 body – celý 1. alebo 2. stupeň
  • 4 body – celá škola

Body udelené dvoma hodnotiteľmi sa sčítavajú.