Tu nájdete základné otázky a odpovede k vzdelávaniu 5peňazí

VZDELÁVANIE 5peňazí

Kto sa môže na vzdelávaní zúčastniť?

Vzdelávanie je určené pre žiakov základných a stredných škôl. Pedagóg na vzdelávaní nie je prítomný.

Je vzdelávanie 5peňazí bezplatné?

Áno, všetky školenia v rámci našich programov sú BEZPLATNÉ.

Aké typy vzdelávania 5peňazí poskytujete?

Momentálne ponúkame primárne prezenčné vzdelávanie pre žiakov stredných škôl a prezenčné vzdelávanie pre žiakov základných škôl. Aktuálny zoznam vzdelávacích modulov sa dozviete v sekcii Pre školy.

Môžem žiakov prihlásiť kedykoľvek počas školského roka?

Áno, môžete, termíny sa však rýchlo míňajú. Na začiatku školského roka budete mať istotu voľného termínu.

Ako môžem prihlásiť žiakov na vzdelávanie 5peňazí?

Na vzdelávanie prihlasuje žiakov pedagóg. V prvom kroku je potrebné kontaktovať koordinátora alebo lektora z centra, ktoré preferujete.

Koľko skupín môžem prihlásiť za jednu školu?

Celkový počet skupín za školu nie je obmedzený. Väčšinou prebieha vzdelávanie 1, max. 2 skupín za deň Školenia vieme potom rozdeliť v rámci viacerých dní, najčastejšie školíme v utorok, stredu a vo štvrtok.

Ako dlho vzdelávanie trvá?

Vzdelávanie trvá 3 hodiny pre 2. stupeň ZŠ a SŠ a 2 hodiny pre 1. stupeň ZŠ.

Kto sú lektori?

Lektorský tím pozostáva zo skúsených odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania. Viac o našich centrách 5peňazí a lektoroch sa dozviete v časti O nás.

Kde vzdelávania prebiehajú?

Prezenčné vzdelávania prebiehajú v expozitúrach NBS vBratislave, Košiciach, Banskej Bystrice a Kremnici. V prípade nevyhnutnej potreby je možné po dohode s lektorom absolvovať školenie aj u vás v škole.

Ako vyzerá priebeh vzdelávaní?

Tému finančnej gramotnosti prezentujeme formou neformálneho a zážitkového vzdelávania, kde sa dôraz okrem vedomostí kladie na získavanie praktických zručností a budovanie hodnotového systému.

GRANTOVÁ SCHÉMA 5peňazí

Kto je poskytovateľom grantu?

Grant poskytuje oprávneným subjektom Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. na základe verejnej Výzvy na preloženie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti finančného vzdelávania.

Kto môže požiadať o grant?

O grant môže požiadať len ten subjekt, ktorý patrí medzi oprávnených žiadateľov, ktorých vymedzuje aktuálna grantová výzva (spravidla sú to právnické osoby ako: neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, školy a iné).

Ako môžem požiadať o grant?

O grant môže požiadať oprávnený žiadateľ prostredníctvom elektronickej platformy eGRANT, na ktorej sa zaregistruje. Registrácia je možná len v čase, keď je zverejnená grantová výzva.

Môžeme za 1 organizáciu predložiť viacero projektov?

V rámci jednej výzvy môže žiadateľ predložiť len jednu žiadosť o grant.

Môžeme sa opakovane uchádzať o grant?

Áno, žiadateľ sa môže uchádzať o grant opakovane aj v nasledujúcich výzvach, ak spĺňa podmienky aktuálnej výzvy. Avšak predkladá novú projektovú žiadosť, ktorá musí reflektovať účel aktuálnej výzvy.

Môžem požiadať o dotáciu na ten istý projekt, na ktorý žiadam aj v iných grantových výzvach?

Tzv. double funding (dvojité financovanie) rovnakých projektových aktivít nie je prípustné! Avšak vymedzenú a jasne určenú časť aktivít projektu je možné, niekedy žiaduce (podľa podmienok výzvy) financovať z vlastných alebo iných zdrojov, teda príp. aj z iných grantov.

Podľa akých kritérií hodnotíte projekty?

Každú projektovú žiadosť hodnotia najmenej dvaja odborní externí hodnotitelia a následne posudzuje hodnotiaca komisia na základe kritérií, ktoré uvádza aktuálna grantová výzva a Metodika hodnotenia projektov.

Aké projekty podporujete prostredníctvom grantovej schémy?

Presný účel finančnej podpory určuje aktuálna grantová výzva. Vo všeobecnosti grantová výzva 5peňazí je určená na podporu projektov v oblasti finančného vzdelávania oprávnených cieľových skupín (žiaci, študenti, seniori, rizikové a marginalizované skupiny obyvateľstva), ktorých zámerom je zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

Je možné z grantu financovať mzdy?

Áno, časť výdavkov rozpočtu projektu podporeného grantom je možné použiť aj na mzdové výdavky a honoráre tých osôb, ktoré realizujú projektové činnosti, a to len v primeranej výške, podľa rozsahu a charakteru týchto projektových činností.

Kde nájdem informácie o už poskytnutých grantoch?

Informácie o tom, ktoré projektové žiadosti a v akej výške grantu boli podporené, sú zverejňované na portáloch:  eGRANT a 5peňazí.

Môžem použiť vlastné finančné zdroje na zakúpenie predmetov (predtým, ako prišli na účet peniaze z grantu) a následne ich uhradiť peniazmi z grantu?

Áno, za podmienky, že výdavky boli použité na oprávnené tovary (v súlade so schváleným rozpočtom projektu) a boli zakúpené až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí grantu, t. j. 1 deň po zverejnení tejto zmluvy podpísanej oboma stranami.